SUMIRANI REZULTATI – NAJBOLJIMA NAGRADE, ZAHVALNICE I DIPLOME

0

Kraj je godine i vrijeme kada se sumiraju rezultati u svim oblastima pa i u sportu. Opština Petnjica i Radio Petnjica su prvi put u svojoj istoriji proglasili i uručili priznanja sportskim radnicima, aktivistima i izvšili izbor za najbolji spotrski klub i najboljeg sportistu. Na prigodnoj svečanosti, koja je organizona u sali Centra za kulturu u Petnjici, predsjednik opštine Samir Agović je u uvodnoj riječi pozdravio sve prisutne i čestitao na postignutom uspjehu.

CENTAR ZA SEOSKI RAZVOJ: SIJAČ ETIKETA OBMANJUJE JAVNOST

0

Nevladino udruženje Centar za seoski razvoj (CZS) Petnjica, s indignacijom odbacuje neistine o stotinama hiljada eura iz Luksemburga, za rad nevladinih organizacija u Petnjici, i za isti iznos očekuje da oni koji to iznose pokažu i dokažu argumentima i papirom o tolikim uplatama.

DANAS SJEDNICA SO PETNJICA – DIREKTAN PRENOS NA RADIJU PETNJICA

0

Predsjednik skupštine Adnan Muhović je za danas 30.12.2015.godine zakazao četrnaestu redovnu sjednicu Skupštine opštine Petnjica sa početkom u 11h.

PRIZNANJE ZA OPŠTINU PETNJICA

0

Juče je predsjedniku Opštine Petnjica Samiru Agoviću uručeno prizanje u okviru programa “Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori za 2015. godinu”.  Zajednica opština Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i uz podršku Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju, Misija u Crnoj Gori već osmu godinu za redom realizuje ovaj program.

U veoma jakoj konkurenciji ostalih crnogorskih opština, Opština Petnjica je osvojila prvo mjesto. Lokalna samouprava ovakvim projektom doprinosi podizanju standarda lokalnih vlasti u pružanju usluga, promovisanju inovacija i modernizaciji rada, a samim tim doprinosi stvaranju jakog građanskog društva. Praksu opštine Petnjica pod nazivom “Uspostavljanje institucionalnog modela za bolje informisanje i saradnju iseljenika građana i Opštine Petnjica”, prezentovao je Ismet Latić, koji je za naš portal istakao da „ovo prestižno priznanje lokalnoj zajednici služi kao legitimacija kvaliteta rada i inovativnosti u pružanju različitih usluga građanima“.

Na prigodnoj svečanosti, priznanje je uručio Predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština i gradonačelnik Cetinje Aleksandar Bogdanović.

ODBOR USVOJIO ŠEHOVIĆEV AMANDMAN: U 2016. u Petnjici filijale Uprave za nekretnine i Fonda za zdravstvo

0

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet prihvatio je amandmane koje je poslanik Socijaldemokrata Crne Gore Damir Šehović predložio na Zakon o budžetu za 2016. godinu, odlučeno je na današnjoj sjednici.  Amandmani su imali za cilj da se obezbijedi 100.000 eura kako bi se stvorile pretpostavke za otvaranje područnih jedinica Uprave za nekretnine i Fonda za zdravstveno osiguranje u Petnjici i Gusinju.

I U TUCANJU DŽAMIJA

0

Mještani Mjesne zajednice Tucanje u petnjičkoj opštini, odlučili da u svom selu izgrade džamiju i gasulhanu; objekat koji će se pored vjerskih obreda koristiti i u kulturne svrhe, te organizovanje skupova omladine i građana.
U tu svrhu Rustem (Hamzin) Šabotić, Šefket (Hamzin) Šabotić, Mirsad(Halilov) Šabotić, Mujo (Halilov) Šabotić i Ruždija (Elezov) Šabotić su poklonili svoju vremenom devastiranu kulu u selu, na mjestu zvanom Ulica i time učinili humani gest koji će ostati duboko urezan u srca svih dobronamjernih žitelja ovoga kraja.
Molimo sve dobre ljude da se pridruže ovoj akciji i svojim donacijama potpomognu ostvarenje dugogodišnjeg sna stanovnika Tucanja.
unnamed (1)Radovi će, uz Božju pomoć, uskoro započeti, a završetak će, umnogome zavisiti od vaše pomoći koju možete uplaćivati na žiro račun br.:
535-1500100011618-65,
devizni račun br.:
1530500003777
„PRVA BANKA“ CG, ili direktno kod aktivista koji će imati pismeno ovlašćenje Odbora za izgradnju ovog objekta, koji su obavezni da vam daju priznanicu o uplati.
Imena svih donatora i visina donatorskog uloga biće istaknuta na vidnom mjestu u samom objektu i objavljena u reviji “BIHOR” koja izlazi u Luksemburgu u izdanju Z.K.”BIHOR” kao i na internet sajtu www.tucanje.net
Odbor za izgradnju džamije:

Odbor za izgradnju džamije:

Predsjednik:

Muhamed Mule Šabotić

Tel: 00382 69 214 347 CG 00352 621 238 566 LUX

Sekretar:

Henid Šabotić – 00382 69 45 544

Blagajnik:

Hajro Babačić – 00382 69 950 064
Zainteresovani mogu kontaktirati sljedeće osobe:

PODGORICA:
1. Šabotić Rustem – 067 888 681
2. Šabotić Ahmedin – 069 557 861
TIVAT:
Šabotić Zika – 069 043 339
LUKSEMBURG:
1. Agović Jusuf – 00352 691 526 077
2. Babačić Jusuf – 00352 621 194 375
3. Babačić Dževad – 00352 621 236 123
4. Šabotić Esmir – 00352 621 376 891
5. Šbotić Sulejman Suljo – 00352 691 823 325
NJEMAČKA:
1. Babačić Jonuz Zeljo – 0049 151 143 20316
2. Šabotić Mujazin – 0049 157 756 92673
3. Šabotić Rahman – 0049 172 262 9436
ŠVAJCARSKA:
1. Babačić Seid – 0041 789 099 263
2. Šabotić Kadrija – 0041 792 539 055
SLOVENIJA:
1. Šabotić Mehdija – 00386 51 652 263
2. Šabotić Mirhad – 00386 70 902 043

Emil Ličina najbolji sportski novinar u 2015.

0

Udru­že­nje sport­skih no­vi­na­ra Cr­ne Go­re je na ga­la sve­ča­no­sti 61. put pro­gla­si­lo naj­bo­ljeg sportskog novinara u go­di­ni na iz­ma­ku. Ove godine najbolji je bio Emil Li­či­na iz agen­ci­je MI­NA, ko­jem je pri­zna­nje uru­čio pro­šlo­go­di­šnji la­u­re­at Igor Ću­la­fić, ured­nik sport­ske re­dak­ci­je Te­le­vi­zi­je Pink M.
– Ovo pri­zna­nje mi pu­no zna­či i pred­sta­vlja na ne­ki na­čin sa­tis­fak­ci­ju za mo­jih 15 go­di­na ra­da u sport­skom no­vi­nar­stvu. Po­seb­no mi je dra­go i do­bi­ja na zna­ča­ju i ima po­seb­nu te­ži­nu jer do­la­zi od ko­le­ga i pred­sta­vlja po­tvr­du, da slo­bod­no ka­žem ne­kog mog uspje­šnog ra­da. Ovo pri­zna­nje ne do­ži­vlja­vam kao sa­mo svo­je, već je ovo pri­zna­nje i za moj ko­lek­tiv, agen­ci­ju MI­NA. Za­hva­lju­jem se Udru­že­nju, ali i svo­jim ko­le­ga­ma bez ko­jih si­gur­no ne bih mo­gao do­ći do ove na­gra­de, re­kao je Emil Li­či­na, zva­nič­no naj­bo­lji cr­no­gor­ski sport­ski no­vi­nar u go­di­ni na iz­ma­ku.

SJEĆANJA:PETNJIČKI BOKS MEČEVI

0

Petnjička škola 1970. godine nije imala salu za fizičko vaspitanje zato su se časovi tog predmeta održavali u učionici, kada je lijepo vrijeme u dvorištu škole, na igralištu se najčešće igrao fudbal.
Uprava škole kupuje dva para bokserskih rukavica i nastavnici daju šansu učenicima da se oprobaju u boksu.
U Petnjici boks postaje popularan.

Zumber Muratović
Zumber Muratović

Mladi nastavnici: Muratović (Nekov) Raif (nastavnik Fizičkog vaspitanja), Ličina (Hakov) Misin (nastavnik Hemije i Biologije), Ilić Bogoljub (nastavnik Srpsko-hrvatskog jezika) često su u slobodnom vremenu dosta vremena provodili boksujući sa učenicima višeg uzrasta. Bilo je tu ozbiljnih i komičnih situacija…
Šabotić (Zitov) Mahmut Mašo je bio korpulentan učenik i volio boks…
Učenik Muratović (Halitov) Hakija je, u lakšim kategorijama, bio izrazito fizički sposoban pa je u meču sa nastavnikom Ilić Bogoljubom bilo žestokih okršaja u kojima je, po mišljenju učenika, nastavnik izvlačio deblji kraj…
Učenik Rastoder Šaćir, među učenicima a možda i među nastavnicima, je bio prvak u težim kategorijama. Jedne prilike je preozbiljno shvatio „boks meč“ sa, tada mladim nastavnikom, Ličina Misinom pa je svog nastavnika dobro uzdrmao, učenicimo sve to bilo interesantno i zabavno…
Bila je to prilika da mladi, jaki i zdravi momci petnjičke škole iskažu znanje i umijeće u ovoj plemenitoj vještini.
Nastavnici su pojedinim učenicima omogućili da poslije časova mogu rukavice ponijeti kući i vježbati sa svojim drugovima.
Dom kulture u Petnjici je, zbog neodržavanja, bio oronuo i propao tako se u njemu „na velika vrata“ i kroz prozore polomljenih stakala boks krišom useljava.
Sve se odvijalo normalno dok se „treninzi“ nisu pretvorili u tuče nakon kojih rukavice više nisu izlazile iz škole.

Zumber Muratović

NESTAJE LI ZAUVIJEK BIHORSKO BLATO

0

U dva kilometra novog asfaltnog puta nalazi se i dionica od 200 metara u Jasikovicama. To je dio puta koji se direktno naslanja na moje dvorište i ide dalje. Blato koje smo godinama gazili i raznosili na svojoj obući prekriveno je zauvijek.
I bez obzira, mogla je ta dionica biti i u nekom drugom bihorskom selu ili zaseoku, svejedno. Moja radost ne bi bila ništa manja. Ja sam jedan od onih koji duboko vjeruju u lokalnu upravu nove opštine Petnjica, vjerujem da će učiniti sve da se stanje mijenja nabolje, ali u tome moramo i mi dati svoj doprinos; mi koji povremeno dolazimo da se nadišemo zraka i namirišemo zavičaja.
Ta dva kilometra novog asfaltnog puta su dva kilometra naprijed u svakom pogledu.
Ferid MURATOVIĆ

Dijaspora ne zaboravlja Petnjicu

0

Danas je u Petnjicu stigla donacija u inventaru grada Berna za potrebe Opštine Petnjica. Ova akcija je upsješno realizovana zahvaljujući ljudima sa naših prostora koji žive i rade u Bernu u Švajcarskoj, tačnije magistrici ekonomije Veziri Korać, koja radi u administraciji grada Berna i koja je u saradnji sa šefom departmana za resurse grada Berna Markusom Lehmannom dogovorila ovu donaciju.
Prema riječima savjetnika predsjednika opštine Petnjica, Ismeta Latića, ova donacija predstavlja još jednu u nizu donacija čiju realizaciju je pomogla naša dijaspora, ali je jedna od vrednijih i dolazi u pravo vrijeme. Imajući u vidu da se pripreme za izgradnju zgrade opštine privode kraju, imaćemo kvalitetan namještaj da zadovoljimo skor

Mr.sci. Vezira Korać
Mr.sci. Vezira Korać

o sve naše potrebe u novoj zgradi, a dio namještaja ćemo odmah staviti u funciju.
Inicijator i glavni koordinator ove akcije je mr.sci. Vezira Korać koja je uložila ogroman trud i ponijela glavni teret da se ova donacija dopremi u Bihor. Poznato je u Bihoru da su žene čuvale i sačuvale mnoge vrijednosti i bile glavna snaga koja je obezbjeđivala, proizvodila i stvarala one najbolje vrijednosti i bile su najbolji garant opstanka ovog kraja. Vezira je ove tvrdnje na najoriginalniji način potvrdila i dokazala da su Petnjičanke, ma gdje živjele, najbolji dio petnjičkog društva. Vezira živi u Bernu, (Švajcarskoj), radi u administraciji grada Berna u odjelu za finansije i budžet. Njoj su u realizaciji ovog projekta nesebično pomogli: Sanija Korać, Sabrija Kolić, Vedad Kolić, Almir Rovašanin, Sanel Jaskić, Sadat Kahrović, Hajruša Babačić, Fikret Korać, Elvir Muratović, Nedžad Avdić i Muamer Arifović. Koji su izdvojili dragocjeno vrijeme i omogućili da se ova oprema utovari i dopremi Opštini. Sa ovom donaciom došli su entuzijazam, ljubav prema zavičaju i želje naših ljudi koji žive u dijaspori da se Petnjica razvija.
Vrijedna donacija sadrži inventar, jako kvalitetan, a sadrži: Brojni kancelarijski materijal te, 60 knacelarijskih stolova, 70 različitih kancelarijskih ormara,76 stolica i 22 korpe za smeće. Ova vrijedna donacija je jako vrijedna i mnogo će pomoći da se opremi kako opština tako i druge institucije od javnog značaja.
Pratilac donacije i poznati donator, Džeko Šabotić koji je sa sinom Adisom, iz Švajcarske koordinirao aktivnosti oko organizovanja prevoza i došao je u rodni kraj da dočeka ovu donaciju.
„Sve ideje, inicijative i projekti koje pokreću naši građani u dijaspori su za opštinu Petnjica dobrodošli. Lokalna samouprava je spremna da svima onima koji žele da realizuju ideje koje imaju a tiču se razvoja opštine i kreiranju boljih životnih uslova za sve građane, dobrodošli su i u lokalnoj samoupravi će imati odgovornog partnera. Opština Petnjica je učinila dosta da se institucionalno obezbijede uslovi za uspostavljanje dobre saradnje sa dijasporom. Naročito usvajanjem u SO Odluke o formiranju Savjeta za ekonomski razvoj, u kojem dijaspora značajno participira“ istakao je predsjednik opštine Petnjica, Samir Agović dodajući da se „zahvaljujemo gradu Bernu na vrijednoj donaciji, a posebnu zahvalnost dugujemo našoj dragoj sugrađanki, magistrici Veziri Korać koja je pokretač inicijative i koja je osigurala ovu vrijednu donaciju“.