NAJNOVIJE OBJAVLJENO

(VIDEO) LOKALIZOVAN POŽAR U JAVOROVI: LJUDSKA NEPAŽNJA ILI ZLA NAMJERA ZAMALO SKUPO KOŠTALA PETNJICU

0

Vatrogasci Službe zaštite i spašavanja Petnjica uz podršku lokalnog stanovništva i reonskog lugara lokalizovali su požar koji je najvjerovatnije izazvan ljudskom nepažnjom ili zlom namjerom, saopštili su iz SZS Petnjica.

Oni su dodali da je na svu sreću zaustavljeno širenje vatre prema visokim stablima četinarske šume i izbjegnute velike štete.

“Iskazujemo zahvalnost odgovornom pristupu lokalnog stanovništva na pomoć vatrogascima, i apel da se ne pali vatra u blizini šuma i ostalih zapaljivih objekata”, kazali su iz SZS.

ČITAOCI JAVLJAJU: VELIKI POŽAR NA PROSTORU JAVOROVE

0

Čitaoci portala petnjica.me javljaju da je prostor koline sela Javorova zahvatio veliki požar. Vatrogasci iz Petnjice su stigli i kako su nam saopštili presjekli su požar prema Golubovcu.  Teren je veoma nepristupačan a ocjena je da ovakav požar nije do sada zahvatio petnjičku opštinu..

Za sada kuće i ljudi nijesu ugroženi ali je vatra blizu naseljenog mjesta.

Vatrogascima pomažu mještani a za sada nije tražena pomoć od beranskih vatrogasaca.

 

Uskoro opširnije….

POČELI RADOVI: USKORO RASVJETA NA STADIONU U GUSARAMA

0

Na stadionu u Gusarama počeli su radovi na izgradnji rasvjete. Pogodni vremenski uslovi utiču da se radovi odvijaju planiranom dinamikom pa se očekuje da projekat bude završen u roku koji je predvidjen ugovorom.

Da podsjetimo, ovaj projekat sa 70% sredstava finansira Fudbalski savez Crne Gore,a 30% fudbalski klub Petnjica sa svojim partnerima.
Ukupna vrijednost projekta je 61 475,21 eura, od čega je 43 065,65 eura učešće Fudbalskog saveza Crne Gore, 16 000,00 eura je obezbijedio Zavičajni klub Bihor iz Luksemburga, a 2 409,56 eura Opština Petnjica.
Za izvođača radova je izabrana firma D.O.O Građevinsko preduzeće Bihor iz Petnjice.
,,Inače, ovo je samo još jedan u nizu projekata koje je Fudbalski klub Petnjica realizovao u saradnji sa Fudbalskim savezom Crne Gore, Zavičajni klubom Bihor iz Luksemburga i Opštinom Petnjica, pa su uslovi za rad i odigravanje utakmica u Gusarama na veoma visokom nivou, a po završetku projekta rasvjete, omogućiće se održavanje treninga i odigravanje utakmica u večernjem terminu”, saopšteno je iz kluba.
ERIS BABAČIĆ

PETNJICA: JAVNI KONKURS za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2024.godinu

0
  1. Sredstva budžeta u iznosu od najmanje 0,3% tekućeg godišnjeg budžeta dodjeljuju se nevladinim organizacijama koje su registrovane u Crnoj Gori, sa sjedištem u opštini Petnjica (u daljem tekstu: opština), za projekte koji se u potpunosti ili pretežno realizuju na teritoriji opštine, odnosno čiji su korisnici dominantno građani i građanke opštine.

Pod projektima iz stava 1 ove tačke podrazumijevaju se projekti i programi nevladinih organizacija koji doprinose ostvarivanju utvrđenih ciljeva u strateškim dokumentima, programima i planovima Opštine, a kojima se, naročito: obezbjeđuje raznovrsnost, kvalitet usluga u oblasti socijalne, zdravstvene, dječje zaštite, zaštite djece i omladine sa smetnjama u razvoju, osoba sa invaliditetom, rodne ravnopravnosti i drugih oblika zaštite; afirmiše zaštita ljudskih i manjinskih prava; afirmišu kulturni potencijali, tradicija i kulturne posebnosti opštine, podstiče razvoj poljoprivrede, ruralnog razvoja, inicijative i aktivnosti u cilju podizanja nivoa urbane kulture i očuvanja autentične baštine; doprinose očuvanju životne sredine i održivog razvoja; podstiče ekonomski razvoj opštine; na drugi način afirmišu participaciju građana u procesu odlučivanja i podižu nivo demokratizacije društva u lokalnoj samoupravi.

Sredstva koja su planirana Budžetom Opštine za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija ne mogu se raspodjelivati za:

–  projekat koji je već u cjelosti finansiran iz drugih izvora;

–  projekat kojim se traže finansijska sredstva za kupovinu i raspodjelu humanitarne pomoći;

– projekat koji se isključivo temelji na jednokratnoj izradi, pripremi i štampanju knjiga, brošura, biltena, časopisa i slično, ukoliko objava takvih publikacija nije dio nekog šireg programa ili sveobuhvatnijih i kontinuiranih aktivnosti;

–  projekat čija je jedina svrha sticanje lične koristi članova organizacije;

–  projekat koji isključivo ima profitnu odnosno komercijalnu svrhu.

 

  1. Sredstva za realizaciju projekata obezbijeđena su iz budžeta Opštine Petnjica u iznosu od 5.000,00 (pet hiljada) eura.
  2. Konkurs se objavljuje putem internet stranice Opštine, na oglasnoj tabli Opštine, preko lokalnog javnog emitera i na drugi pogodan način. Nevladina organizacija podnosi prijavu na Konkurs, u roku od 30 dana od dana njegovog objavljivanja, na propisanom obrascu i sa potrebnom dokumentacijom. U slučaju da sredstva planirana Budžetom Opštine ne budu raspodijeljena ili ne budu u cjelosti raspodijeljena za kandidovane projekte po prvom konkursu, raspisuje se novi konkurs.
  3. Prijava se podnosi Komisiji u zapečaćenoj koverti i predaje pisarnici Opštine sa naznakom – Prijava na konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama.

 

Uz prijavu se prilaže:

– rješenje o upisu u registar nevladinih organizacija;

– kopija finansijskog izvještaja (bilans stanja i bilansa uspjeha) za poslednju fiskalnu godinu;

– projekat sa kojim nevladina organizacija konkuriše za dodjelu sredstava;

– podaci o iskustvu zaposlenih, odnosno volontera u nevladinoj organizaciji (reference);

– izvještaj o realizovanim projektima u prethodnoj godini, zaključno sa danom objavljivanja konkursa;

– garancija (izjava) ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije da od drugog donatora nije dobila sredstva u ukupnom iznosu potrebnom za realizaciju projekta koji kandiduje.

– tri štampane i jednu elektronsku verzija projekta na CD-u.

Nevladina organizacija može uz navedenu dokumentaciju podnijeti preporuke eksperata ili drugu relevantnu dokumentaciju.

 

Nevladina organizacija kojoj su dodijeljena sredstva po Konkursu za prethodnu godinu prilaže:

– izvještaj o realizaciji projekta, sa detaljnim opisom faza realizacije i detaljnim obrazloženjem eventualnih odstupanja;

– finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu sa kopijama računa, ugovora i izvoda banke po kojima su plaćani;

– narativni izvještaj sa tabelarnim pregledom troškova za utrošena sredstva.

Ukoliko nevladina organizacija ne dostavi tražene izvještaje do isteka godine za koju su sredstva dodijeljenja ili u izvještaju ne dostavi detaljno obrazloženje eventualnih odstupanja, ne može učestvovati u raspodjeli sredstava za godinu u kojoj se sredstva dodjeljuju.

 

Nevladina organizacija može konkurisati za ukupan iznos ili za dio sredstava za realizaciju aktivnosti iz projekta i dužna je da to naznači.

 

  1. Projekat treba da sadrži:

– naziv organizacije, sa osnovnim podacima (sjedište, kontakt tel./​fax, e-mail, broj zaposlenih, ciljevi organizacije);

– naziv projekta;

– prioritetnu oblast projekta;

– kratak sadržaj projekta;

– opis problema;

– ciljeve projekta;

– opis povezanosti projekta sa javnim politikama (strategijama, akcionim planovima, zakonskim i podzakonskim aktima) u navedenoj oblasti koje je donijela Opština ili država);

– opis ciljne grupe;

– detaljan opis aktivnosti projekta;

– rok za realizaciju projekta;

– način praćenja i procjene uspješnosti realizacije projekta;

– održivost projekta;

– budžet projekta i iznos sredstava za koji se konkuriše, iznos sopstvenih sredstava (učešća), kao i iznos sredstava koja su za isti projekat ili program odobrena od strane drugih donatora, ukoliko su takva sredstva odobrena;

– kratak opis partnerske organizacije i realizovanih projekata u prethodnoj godini (ukoliko ima);

– ime i prezime lica odgovornog za realizaciju projekta ili programa sa kontakt podacima;

– podatke o članovima organa upravljanja organizacije;

– broj žiro-računa i PIB organizacije.

 

  1. Nakon isteka roka za dostavljanje, Komisija vrši ocjenu blagovremenosti prijava. Prijave koje nisu dostavljene u propisanom roku, Komisija ne razmatra. Komisija vrši otvaranje blagovremenih prijava, dostavljenih u zatvorenoj koverti, radi utvrđivanja urednosti dokumentacije tražene javnim konkursom. Ako utvrdi da nevladina organizacija nije dostavila traženu dokumentaciju, Komisija poziva nevladinu organizaciju da nedostatak otkloni odmah, a najkasnije u roku od pet dana od dana prijema poziva. Ukoliko nevladina organizacija nedostatak ne otkloni u ostavljenom roku, Komisija će prijavu odbaciti kao nepotpunu. Spisak organizacija koje nisu blagovremeno dostavile prijavu i urednu dokumentaciju, objavljuje se na internet stranici Opštine u roku od 7 dana od dana završetka konkursa.

 

  1. Minimalan iznos sredstava koji se dodijeljuje za projekat nevladinoj organizaciji, ne može biti manji od 80% od traženog iznosa za finansiranje tog projekta. U slučaju kad projekat, odnosno program nevladine organizacije ne može biti finansiran u iznosu sredstava koji je naveden u prijavi, Komisija će od nevladine organizacije tražiti izjašnjenje o tome da li sa manje dodijeljenih sredstava može realizovati projekat, odnosno program. Projekat, odnosno program biće finansiran ukoliko se nevladina organizacija, izjasni da sa manje dodijeljenih sredstava može realizovati taj projekat, odnosno program. Jedna nevladina organizacija može konkurisati sa najviše dva projekta.

 

  1. Prijedlozi projekata i programa nevladinih organizacija koji su pristigli na Konkurs nakon ocjene blagovremenosti i urednosti prijava upućuju se na procjenjivanje procjenjivačima. U postupku procjenjivanja prijedloga projekata i programa angažuju se dva procjenjivača. Procjenjivač prijedloga projekata i programa dodjeljuje bodove za svaki od kriterijuma, u skladu sa Odlukom. Ocjena projekta i programa predstavlja zbir bodova procjenjivača prijedloga projekata i programa podijeljen brojem dva (prosječna ocjena projekta i programa). Ukoliko procjenjivači prijedloga projekata i programa imaju velika odstupanja i razlike u ocjenjivanju koja u konačnom zbiru daje razliku u bodovima veću od 20 bodova po pojedinom prijedlogu projekta ili programa, Komisija poziva procjenjivače da preispitaju date ocjene i mogućnost usaglašavanja istih, u roku od 2 dana od dana poziva Komisije. Ukoliko procjenjivači u ostavljenom roku ne dostave ocjenu projekata ili ostanu pri ranije datim ocjenama, Komisija većinom glasova donosi konačnu odluku o broju bodova za taj projekat ili program. Komisija utvrđuje rang listu projekata i programa koji će se finansirati iz budžeta opštine.

 

  1. Odluku o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama, na osnovu rang liste projekata, donosi Komisija. Nevladinoj organizaciji koja je na javni konkurs prijavila više projekata, odnosno programa mogu se dodijeliti sredstva za finansiranje samo jednog projekta, odnosno programa. U slučaju da dva ili više projekata dobije isti broj bodova, a preostala sredstva nijesu dovoljna za njihovo finansiranje, sredstva će se dodijeliti za projekat koji, po ocjeni većine ukupnog broja članova Komisije, više doprinosi ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti. Komisija je dužna da donese Odluku o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama, u roku od 30 dana od dana završetka Konkursa.

 

  1. 10. Predsjednik Opštine zaključuje sa nevladinom organizacijom Ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, način korišćenja sredstava, izvještavanja i nadzor nad realizacijom projekta, u roku od 30 dana od dana izvršnosti odluke.

                                 Predsjednik Komisije       Ziko Alilović

Bihorska pero u potrazi za novim pričama: Otvoren konkurs za ”Festival Zavičajne staze-Bihor 2024.”

0

U duhu obogaćivanja kulturne scene Bihora i njegovanja zavičajne baštine, NVO Centar za kulturu “Bihor“ sa ponosom najavljuje otvaranje konkursa “Festival Zavičajne staze – Bihor 2024”, koji poziva pisce da svojim pričama odaju počast ovom bogatom i inspirativnom kraju.

Cilj ovog prestižnog konkursa jeste da pruži priliku autorima koji svojim jedinstvenim stilom i savremenim pristupom pisanja mogu stati rame uz rame sa literarnim velikanima poput Ćamila Sijarića, Mihaila Lalića, Ismeta Rebronje i mnogih drugih koji su svojim djelima obilježili književnost ovog regiona. Ovo je prilika da se kroz kratku priču, istraže teme zavičaja, migracija i ličnih traganja kroz kulturu i nasleđe Bihora.

Konkurs je otvoren za sve zainteresovane pisce do 7. juna 2024. godine, a rezultati će biti javno objavljeni. Pobednici će biti proglašeni na završnoj ceremoniji Festivala u avgustu, u Petnjici, đe će najbolje priče biti nagrađene ne samo plaketama i novčanim iznosima  već i objavljivanjem u zborniku festivala.

Očekujemo rukopise koji će odražavati dubinu i snagu pripovijedanja, misaonost i modernost, originalnost i inventivnost, kao i stilsku i jezičku izbrušenost. Konkurs će biti anoniman, sa jasno definisanim pravilima za slanje radova, a sve u cilju očuvanja objektivnosti i pravednosti.

Pozivamo sve autore da se odazovu ovom konkursu i doprinesu svojim pričama očuvanju i promociji zavičajne tradicije i kulture. Radovi se primaju na adresu Centra za seoski razvoj u Petnjici, sa posebnom pažnjom na anonimnost učesnika. Ovo je prilika da se vaš glas čuje i vaša priča zabilježi u analima Bihorske književnosti.

Za sve dodatne informacije, autori se mogu obratiti NVO Centar za kulturu „Bihor“ putem e-maila [email protected] ili putem telefona i Vibera na broj 069 061 003.

Očekujemo vaše priče koje će odisati duhom Bihora i unijeti nove boje u mozaik naše zajedničke kulturne baštine.

 BOŽIDAR PROROČIĆ

 

Udruženje Luksemburg – Crna Gora predstavljeno na Festivalu migracija

Udruženje Luksemburg – Crna Gora predstavilo se za vikend na 41. Festivalu migracija, kulture i građanstva u halama LuxExpo-a, na kojem je učestvovalo više od 100 država.

Iz Udruženja Crna Gora – Luksemburg kazali su da se ta asocijacija, kao stalni učesnik Festivala, i predstavila sa izuzetno opremljenim štandom koji je privukao pažnju velikog broja posjetilaca.

“Uređenje štanda i dvodnevnu prodaju proizvoda organizovali su vrijedni volonteri, a zapaženost štanda potvrdile su i posjete uglednih ličnosti iz javnog i političkog života”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, aktivisti Udruženja, predvođeni Kristijanom Kiefer i Ismetom Muhovićem, pripremili su štand, sa bogatom ponudom specijaliteta iz crnogorske kuhinje, kao i raznovrsnih pića iz Crne Gore.

“Pite, bureci, kolači i druge poslastice, koje su, kao i uvijek, mijesile i pekle članice ženske sekcije grupe “Izvor”, brzo su razgrabljeni”, naveli su iz Udruženja.

Oni su kazali da su, pored sekcije Ženske grupe „Izvor“, predstavljanju Udruženja doprinijeli Esad Muhović, Meša i Nijaz Ramćilović i Hilmo Kožar i brojni mladi članovi udruzenja

IZVOR – MINA

PRIJATELJI RADIJA PETNJICA: Mobile Shop ,,Samra” novootvoreni servis telefona u Beranama

0
Juče je otvoren novi servis za reparacija, popravku i prodaju polovnih i novih telefona, Mobile Shop Samra preko puta knjižare Progres u strogom centru Berana.
Mobile Shop Samra će poslovati u saradnji sa Mobile Shop Semir koji je prepoznatljivi brend već nekoliko godina, koji svoje kvalitete dokazao na osnovu izvrsnosti proizvoda i usluga, dobrih odnosa sa kupcima, posebno iz Petnjice, Berana i sjevera.
To je još jedan Mobile Shop u Beranama, ova firma posluje i u Petnjici, a vlasnica mlada Samra Ličina kaže da je sad za sad zadovoljna radom i da su svoj posao znatno proširili.
Ona dodaje da se u novom servisu nalazi i prodajni segment u kom se može kupiti kompletna oprema za Mobilnu telefoniju.
ERIS BABAČIĆ

Predstava “671-LOV” večeras u Bijelom Polju

0

Predstava “671-LOV”, prema tekstu i u režiji mlade crnogorske autorke Hane Rastoder, u produkciji Crnogorskog narodnog pozorišta, biće izvedena večeras u Centru za kulturu “Vojislav Bulatović Strunjo” u Bijelom Polju s početkom u 20 sati. Predstava je premijerno izvedena krajem decembra u nacionalnom teatru i naišla je na odlične reakcije publike i kritike.

Autorski tim predstave čine: Ivanka Vana Prelević, koja je radila vajarske radove i scenografiju, Mia Đurović, kostimografkinja, Enes Tahirović, kompozitor i Nataša Milićević, asistentkinja režije i Danilo Milatović, izvršni producent.

Uloge tumače: Dejan Ivanić, Tihana Ćulafić, Milica Šćepanović, Jovana Brnović, Ognjen Sekulić i Kristijan Blečić.

Predstava „671-LOV“ inspirisana je zločinom u Štrpcima počinjenim 27. februara 1993. godine, odnosno otmicom dvadeset putnika civila iz istoimenog voza. Aktuelnost ovog teksta potvrđuje tridesetogodišnjica zločina koja se navršila 27. februara 2023. godine. Radnja prati dramu porodice traumatizovane gubitkom svojeg člana, tj. reperkusije društvene krize na jednu od njegovih tvorbenih jedinica – porodicu. Porodica se preko noći našla bez društvenog oslonca, u mraku bez odgovora na pitanja o sudbini njihovih otetih, usred cijepanja dotadašnje im domovine – Jugoslavije.

Ulaz je slobodan.

FEJZO FEKO MURATOVIĆ: SLOGA KUĆU GRADI NESLOGA RAZVALJUJE

0

Opština Petnjica je poznata po plodnom zemljištu i kao takva idealna je za uzgoj različitih poljoprivrednih kultura. Nedaleko od Petnjice, porodica Muratović, već dugi niz godina, uspješno se bavi poljoprivredom, a imaju i oko pedeset ovaca i petnaest krava.

Fejzo Muratović, poznatiji pod nadimkom Feko, koji gazi 68. godinu, kaže da voli da radi i da ga jedino rad održava svojim. Doprinosi svom gazdinstvu, iako je u poznim godinama. Posebno mu je pri srcu što je njegov najmlađi sin Merlin Muratović odabrao da nastavi porodičnu tradiciju i bavi se poljoprivredom.

“Ima dosta posla oko poljoprivrede, imam četiri sina, ali ovaj što je sa mnom, Merlin, sve postiže. Supruga i j smo u godinama, podrška smo, pomognemo koliko možemo. Odabrao je da se sa mnom bavi stočarstvom i zajedničkim snagama doprinosimo. Kažemo sloga kuću gradi, nesloga razvaljuje“, kaže Feko.

On je jedan od rijetkih iz Bihora koji je uspio održati svoju porodicu na okupu. Četiri sina ostala su u Petnjici, oženjeni su i imaju svoje kuće i porodice.

Muratovići posjeduju svu potrebnu mehanizaciju za bavljenje poljoprivredom, a kako kažu, kupovali su je isključivo od svojih sredstava.

Kao nedostatke, porodica Muratović ističe slabu podršku od lokalne samouprave. Kažu da nema sluha za prave poljoprivredike, a navode kao problem i niske premije na stočni fond, dok susjedna država, Srbija, kako navode, ima znatno bolje premije od Crne Gore.

“Što se tiče lokalne uprave, nit’ nas posjećuje, nit’ nas pita možemo li i kako ćemo… Gledam izlaganja ministra poljoprivrede gospodina Jokovića, oni bi da podižu i podrže poljoprivrednika koji posjeduje ili jednu kravu ili nijednu, a mi što posjedujemo po petnaestak krava, ne kažem za sebe, već za cjelokupne ozbiljne poljoprivrednike, slabo se nama pruža podrška i interesovanje. Jedne prilike kada su davali jagnjice u lokalnoj upravi, preko projekta od strane Ministarstva ovdje, tada sam posjedovao osamdeset ovaca. Ja kažem mom sinu hajde da pišemo, dvadeset, trideset jagnjica, uđem u kancelariju kažu mi- Feko, ti to ne možeš da uzmeš, to dajemo početnicima u poljoprivredi, onim koji ne posjeduju stočni fond. I oni ih daju njima, a onaj ih potjera na pijac za mjesec, dva i proda ih sve. Zbog toga sam malo na Ministarstvo ogorčen, trebaju poljoprivrednici da se posjećuju i da se upitaju da li im treba pomoć. Bogu hvala, nama sad za sad ne treba, radimo, trčimo, stvaramo, proizvode prodajemo i tako… Što se tiče premija i one su jako male, gledao sam prije nekoliko dana emisiju Agrosaznanje, prilog sa Pešteri, gdje ljudi pričaju o premijama u Srbiji koja je znatno veća premija na stočni fond nego kod nas“, kaže Feko.

Merlin je želio da bude veterinar, završio je veterinu, ali u nedostatku posla u Opštini Petnjica, odabrao je da nastavi porodičnu tradiciju i, kako kaže, nije pogriješio u tome.

“Završio sam veterinarsku školu, položio Državni ispit, odradio pripravnički, mislio sam da budem veterinar, bila su razna obećanja od strane mnogih ljudi vezano za taj posao, no na kraju se ispostavilo da nema ništa od toga. Odabrao sam da nastavim porodičnu tradiciju sa svojom suprugom. Poljoprivreda nije lak posao, tu ima dosta rada, pogotovo tokom ljetnjeg perioda, kad se livade kose i skuplja sijeno, ali od nečeg mora da se živi, rad održava čovjeka, može skromno da se živi od poljoprivrede, ne da se obogati…“ priča nam Merlin Muratović.

Takođe na ovom gazdinstvu prije nekoliko mjeseci požar je odnio štalu sa velikim brojem sijena i bala i izazvao veliku materijalnu štetu, ali su Muratovići uspjeli brzo da obnove.

Cjelokupnu emisiju, možete pogledati na našem YouTube kanalu Radio Petnjica.

ERIS BABAČIĆ

 

Tesla medical- Ime koje znate, doktori kojima vjerujete

0

U subotu 2. marta u našoj klinici ordiniraju:
Dermatolog dr Ivana Vučeljić
Kardiolog dr Milanko Rakonjac
ORL dr Ilija Radulović

Svakog dana ordiniraju sljedeći ljekari:

Kardiolozi dr Slavka Kljajić i dr Zoran Marsenić
Neurolozi dr Aldin Ajdarpašić i dr Milan Madžgalj
Fizijatar dr Vanja Vukičević
Hirurzi dr Boris Dašić, dr Borislav Lutovac i dr Blažo Stijović
Radiolozi dr Bedrija Lučević i dr Denis Kalač
ORL dr Branka Gogić
Psihijatar dr Aleksandar Zlajić.

Zakažite svoj pregled na vrijeme jer zdravlje ne smije da čeka.