JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O ODREĐIVANJU LOKACIJE ZA TRANSFER STANICU ZA KOMUNALNI OTPAD

Sekretarijat za lokalnu  upravu donijela je PROGRAM JAVNE RASPRAVE o Nacrtu Odluke o određivanju lokacije za transfer stanicu za komunalni otpad

Pozivaju se zainteresovani predstavnici političkih partija, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, građani, privredna društva  da uzmu učešća u razmatranju  ovog plana i to:

10.03.2020.god. za mjesne zajednice i građane u 09.30h

10.03.2020.god. za  privredna društva i  nevladine organizacije  u 11.30h

10.03.2020.god. za političke stranke u 13.30h

 Sa predlozima navedenih odluka  zainteresovani  učesnici mogu se upoznati u prostorijama Sekretarijata za lokalanu upravu opštine Petnjica, radnim danima  u vremenu od  10 do 15 časova.


Predlozi, primjedbe, sugestije i  mišljenja na predlog Nacrt Odluke o određivanju lokacije za transfer stanicu za komunalni otpad Opštine Petnjica, mogu se saopštiti usmeno ili predati u pisanoj formi u  prostorijama Sekretarijata za lokalnu upravu opštine  Petnjica.

Nacrt odluke možete preuzeti sa sajta opštine Petnjica:      www.petnjica.co.me

Nacrt Odluke:

Na osnovu člana 38 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl.list CG“ br. 2/18 i 34/19) i člana 32 Statuta Opštine Petnjica (“Sl.list CG – Opštinski propisi“, br. 29/18), Skupština opštine Petnjica, na sjednici održanoj dana ______________2020. godine, donijela je

                                                    ODLUKU

o određivanju lokacije za transfer stanicu za komunalni otpad

Vrsta lokalnog objekta

Član 1

Ovom odlukom određuje se lokacija za izgradnju transfer stanice za komunalni otpad  u sklopu projekta United Against Pollution kapaciteta prese 7T nedeljno, sa hidrauličnim potiskom do 12T.

Programski zadatak za izradu glavnog projekta

Član 2

Glavni projekat predmetnog objekta uraditi u skladu sa važećim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, projektnim zadatkom kao i važećim tehničkim normativima , standardima i normama kvaliteta.

Osnovni podaci o objektu

Član 3

Transfer stanice su objekti u kojima se pomiješan čvrst komunalni otpad istovara iz vozila za sakupljanje u veliko vozilo, kratko zadržava, i vozilom za udaljeni transport prevozi na sanitarnu deponiju ili drugo postrojenje za tretman otpada.

Osnovna funkcija transfer stanice je pretovar otpada iz malih vozila u vozila koja mogu da prime, zapreminski, otpad iz više lokalnih vozila i da se na taj način izvrši racionalizacija upravljanja otpadom.

Pod racionalizacijom prije svega se misli na smanjivanje troškova upravljanja otpadom, odnosno ostvarivanje prihvatljive cijene usluga prema komintentima: stanovništvo, privredni subjekti, državne institucije.

Racionalizacijom transporta postiže se:

 1. Smanjenje transportnih troškova do regionalne deponije, odnosno postrojenja za

prihvat i tretman otpada;

 1. Smanjenje kvarova na vozilima za evakuaciju otpada u lokalu („smećarci“).

Dovoženi otpad, iz lokalnih vozila, može se pretovarati na dva osnovna načina:

 1. I) Ubacivanjem u specijalizovan uređaj-kompaktor u kome se vrši presovanje otpada

čime se postiže smanjenje njegove zapremine (do cca 1:5);

 1. II) Ubacivanje u vozila velike zapremine.

 

Transfer stanica sastoji se od:

 • navozne rampe sa vagom za mjerenje otpada i stacionirane prese za sabijanje otpada,
 • šina i pomičnih kolica

Elementi urbanističko tehničkih uslova

Član 4

Transfer stanicu za komunalni otpad postaviti na dijelu kat.parcele broj 1460 KO Tucanje u skladu sa revidovanim glavnim projektom

Grafički prikaz lokacije na katastarskoj podlozi

Član 5

Sastavni dio odluke je grafički prikaz lokacije.

 

                                                             OBRAZLOŽENJE

Ovom odlukom određuje se lokacija za izgradnju transfer stanice za komunalni otpad  u sklopu projekta United Against Pollution kapaciteta prese 7T nedeljno, sa hidrauličnim potiskom do 12T.

U skladu sa Odlukom o dopunama Državnog plana upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period 2015-2020. (“Službeni list Crne Gore”, br. 074/15 i 035/18), za Opštinu Petnjica planirana je izrada Studije izvodljivosti za izgradnju reciklažnog dvorišta.

Osnov dobrog upravljanja komunalnim otpadom na lokalnom nivou jeste smanjenje količina otpada na izvoru i primarna selekcija. Te principe treba približiti stanovništvu, uz konstantno jačanje javne svijesti o neophodnosti takvog djelovanja i svim koristima koje oni donose.

Za period do 2020. godine, Prostornim planom opštine Petnjica su predviđene sljedeće aktivnosti:

 • Uspostavljanje sistema primarne selekcije na principu dvije kante – suva i mokra komponenta;
 • Uspostavljanje sakupljačke mreže na seoskom području, kao uslov postizanja cilja uspostavljanja sakupljačke mreže na cjelokupnoj teritoriji opštini;
 • Organizovanje sakupljanja tzv. “suve” komponente otpada (ambalažni otpad) u seoskim naseljima (aktivnosti po pitanju primarne separacije u seoskim naseljima odvijaće se paralelno sa uključivanjem seoskih naselja u organizovani sistem sakupljanja otpada);
 • Izgradnja reciklažnog dvorišta ili transfer stanice;
 • Nabavka opreme za sakupljanje reciklabilnih materijala (kante,kontejneri,vozila …);
 • Podizanje kapaciteta komunalnog preduzeća;
 • Unapređenje saradnje komunalnog preduzeća i stanovništva inteziviranjem aktivnosti istog u domenu animacije stanovništva;
 • Smanjenje količine otpada koji se odlaže na deponije.

Osnovni cilj za posebne vrste otpada je kvalitetna organizacija njegovog prikupljanja, privremenog skladištenja i predaja ovlašćenim reciklerima.

 PROČITAJTE JOŠ:

PROŠLO JE 27 GODINA OD OTMICE U STANICI ŠTRPCI: RODBINA OTETIH POLAŽE CVIJEĆE NA SPOMEN OBILJEŽJA