KOMUNALNA POLICIJA UPOZORILA PRAVNA LICA: OBAVEZNI STE DA ČISTITE SNIJEG ISPRED VAŠIH OBJEKATA


Komunalne policija Opštine Petnjica obavjestila je preduzeća, druga pravna i fizička lica da su dužna da očiste snijeg sa prilaznih puteva i staza koje koriste, kao i da ih posipaju odgovarajućim materijalom u slučaju poledice i to počev od kolovoza pa do svojih objekata, kojima ti prilazni putevi služe.

“Fizička i pravna lica (korisnici komunalnih usluga) koji koriste stambene i poslovne zgrade, staraju se o uklanjanju snijega i posipanju prilaznih staza i trotoara odgovarajućim materijalom u slučaju poledice ispred i okolo tih zgrada do kolovoza, kao i uklanjanju snijega i leda sa krova zgrade ako snijeg, odnosno led predstavlja opasnost za prolaznike ili samu zgradu. Ako u prizemlju stambene zgrade postoji poslovna prostorija, o uklanjanju snijega i posipanju trotoara odgovarajućim materijalom ispred objekta u njegovoj širini do kolovoza, stara se korisnik, odnosno vlasnik tih prostorija.

Za uklanjanje snijega i leda oko montažnih objekata privremenog postvljenih na dijelu javne površine u širini do 5 metara, odgovorno je lice kome je odobreno postaljanje tog objekta.

Za uklanjanje snijega i posipanje trotoara odgovarajućim materijalom ispred objekta izgradnji odgovoran je izvođač radova i investitor. Za uklanjanje ledenica sa spoljnjeg dijela zgrade koji je u sastavu određenog stana ili drugog posebnog dijela zgrade, a koji je dostupan za uklanjanje, odgovoran je vlasnik odnosno korisnik tog dijela zgrade. Pri uklanjanju snijega i leda sa krova zgrade mora se voditi računa da se vidno upozore prolaznici i da se ne oštete vazdušne instalacije i vodovi, da se ivičnjaci i slivnici ne zatrpavaju i da se snijeg deponuje tako da ne ometa saobraćaj na kolovozu i prolaz pješaka trotoarom.

Kada nije moguće ukloniti snijeg i led sa krova zgrade vlasnik ili korisnik stambene jedinice dužan je da blagovremeno postavi odgovarajuće znake upozorenja o opasnosti od odronjavanja snijega i leda sa zgrade ako snijeg odnosno led predstavlja opasnost za prolaznike ili samu zgradu a na osnovu Odluke o komunalnom redu Opštine Petnjica “SI.List CG- Opštinski propisi” . br. 11/2015 i član 29  ove odluke.

Ukoliko odgovorna preduzeća, druga pravna i fizička lica, ne izvrše svoje obaveze utvrđene ovom odlukom, pa zbog toga nastupi šteta na tijelu ili imovini trećih lica, ista će u cjelosti za nju odgovarati po principu objektivne odgovornost.

Članom 101 ove odluke u tački 12 , predvidjena je novčana kazna od desetostrukog do stostrukog minimalne zarade u Crnoj Gori za prekršaj pravnog lica,odnosno nadležno preduzeće ako ne ukloni ledenice sa spoljnjeg dijela zgrade a za odgovorna lica u preduzeću ili pravnom licu kao i fizička lica predvidjena je kazna od dvostrukog do desetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori”, stoji u saopštenju Komunalne policije.

PROČITAJTE JOŠ:

PETNJICA: NA POSAO 13 PRIPRAVNIKA