RETROVIZOR: REŠAD MURATOVIĆ – OPŠTINA RADI SVE ŠTO JE DO NJE, VLADU NE INTERESUJE MNOGO PETNJICA

Rešad Muratović

Serijal tekstova iz projekta “Retrovizor” nastavljamo sa razgovorom sa predsjednikom OO DPS Petnjica Rešadom Muratovićem. U pokušaju da analiziramo stvarnost i ekonomsko-politički trenutak bihorskog centra nakon deset godina samostalnosti, razgovaramo sa političkim akterima u opštini. Svako iz svog ugla bacio je svjetlo na uspjeh odnosno neuspjeh svih činilaca vlasti na važnim poljima za Opštinu Petnjica.

RADIO PETNJICA: Najjači utisak o Petnjici u deceniji za nama, nakon povratka statusa opštine.

REŠAD MURATOVIĆ: Vraćanje statusa opštine Petnjici je nešto na šta smo svi u Bihoru posebno ponosni,  jer smo nakon mukotrpne borbe svih političkih subjekata uspjeli da ostvarimo san mnogih generacija i Petnjici vratimo status opštine. Želim da podsjetim i na brojne poteškoće koje su bile evidentne na samom početku funkcionisanja nove opštine,  od stvaranja elementarnih uslova za rad, nedostatka adekvatnih prostorija, formiranja službi i preduzeća do skromnih kadrovskih kapaciteta, ali su se svi navedeni problemi brzo rješavali i lokalna uprava sa preduzećima je brzo postala servis građanima što je i bio jedan ciljeva ideje za vraćanje opštine.

Decenija funkcionisanja opštine Petnjica je prilika da rezimiramo učinak i da konstatujemo da su očekivanja bila zaista velika , ali da se uradilo dosta  na poboljšanju uslova života naših građana u svim selima na teritoriji naše opštine. Generalni utisak je da je ostvaren  vidan napredak u odnosu na period prije deset godina.

RADIO PETNJICA: Kako biste opisali trenutnu situaciju u opštini Petnjica u pogledu iseljavanja stanovništva i može li se i kako zaustaviti

REŠAD MURATOVIĆ: Pitanje iseljavanja stanovništva je nažalost , nešto što je prisutno  decenijama i što je karakteristika ne samo Petnjice, već i čitavog sjevera naše države. Trend iseljavanja iz naše opštine je proces koji je djelimično usporen vraćanjem opštine, obzirom da je značajan broj mladih ljudi zaposlen u lokalnoj upravi, preduzećima i državnim organima, ali svakako to nije dovoljno da bi zaustavili proces iseljavanja. Lokalna uprava je stvaranjem preduslova za razvoj i ambijenta gdje su svi potencijalni  investitori dobrodošli, činila napore da konkretnim mjerama da doprinos snažnijem razvoju i moja očekivanja su da ćemo vrlo brzo imati nekoliko kvalitetnih investicija iz dijaspore od strane ljudi koji vole svoj zavičaj i koji su spremni da svoj kapital ulože u Bihor. Takve investicije bi snažnije trebale biti podržane i od strane Vlade i nadležnih ministarstava kako bi omogućili našoj dijaspori da na jednostavniji i brži način svoj kapital ulože ovdje. Opština će u skladu sa svojim mogućnostima svakako pomoći svaku dobru ideju čijom će se realizacijom uposliti određeni broj mladih ljudi, što bi u krajnjem doprinijelo smanjenju iseljavanja sa ovih prostora.

RADIO PETNJICA: Koje kapitalne projekte smatrate ključnim za dalji razvoj opštine Petnjica

REŠAD MURATOVIĆ: Preduslov razvoja svake opštine je rješavanje infrastrukturnih pitanja i otvaranje prema drugim opštinama. Putna infrastruktura je bila u fokusu  naše  vlasti i brojni projekti su realizovani od sopstvenih sredstava ili uz podršku Vlade i ministarstava do 2020.god. Posljednjih nekoliko godina je očigledan odnos države prema Petnjici koja  nije  podržala realizaciju  nijednog  značajnijeg   projekta.  Kao kapitalne projekte koji su osnov za budući snažniji razvoj smatram izgradnju puta Gusare – Bioča, putnog pravca Petnjica – granica sa Srbijom i putni pravac Podvade – Rožaje. Takođe je od velikog značaja i projekat izgradnje obaloutvrde od Lagatora do Gusara. Navedeni projekti , obzirom na njihovu vrijednost i značaj za razvoj koji imaju bi trebali biti u fokusu Vlade, što do sada nije bio slučaj.

Svjedoci smo da se ovih dana realizuje i projekat uređenja centra Petnjice , a takođe je u toku i tender za izradu projekta putnog pravca od Petnjice do granice sa Srbijom. Dakle, sve ono što je u nadležnosti opštine se realizuje ili će se započeti nakon predviđenih procedura, ali je prisutno nerazumijevanje kod jednog broja građana da opština treba da radi ono što je obaveza  Vlade.

RADIO PETNJICA: Kako ocjenjujete trenutnu zaposlenost u opštini i koje mjere smatrate potrebnim za poboljšanje situacije

REŠAD MURATOVIĆ: Problem nezaposlenosti je karakteristika nedovoljno razvijenih sredina i ukoliko posmatramo statističke podatke onda ne možemo biti zadovoljni.  Sa druge strane je prisutan problem nedostatka potrebnih kadrova uzrokovan time što značajan broj mladih ljudi po završetku studija se ne vraća u Petnjicu , već radni angažman nastavlja u Podgorici, Baru i drugim većim gradovima. Najbolji način za smanjenje nezaposlenosti je upravo ono o čemu smo već govorili a tiče se realizacije nekoliko različitih  projekata u realnom sektoru od strane naših ljudi iz dijaspore , vjerujem već u toku ove godine. Takođe značajnim smatram i unapređenje uslova za bavljenje poljoprivredom i turizmom na čemu bi i opština i ministarstva trebali u narednom periodu staviti svoj fokus čime bi dali doprinos smanjenju nezaposlenosti u našoj opštini.

RADIO PETNJICA: Kako biste opisali ekonomske parametre opštine Petnjica i koje biste promjene predložili za unapređenje ekonomske situacije

REŠAD MURATOVIĆ: Kao područje koje je decenijama bilo zapostavljano kada je u pitanju ekonomski razvoj, ne možemo biti zadovoljni trenutnim ekonomskim parametrima jer je činjenica da naša opština ne bi mogla funkcionisati od sopstvenih prihoda bez sredstava iz egalizacionog fonda. Sa druge strane moram naglasatiti da je naša prednost u tome što opština nije posegnula za kreditima i stvaranje dugova , već je racionalno planirala svaki dosadašnji budžet. Kako bi unaprijedili ekonomsku situaciju smatram neophodnim usvajanjem niza mjera kojima bi se došlo do uvećanja sopstvenih prihoda i dovođenjem investitora koji bi kroz realni sektor doprinijeli da ekonomski parametri u periodu pred nama budu značajno bolji.

RADIO PETNJICA: Koje su najveće izazovi s kojima se suočava poljoprivreda u opštini Petnjica i kako ih rješavati

REŠAD MURATOVIĆ: Poljoprivreda je pored turizma razvojna šansa sjevera naše države a time i Petnjice i u dosadašnjem periodu su kroz razne projekte i javne pozive od strane ministarstva i opštine uložena značajna sredstva. Naša opredijeljenost za razvoj poljoprivrede i seoskog turizma treba biti konkretizovana kroz veći lokalni budžet za poljoprivredu i turizam i mjere podrške koje će doprinijeti da ljudi koji se bave ovim poslom budu motivisani da ostanu na selo i da žive od svog rada. Očigledno je koliko je opština Petnjica i Komunalno preduzeće radilo na probijanju , nasipanju i asfaltiranju puteva do udaljenih zaseoka ili katuna , koliko je urađeno po pitanju izgradnje vodovoda i upravo to je preduslov da bi se neko uspješno bavio ovim poslom.

Netaknuta priroda i optimalni uslovi za bavljenje poljoprivredom i turizmom su resurs koji moramo adekvatno iskoristiti , a imajući u vidu sve navedeno naš budžet za narednu godinu kada su ove oblasti u pitanju će biti značajno uvećan.

Projekat RETROVIZOR podržan je od strane Ministarstva kulture i medija.