VLADA PRIPREMA JAVNI OGLAS ZA KONCESIJE ZA KAMENOLOM U KO TUCANJE

Vlada Crne Gore

Vlada Crne Gore je na jučerašnjoj sjednici usvojila Informaciju o pripremi javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena lokaliteta „Kaludar“ Opština Petnjica, sa Izvještajem sa javne rasprave..

Lolaklitet “Kaludar” nalazi se u katastarskoj opštini Tucanje i treći je kamenolom uz put koji vodi prema naselju Bioče.

Tim povodom, usvojen je Koncesioni akt i zaduženo Ministarstvo energetike i rudarstva da sprovede neophodne aktivnosti za objavljivanje Javnog oglasa i da imenuje Tendersku komisiju koja će sprovesti postupak javnog nadmetanja.

Kompletan akt pročitajte na sljedećem linku:

https://www.gov.me/dokumenta/49c41f72-15f7-42e6-8051-ee7b9cb99375