ZAPOČEO PROJEKAT “ZA ŽIVOT BEZ BARIJERA” – ZA BOLJE USLOVE DJECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Jasmina Jašarović

Ekipa Radija Petnjica, ugostila je Jasminu Jašarović, pedagoga i stručnog saradnika, na projektu ,,Zajedno za život bez barijera“ I tom prilikom razgovarala na temu inkluzije i objezbeđivanja što boljih uslova za djecu sa smetnjama u razvoju, jer se takva djeca susreću sa različitim oblicima ekskluzije. Cilj projekta je da se ekskluzija smanji, kroz unapređenju inkluzivnog obrazovanja.

Projekat ,,Zajedno za život bez barijera“, koji do sada  partenrskim aktivnostima sprovode NVO ,,Glasnici nade“ i NVO ,,Centar kreativnih vještina“ iz Berana. Upravo ima za cilj  obezbjeđivanje inkluzije, ravnopravnog položaja i punog učešća lica sa invaliditetom u svim sferama društvenog života koji se temelji na modelu pristupa invaliditetu zasnovanom na ljudskim pravima. Projekat „Zajedno za život bez barijera“ je finansiran od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja.

,,Pojam inkluzije podrazumijeva uključivanje djece sa smetnjama u razvoju u redovan predškolski i školski sistem i prihvatanje njihovih različitosti, tako da od toga svi imaju korist. Izkluzija takođe podrazumijeva  jednako uvažavanje sve dece, mladih ljudi, roditelja/staratelja i predškolskog osoblja“ saopštila je pedagoškinja u Jasmina Jašarović.

Takođe Jašarović navodi da su prvi koraci inkluzije u Crnoj Gori napravljeni 1997. godine.

,, Promjene koje su otpočele 1997. godine na nivou predškolskog vaspitanja i obrazovanja realizacijom projekta „Vrtić i škola po mjeri djeteta“ predstavljaju prve pokušaje u stvaranju uslova za inkluzivno obrazovanje u Crnoj Gori. Od tada do danas veliki broj djece sa razlicitim smetnjama i poteškoćama u razvoju integrisano je u redovne grupe vrtića i i redovan vaspitno obrazovni sistem u osnovnim i srednjim skolama“

Ona navodi da nastavni kadar na nivou škole igra važnu ulogu u inkluzivnom obrazovanju i radu, kao i to da oni treba da pomognu djetetu sa smetnjama u razvoju da postigne određene oblike prihvaćenosti.

,,Na nivou skole svi nastavnici i stručni saradnici imaju veoma važnu ulogu u inkluzivnom obrazovnom radu. Svi oni pružaju podršku, kako direktno djetetu u samoj obrazovnoj ustanovi u kojoj rade sa njim, tako i roditeljima. Sama saradnja roditelja i obrazovne ustanove je ključ za uspješno sprovođenje  inkluzivnog obrazovanja. Svi oni treba da pomognu djetetu sa smetnjama u razvoju da postigne odredjene oblike prihvacenosti, zadovoljstva i opustenosti u sredini u kojoj boravi sa ostalom djecom. Takođe, za postizanje kvalitetnih rezultata i prevazilaženje raznih barijera sa kojima se susreću djeca sa smetnjama u razvoju zaslužni su i asistenti u nastavi . Obezbjeđivanje asiatenata u nastavi svakom djetetu sa smetnjama u razvoju kojem je to potrebno je od velikog znacaja za skolu, za porodicu djeteta a prvenstveno za dijete.

Značaj inkluzije je taj što inkluzija stavlja poseban akcenat na onu djecu tj. učenike za koje postoji rizik od marginalizacije, iskljucenosti ili postizanje slabijih rezultata. Inkluzija upravo stvara uslove da se za djecu sa smetnjama i poteškoćama obezbjede uslovi za školovanje u skladu sa njihovim potrebama i mogućnostima.

Do sada su sprovedene radionice i predavanja u osnovnim i srednjim školama koje su imale za cilj podstaći djecu da prihvate djecu sa invaliditetom bez predrasuda i podići nivo svijesti kod učenika o značaju jednakosti sa djecom sa invaliditetom.

Takođe je sprovedena i edukacija starih lica sa invaliditetom iz Udruzenja penzionera Andrijevicica za praktičnu primenu informaciono komunikacionih tehnologija gde smo im tom prilikom donirali laptop.

U toku je i likovni konkurs za korisnike dnevnih centara sa sjevera Crne Gore gde su za najbolje radove obezbjeđene vredne nagrade“ saopštila je pedagoškinja Jasmina Jašarović.

ERIS BABAČIĆ