PETNJICA: JAVNI OGLAS za sufinansiranje progama rada sportskih organizacija za 2024.

Opština Petnjica raspisala je JAVNI OGLAS za sufinansiranje progama rada sportskih organizacija za 2024.godinu

1.Pravo na sufinansiranje mogu ostvariti klubovi koji su registrovani na teritoriji opštine Petnjica, u Skladu sa Zakonom i takmiče se u okviru zvaničnog matičnog sportskog saveza.

2. Sredstva planirana Budžetom Opštine Petnjica u iznosu od 10.000 € raspodjeljuju se sportskim Organizacijama na osnovu dobijenih bodova za svaki klub posebno.

3. Sportska organizacija podnosi prijavu na Oglas na propisanom obrascu prijave koji se mogu dobiti na pisarnici Opštine, radnim danom od 09 do 14 časova i na web sajtu Opštine.

4. Uz prijavu, u zatvorenoj koverti, se prilaže:
– Dokaz da je sportska organizacija registrovana u Crnoj Gori i da ima sjedište u opštini Petnjica (Rješenje
– O registraciji);
– Akt o osnivanju i važeći statut;
– Narativni izvještaj za prethodne dvije godine:
– Finansijski izvještaj za prethodnu godinu sa dokazom da je dostavljen Poreskoj upravi (završni račun);
– Potvrdu Saveza da sportska organizacija učestvuje u takmičarskoj sezoni, broj članova, postojanje škole sporta, uspjeh u prethodnoj takmičarskoj godini;
– Programa: program rada za period od godinu dana sa procjenom iznosa sredstava koja su potrebna za sprovođenje
– Ispunjen prijavni obrazac.

Prijave na Oglas sa pratećom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti neposredno na pisarnici Opštine Petnjica ili putem pošte, na adresu: Opština Petnjica, Sekretarijat za lokalnu upravu, sa naznakom: za Oglas za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2024.godinu.

Rok za podnošenje prijava na Oglas je 45 dana, od 22. januara 2024.god. do 07.marta 2024.godine. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Oglas je objavljen u sredstvima javnog informisanja, na oglasnoj tabli Opštine i na web sajtu.