JAVNI OGLAS ZA INSTRUKTORE I POPISIVAČE

  Popisna komisija raspisuje Javni oglas za instruktore i popisivače počev od 15. novembra 2023. godine.

Javni oglas za instruktore traje do 20. novembra 2023. godine do 15h, a za popisivače do 22. novembra 2023. godine do 15h. Javni oglas biće objavljen u dnevnoj štampi, i/ili na drugim kanalima informisanja. Izbor kandidata za instruktore treba da se izvrši najkasnije do 21. novembra 2023. godine, a izbor kandidata za popisivače najkasnije do 24. novembra 2023. godine.

Formu Javnog oglasa (obrazac P-12) propisala je Uprava za statistiku.

Formu Prijave za učesnike/ce u popisu (obrazac P-13) propisala je Uprava za statistiku i nalaziće se i na sajtu Uprave za statistiku www.monstat.org.

 

 

 Obrazac P-12

 

OPŠTINA PETNJICA                                                                                                                                       UPRAVA ZA STATISTIKU

 

Na osnovu člana 16 stav 1 tačka 2 Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova („Sl. list Crne Gore“, br.140/22) popisna komisija u Opštini Petnjica, raspisuje  

 

JAVNI OGLAS

 

Za ugovorno angažovanje učesnika/ca za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova koji će se održati od 30. novembra – 15. decembra 2023. godine i to:

INSTRUKTORA/KI: 4

OPŠTI USLOVI:

 • Punoljetni državljanin/ka Crne Gore;
 • Državljanstvo Crne Gore;
 • Kvalifikacija nivoa obrazovanja VI, VII1, VII2 i VIII.

POSEBNI USLOVI:

 

 • Da upotrebljava jezik koji se koristi u području koje se popisuje.

 

PREDNOST ĆE IMATI KANDIDATI KOJI ISPUNJAVAJU I NEKI OD SLJEDEĆIH USLOVA:

 • Prebivalište[1] u Opštini Petnjica, za koju aplicira (zbog poznavanja terena);
 • Da je lice nezaposleno;
 • Iskustvo u realizaciji statističkog istraživanja;
 • Iskustvo u održavanju obuka, organizaciji i koordiniranju aktivnosti sa većim brojem lica.

 

DOKUMENTA KOJA SE PRILAŽU:

 • Prijava za učesnike/ce u popisu (Obrazac P-13);
 • Kopija važeće lične karte ili uvjerenje o državljanstvu;
 • Kopija diplome ili uvjerenja o završenom nivou i vrsti obrazovanja;
 • Potvrda sa Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za nezaposlena lica ili dokaz da je lice penzioner/ka;
 • Dokaz o statističkom iskustvu, kao i iskustvu u održavanju obuka, organizaciji i koordiniranju aktivnosti sa većim brojem lica (ugovor o djelu/potvrda/preporuke).

 

POPISIVAČ/ICA: 35 + 3 rezerve

OPŠTI USLOVI:

 • Punoljetni državljanin/ka Crne Gore;
 • Državljanstvo Crne Gore;
 • Kvalifikacija nivoa obrazovanja IV, V, VI, VII1, VII2 i VIII (III stepen – afirmativna mjera će važiti za pripadnike romske i egipćanske zajednice).

 

POSEBNI USLOVI:

 • Da upotrebljava jezik koji se koristi u području koje se popisuje.

PREDNOST ĆE IMATI KANDIDATI KOJI ISPUNJAVAJU I NEKI OD SLJEDEĆIH USLOVA:

 • Prebivalište[2] u Opštini Petnjica, za koju aplicira (zbog poznavanja terena);
 • Da je lice nezaposleno;
 • Iskustvo u realizaciji statističkog istraživanja;
 • Pripadnici romske i egipćanske zajednice imaju prednost za angažovanje u romskim naseljima.

DOKUMENTA KOJA SE PRILAŽU:

 • Prijava za učesnike/ce u popisu (Obrazac P-13);
 • Kopija važeće lične karte ili uvjerenje o državljanstvu;
 • Kopija diplome ili uvjerenja o završenom nivou i vrsti obrazovanja ili dokaz da je lice student/kinja;
 • Potvrda sa Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za nezaposlena lica ili dokaz da je lice penzioner/ka;
 • Dokaz o statističkom iskustvu (ugovor o djelu/potvrda/preporuke).

Kandidat/kinja se može prijaviti ili za instruktora/ku ili za popisivača/icu.

Prijavu za učesnike/ce u popisu kandidati/kinje mogu preuzeti u prostorijama popisne komisije,

_______Centar  3, broj  11__________, _________opština  Petnjica_____________,

(adresa)                                                                 (naziv jedinice lokalne samouprave)

počev od 15. novembra od 8 do 15 časova ili je preuzeti sa sajta Uprave za statistiku: www.monstat.org

Popunjena Prijava za učesnike/ce u popisu i kompletna dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 8 do 15 časova, na gore navedenu adresu popisne komisije.

Kandidati koji su u prethodnom Javnom oglasu (koji je bio raspisan septembra 2023. godine) priložili kompletnu dokumentaciju potrebno je da povodom ovog Javnog oglasa podnesu samo popunjenu Prijavu za učesnike/ce u popisu (Obrazac P-13). Kandidati koji ne podnesu novu Prijavu povodom ovog Javnog oglasa, nemaju potpunu dokumentaciju za učestvovanje u popisu i ne mogu biti ugovorno angažovani.

Na koverti je potrebno ispisati naziv mjesta za koje se aplicira (instruktor/ka ili popisivač/ica) i adresa popisne komisije _Centar 3, br. 11__, Opština Petnjica.

Svi kandidati su dužni da potpišu izjavu (data u Prijavi za učesnike/ce u popisu) da će za vrijeme održavanja instruktaže (22 – 24. novembar 2023. godine i 25 – 26. novembar 2023. godine) i sprovođenja popisa (30. novembar – 15. decembar 2023. godine) biti dostupni za popisne aktivnosti.

Za dodatne informacije kontakt osoba je ____Amer __ Agović_____, telefon: ___069/207-594___.

(ime i prezime)

 [1] Prebivalište je adresa, naselje gdje lice živi

[2] Prebivalište je adresa, naselje gdje lice živi