Opština: Konkurs za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2023/24. godinu

Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti primijenjenih osnovnih i akademskih osnovnih studija koji

-imaju crnogorsko državljanstvo,

-imaju prebivalište u Opštini Petnjica

-su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju položili ispite iz prethodne godine studija sa najnižim indexom uspjeha 9,00 najmanje 90% ECTS kredita

-su prvi put upisali semestar studijske godine;

-koji nisu obnovili ni jednu godinu tokom studija:

-nisu u radnom odnosu;

-nisu stariji od 25 godina;

-studenti tehničkih fakulteta (građevina, arhitektura).

Pravo na stipendiju imaju i studenti tehničkih fakulteta (građevina, arhitektura, elektrotehnika) bez obzira na uspjeh, zbog deficita tih zanimanja u opštini Petnjica.

Pravo na stipendiju ima i jedan student iz porodice lošeg materijalnog stanja (roditelji korisnici MOP-a i nezaposleni roditelji i porodice čiji ukupni prihodi ne prelaze visinu minimalne zarade) u kojoj ima troje i više djece, bez obzira na uspjeh.

Kandidat koji konkuriše za dodjelu stipendije uz prijavu na konkurs prilaže sljedeca dokumenta:

-potvrdu o prebivalištu,

-potvrdu o upisu godine studija,

-potvrdu o položenim ispitima iz prethodne godine,

-potvrdu o visini ostvarenih ECTS kredita;

-potvrdu o ostvarenoj prosječnoj ocjeni;

-dokaz (izjavu) da nije u radnom odnosu;

-dokaz (izjavu) da student ne prima drugu stipendiju;

-uvjerenje o kućnoj zajednici, (za kandidate iz porodice lošeg materijalnog stanja u kojoj ima troje i više djece)

-potvrdu da su korisnici MOP-a ili potvrdu da su roditelji nezaposlena lica ili potvrdu o visini prihoda članova domaćinstva (za kandidate iz porodice lošeg materijalnog stanja u kojoj ima troje i više djece).

Prijavu sa kratkom biografijom i kompletnom dokumentacijom, sve dokaze o ispunjenju posebnih i opštih uslova, dostaviti u roku od 30 dana od dana objavljivanja Konkursa, u zatvorenoj koverti, na pisarnici Opštine Petnjica – zgrada Opštine, sa naznakom: Za konkurs za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2023/24. godinu.