OPŠTINA: JAVNI POZIV ZA UGOVORNO ANGAŽOVANJE UČESNIKA ZA SPROVOĐENJE POPISA STANOVNIŠTVA

Za ugovorno angažovanje učesnika/ca za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova koji će se održati od 1- 15. novembra 2023. godine i to:

INSTRUKTORA/KI: 4

OPŠTI USLOVI:

Punoljetni državijanin/ka Crne Gore;

Državljanstvo Crne Gore;

Kvalifikacija nivoa obrazovanja VI, VII1, VII2 i VI.

POSEBNI USLOVI:

Da upotrebljava jezik koji se koristi u području koje se popisuje.

PREDNOST ĆE IMATI KANDIDATI KOJI ISPUNJAVAJU I NEKI OD SLJEDEĆIH USLOVA:

Prebivalište u Opštini Petnjica, za koju aplicira (zbog poznavanja terena);

Da je lice nezaposleno;

Iskustvo u realizaciji statističkog istraživanja;

Iskustvo u održavanju obuka, organizaciji i koordiniranju aktivnosti sa većim brojem lica

DOKUMENTA KOJA SE PRILAŽU:

Prijava za učesnike/ce u popisu (Obrazac P-13);

Kopija važeće lične karte ili uvjerenje o državljanstvu;

Kopija diplome ili uvjerenja o završenom nivou i vrsti obrazovanja ili dokaz da je lice student/kinja;

Potvrda sa Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za nezaposlena lica ili dokaz da je lice penzioner/ka;

Dokaz o statističkom iskustvu, kao i iskustvu u održavanju obuka, organizaciji i koordiniranju aktivnosti sa većim brojem lica (ugovor o djelu/potvrda/preporuke)

POPISIVAČ/ICA: 35 + 3 rezerve

OPŠTI USLOVI

Punoljetni državljanin/ka Crne Gore;

Državljanstvo Crne Gore;

Kvalifikacija nivoa obrazovanja IV, V, VI, VI1, VII2 iVIl.

POSEBNI USLOVI:

Da upotrebljava jezik koji se koristi u području koje se popisuje

PREDNOST ĆE IMATI KANDIDATI KOJI ISPUNJAVAJU I NEKI OD SLJEDEĆIH USLOVA:

Prebivalište u Opštini Petnjica, za koju aplicira (zbog poznavanja terena);

Da je lice nezaposleno;

Iskustvo u realizaciji statističkog istraživanja.

DOKUMENTA KOJA SE PRILAŽU:

Prijava za učesnike/ce u popisu (Obrazac P-13);

Kopija važeće lične karte ili uvjerenje o državljanstvu;

Kopija diplome ili uvjerenja o završenom nivou i vrsti obrazovanja ili dokaz da je lice student/kinja;

Potvrda sa Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za nezaposlena lica ili dokaz da je lice penzioner/ka;

Dokaz o statističkom iskustvu (ugovor o djelu/potvrda/preporuke).

Kandidat/kinja se može prijaviti ili za instruktora/ku ili za popisivača/icu

Prijavu za učesnike/ce u popisu kandidati/kinje mogu preuzeti u prostorijama popisne komisije, ul. Centar 3, br. 11 Opština Petnjica, počev od 22. septembra i zaključno sa 1. oktobrom 2023. godine od 8 do 15 časova; ili je preuzeti sa sajta Uprave za statistiku: www.monstat.org

Popunjena Prijava za učesnike/ce u popisu i kompletna dokumentacija može se dostaviti lično ili poštom u roku od 10 dana u preciziranom vremenskom periodu, u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 8 do 15 časova, na adresu popisne komisije.

Na koverti je potrebno ispisati naziv mjesta za koje se aplicira (instruktor/ka ili popisivač/ica) i adresa popisne komisije, ul. Centar 3, br. 11, Opština Petnjica.