SLUŽBA LOKALNIH PRIHODA OPŠTINE PETNJICA: POREZ IZMIRITI DO 31. OKTOBRA

Iz Službe lokalnih prihoda opština Petnjica obavještavaju poreske obveznike sa teritorije opštine da su dužni da u što kraćem roku izmire svoje poreske obaveze za porez na nepokretnost i izmire svoja preostala dugovanja i zaduženja za tekuću godinu.

,,Svi poreski obveznici su dužni da izmire poreska dugovanja u skladu sa Zakonom o porezu na nepokretnost tj. članom 15 ovog Zakona, kojim je propisana dužnost poreskog obveznika da plaća u dvije jednake rate, i to prvu do 30. juna, a drugu najkasnije do 31. oktobra 2023. godine.
Nepoštovanjem ovog člana propisane su novčane kazne za pravna lica od 2.000,00 do 20.000,00 eura, za preduzetnike od 500,00 do 3.000,00 eura i za fizička lica od 250,00 do 2.000,00 eura.
Napominjemo da na iznos poreza koji nije uplaćen u zakonskom roku, obraćunavaće se i kamata, a u skladu sa Zakonom o poreskoj administraciji tj. članom 95 ovog Zakona.
Kako bi se izbjeglo podnošenje prekršajnih prijava, postupci prinudne naplate, stavljanje hipoteke na nepokretnostima, apelujemo na sve poreske obveznike da blagovremeno izmire svoja poreska dugovanja.
Poreska Rješenja i obrazloženje u vezi istih se mogu podići u prostorijama poreske službe broj 13, radnim danima od 09:00 do 14:00 h.
Porez možete uplatiti na žiro račun opštine Petnjica br. 565-6478014-92, svrha: Porez na napokretnost, uz obavezan poziv na broj AOP-a, kao i na blagajni opštine Petnjica, kancelarija broj 13”, saopštili su iz Službe lokalnih prihoda