JAVNA RASPRAVA: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na nepokretnosti u opštini Petnjica

U Odluci o porezu na nepokretnosti u opštini Petnjica  (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 30/20), posle člana 2,  dodaje se novi član i glasi:

Opštinski koeficijent nepokretnosti za određivanje prosječne tržišne cijene m2 stambenog prostora, ukoliko organ nadležan za poslove statistike ne objavi prosječnu cijenu m2 novoizgrađenog stambenog objekta u opštini Petnjica, iznosi 0.35.

Korektivni koeficijent za određivanje prosječne tržišne cijene m2 poslovnog objekta, stambeno-poslovnog objekta i poslovnih prostorija iznosi 1,30.

Korektivni koeficijent za određivanje prosječne tržišne cijene m2 o proizvodnog objekta, stovarišta, skladišta i magacina, iznosi 0.35

Korektivni koeficijent za određivanje prosječne tržišne cijene m2 pomoćnog objekta, nestambenog prostora, garaže, garažnog mjesta i podruma iznosi 0.35

Korektivni koeficijent za određivanje prosječne tržišne cijene m2 objekta u izgradnji iznosi 0.35

Korektivni koeficijent za određivanje prosječne tržišne cijene m2 nepokretnog privremenog objekta iznosi 0.60

 Vrši se prenumeracija članova, na način što dosadašnji članovi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 postaju 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu CG – Opštinski propisi”.

PRAVNI OSNOV: Pravni osnov za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o porezu na nepokretnost u opštini Petnjica sadržan je u odredbama Zakona o porezu na nepokretnosti (“Službeni list Crne Gore”, br. 25/19, 49/22 i 152/22), Zakona o finansiranju lokalne samouprave (“Službeni list Crne Gore”, broj 03/19 i 86/22), Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list Crne Gore“, broj 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22) i Statuta opštine Petnjica (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, broj 16/22).

Član 1, stav 2 Zakona o porezu na nepokretnosti propisuje da porez na nepokretnosti uvodi jedinica lokalne samouprave svojim propisom.

Član 7, stav 1, tačka 1 Zakona o finansiranju lokalne samouprave propisuje da je sopstveni prihod opštine porez na nepokretnost.

Članom 38, stav 1, tačka 8 Zakona o lokalnoj samoupravi i članom 32, stav 1, tačka 8 Statuta opštine Petnjica određeno je Skupština opštine uvodi i utvrđuje opštinske poreze, takse, naknade i druge sopstvene prihode.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti (“Službeni list Crne Gore”, br. 49/22), između ostalog, došlo je do izmjena dotadašnjeg člana 6, na način što se posle njega dodaje sedam novih članova. Jedan od tih članova (Član 6b) određuje da se prosječna tržišna cijena m2 građevinskog objekta određuje se za stambeni objekat na osnovu podataka o prosječnoj tržišnoj cijeni m2 novoizgrađenog stambenog objekta u jedinici lokalne samouprave koju objavljuje Uprava za godinu koja prethodi godini za koju se porez utvrđuje; odnosno prosječnoj tržišnoj cijeni m2 novoizgrađenog stambenog objekta u Crnoj Gori koji objavljuje Uprava za godinu koja prethodi godini za koju se porez utvrđuje i koja se može korigovati opštinskim koeficijentom u rasponu od 0,10 do 2,00, za jedinice lokalne samouprave za koje se ne objavljuje prosječna tržišna cijena m2 novoizgrađenog stambenog objekta.

Nadalje, prosječna tržišna cijena m2 građevinskog objekta određuje se za poslovni objekat i stambeno-poslovni objekat na način što se prosječna tržišna cijena m2 stambenog objekta u jedinici lokalne samouprave može korigovati koeficijentom u rasponu od 1,00 do 2,00, odnosno za objekte u izgradnji, pomoćne, nestambene, nepokretne privremene objekte i druge objekte na način što se prosječna tržišna cijena m2 stambenog objekta u jedinici lokalne samouprave može korigovati koeficijentom u rasponu od 0,10 do 2,00.

Organ nadležan za poslove statistike objavio je da prosječna tržišna cijenu m2 novoizgrađenog stambenog objekta u Crnoj Gori iznosi 1,339 eura, a kako je Zakonom o porezu na nepokretnost određeno da u tim slučajevima jedinice lokalne samouprave mogu svojim propisom korigovati tu cijenu koeficijentom (0,10 do 2,00),  to se ovom Odlukom određuje koeficijent u iznosu od 0,35.

Ostali utvrđeni koeficijenti koji se odnose na stambeno-poslovne objekte i poslovne prostorije, stovarišta, skladištenja i magacine, nestambene prostore, garaže i garažna mjesta i podrume, objekte u izgradnji kao i za privremene objekte utvrđuju se shodno koeficijentima koji su sadržani u gore navedenim odredbama Zakona o porezu na nepokretnost

Sa svega navedenog predlažemo Skupštini da usvoji ovakav predlog odluke.