OIK PETNJICA OBJAVILA RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA ZA PREDSJEDNIČKE IZBORE

Izbori

Na osnovu člana 27 stav 1 tačka 3 i člana 65 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 73/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, br. 46/11, 14/14, 47/14 ,12/16, 60/17, 10/18 i 109/20), na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, Opštinska izborna komisija Petnjica, na sjednici održanoj 03.02.2023. godine, donijela je

                                              RJEŠENJE
                            O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Na teritoriji Opštine Petnjica određuju se sledeća biračka mjesta i to:

1. BIRAČKO MJESTO BROJ 1 PETNJICA, na kome će glasati birači sa prebivalištem na sledećim adresama: Centar I, Centar II, Centar III, Centar IV, Centar IX, Centar V, Centar VI, Centar VII, Centar VIII, Centar X, Centar XI, Centar XII, Laze i Petnjica.
Glasaće se u prostorijama osnovne škole “MAHMUT ADROVIĆ” na adresi Centar VII br 17.

2. BIRAČKO MJESTO BROJ 2 LAGATORI, na kome će glasati birači sa prebivalištem na adresi Lagatori.
Glasaće se u prostorijama OŠ “MAHMUT ADROVIĆ” Područno odjeljenje Lagatore na adresi Lagatori bb.

3. BIRAČKO MJESTO BROJ 3 RADMANCE, na kome će glasati birači sa prebivalištem na adresi Radmanci.
Glasaće se u prostorijama OŠ “MAHMUT ADROVIĆ” Područno odjeljenje Radmance na adresi Radmanci bb.

4. BIRAČKO MJESTO BROJ 4 PONOR, na kome će glasati birači sa prebivalištem na adresi Ponor.
Glasaće se u prostorijama OŠ “MAHMUT ADROVIĆ” Područno odjeljenje Ponor na adresi Ponor bb.

5. BIRAČKO MJESTO BROJ 5 GODOČELJE, na kome će glasati birači sa prebivalištem na sledećim adresama: Godočelje i Paljuh.
Glasaće se u prostorijama OŠ “MAHMUT ADROVIĆ” Područno odjeljenje Godočelje na adresi Godočelje bb.

6. BIRAČKO MJESTO BROJ 6 DOBRODOLE, na kome će glasati birači sa prebivalištem na adresi Dobrodole.
Glasaće se u prostorijama OŠ “SAVIN BOR” Područno odjeljenje Dobrodole na adresi Dobrodole bb.

7. BIRAČKO MJESTO BROJ 7 AZANE, VRŠEVO, na kome će glasati birači sa prebivalištem na sledećim adresama: Azane i Vrševo.
Glasaće se u prostorijama OŠ “TUCANJE” Područno odjeljenje Azane na adresi Azane bb.

8. BIRAČKO MJESTO BROJ 8 SAVIN BOR, na kome će glasati birači sa prebivalištem na adresi Savin Bor.
Glasaće se u prostorijama osnovna škola “SAVIN BOR” na adresi Savin Bor bb.

9. BIRAČKO MJESTO BROJ 9 KRUŠČICA, na kome će glasati birači sa prebivalištem na adresi Kruščica.
Glasaće se u prostorijama OŠ “SAVIN BOR” na adresi Savin Bor bb.

10. BIRAČKO MJESTO BROJ 10 BOR, na kome će glasati birači sa prebivalištem na adresi Bor.
Glasaće se u prostorijama Omladinski dom BOR na adresi Bor bb.

11. BIRAČKO MJESTO BROJ 11 TRPEZI, na kome će glasati birači sa prebivalištem na adresi Trpezi.
Glasaće se u prostorijama osnovna škola “TRPEZI” na adresi Trpezi bb.

12. BIRAČKO MJESTO BROJ 12 MUROVAC, JAVOROVA, POROČE, na kome će glasati birači sa prebivalištem na sledećim adresama: Javorova, Murovac i Poroče.
Glasaće se u prostorijama OŠ “SAVIN BOR” Područno odjeljenje Javorova na adresi Javorova bb.

13. BIRAČKO MJESTO BROJ 13 KALICA, na kome će glasati birači sa prebivalištem na adresi Kalica.
Glasaće se u prostorijama OŠ “TRPEZI” Područno odjeljenje Kalica na adresi Kalica bb.

14. BIRAČKO MJESTO BROJ 14 GORNJA VRBICA, na kome će glasati birači sa prebivalištem na adresi Gornja Vrbica.
Glasaće se u prostorijama osnovna škola “25 MAJ VRBICA” na adresi Donja Vrbica bb.

15. BIRAČKO MJESTO BROJ 15 DONJA VRBICA, na kome će glasati birači sa prebivalištem na adresi Donja Vrbica.
Glasaće se u prostorijama osnovna škola “25 MAJ VRBICA” na adresi Donja Vrbica bb.

16. BIRAČKO MJESTO BROJ 16 TUCANJE, LJEŠNICA, ORAHOVO, na kome će glasati birači sa prebivalištem na sledećim adresama: Lješnica, Orahovo i Tucanje.
Glasaće se u prostorijama osnovna škola “TUCANJE” na adresi Tucanje bb.

17. BIRAČKO MJESTO BROJ 17 JOHOVICE, na kome će glasati birači sa prebivalištem na adresi Johovice.
Glasaće se u prostorijama Omladinski dom na adresi Johovice bb.

18. BIRAČKO MJESTO BROJ 18 DAŠČA RIJEKA, na kome će glasati birači sa prebivalištem na adresi Dašča Rijeka.
Glasaće se u prostorijama kuće Ramiza Škrijelja na adresi Dašča Rijeka bb.

IZBORNA KOMISIJA PETNJICA

Broj: 08/23
Petnjica, 03.02.2023. godine

S E K R E T A R/ P R E D S J E D N I K
Asmir Šabotić/ Adis Duraković