OPŠTINA PETNJICA: JAVNI POZIV za izbor nezavisnih procjenjivača za 2023.godinu

Opština Petnjica

1. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama (u daljem tekstu: Komisija), objavljuje Javni poziv za izbor dva nezavisna procjenjivača prijedloga projekata i programa nevladinih organizacija (u daljem tekstu: Nezavisni procjenjivači), koje će učestvovati na Konkursu za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2023.godinu.

2. Kandidat za nezavisnog procjenjivača podnosi Komisiji sljedeću dokumentaciju:
– biografiju sa opisom iskustva u pisanju i sprovođenju projekata;
– izjavu da nije angažovan (ugovorom o radu, ugovorom o djelu, volonter) u radu nevladine organizacije čije je sjedište u Petnjici najmanje dvije godine prije prijavljivanja za Nezavisnog procjenjivača prijedloga projekata;
– izjava da nije član organa upravljivanja u nevladinoj organizaciji čije je sjedište u Petnjici;
– izjavu da nije javni funkcioner, u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje korupcije;
– izjavu da nije u radnom odnosu u organu lokalne uprave koji vrši raspodjelu sredstava.

3. Nezavisni procjenjivač može biti lice koje ima:
– najmanje pet godina iskustva u upravljanju projektima;
– iskustvo u ocjenjivanju projekata.

Nezavisni procjenjivač ne može biti lice koje je dvije godine prije objavljivanja javnog poziva iz člana 30 ove Odluke:
– u radnom odnosu u nevladinoj organizaciji čije je sjedište u Petnjici;
– volonter u nevladinoj organizaciji čije je sjedište u Petnjici;
– lice ovlašćeno za zastupanje ili je član organa upravljanja ili drugog organa nevladine organizacije čije je sjedište u Petnjici;
– u ugovornom odnosu sa nevladinom organizacijom čije je sjedište u Petnjici;
– javni funkcioner, u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje korupcije;
– u radnom odnosu u organu lokalne uprave koji vrši raspodjelu sredstava.

4. Odluku o izboru procjenjivača donosi Komisija na prijedlog starješine organa lokalne uprave u čijoj nadležnosti su poslovi saradnje sa nevladinim organizacijama uprave, u roku od 5 dana od dana završetka konkursa za izbor procjenjivača.
5. Zadatak nezavisnih procjenjivača:
– ocjenjivanje prijedloga projekata;
– popunjavanje liste za ocjenu prijedloga projekta;
– dostavljanje liste prijedloga projekata koje treba da podrži Komisija.

6. Javni poziv za izbor nezavisnih procjenjivača objavljuje se na internet stranici Opštine, oglasnoj tabli Opštine ili lokalnog javnog emitera i na drugi prigodan način u trajanju od 15 (petnaest) dana .

7. Prijava se podnosi svakog radnog dana od 08h do 16h na pisarnici opštine u zatvorenoj koverti sa naznakom: ,,Prijava na Javni poziv za nezavisnog procjenjivača prijedloga projekata i programa nevladinih organizacija za 2023.godinu“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Ziko Alilović

 

.