ODLUKA O FINANSIRANJU PROJEKATA NVO: SREDSTVA ZA KUD “BIHOR”, POZORIŠTE “DIVAN” I UDRUŽENJE STOČARA “BIHOR”

Opština Petnjica

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija
donijela je ODLUKU o finansiranju projekata nevladinih organizacija

1. Dodjeljuju se sredstva nevladnim organizacijama sa sjedištem u Petnjici, čiji su projekti učestvovali na Konkursu za finansiranje projekata nevladinih organizacija za 2022. godinu br. 04-056/22-207 od 24.02.2022.godine.

2. Nevladine organizacije čiji su projekti ispunili uslove iz Konkursa, kriterijume iz Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija (“Službeni list CG- Opštinski propisi”, broj 28/16), na osnovu broja bodova i Zaključka o utvrđivanju rang liste projekata NVU koji će se su/finansirati iz Budžeta Opštine Petnjica za 2022.godinu koji je utvrdila Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija, su:

– NVU “Udruženje stočara Bihor“ – projekat pod nazivom „Organizovanje 22. regionalnog tradicionalnog sajma i III međunarodnog u Petnjici 2022” – 65 bodova, odobrena sredstva u iznosu od 1568,00 € (jedna hiljada pet stotina šezdeset osam eura);

– NVU “KUD Bihor“ – projekat pod nazivom „VIII međunarodna smotra folklora Petnjica 2022” – 60 bodova, odobrena sredstva u iznosu od 1504,00 € (jedna hiljada pet stotina četiri eura);

– NVU “Pozorišno društvo Divan” – projekat pod nazivom „Kostimi- oprema za pozorišnu predstavu” – 56 bodova, odobrena sredstva u iznosu od 1080,00 € (jedna hiljada osamdeset eura);

– NVU “Art centar“ – projekat pod nazivom „Etno izložba 2022” – 50 bodova, odobrena sredstva u iznosu od 848,00 € (osam stotina četrdeset osam eura).

Obrazloženje

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama je, nakon isteka roka Konkursa za finansiranje projekata nevladinih organizacija za 2022. godinu br. 04-056/22-207 od 24.02.2022.godine, održala sjednicu dana 16.06.2022.godine.

Na konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2022. godinu, prijavilo se 12 (dvanaest) nevladinih udruženja i to: NVU „Lica sa invaliditetom“, NVU „Vrijedne ruke Bihora“, NVU „Udruženje stočara Bihora“, NVU Pozorišno društvo „Divan“ Petnjica, NVU KUD „Bihor“, NVU „Centar za seoski razvoj“, NVU „Udruženje boraca NOR-a i antifašista Opštine Petnjica“, NVU „Art centar“ Petnjica, NVU „Udruženje pčelara Bihor“, NVU „Lovačka organizacija Petnjica“, NVU „Džip klub Baćo“ i NVU „Mreža nevladinih organizacija“.

U skladu sa Odlukom o finansiranju projekata nevladinih organizacija („Sl. List CG- Opštinski propisi“, br. 28/16), Komisija je pregledom pristigle dokumentacije donijela Zaključak o utvrđivanju rang liste projekata NVU koji će se su/finansirati iz Budžeta Opštine Petnjica za 2022.godinu br. 04-056/22-1175.

Projekti sljedećih nevladinih udruženja neće biti finansirani: NVU „Lica sa invaliditetom“, NVU „Udruženje vrijedne ruke Bihora“, NVU „Udruženje boraca NOR-a i antifašista Opštine Petnjica“, NVU „Centar za seoski razvoj“, NVU „Udruženje pčelara Bihor“, NVU „Lovačka organizacija Petnjica“, NVU „Džip klub Baćo“ i NVU „Mreža nevladinih organizacija“.
NVU „Lica sa invaliditetom“, podnijelo je zahtjev br. 04- 056/22-353 od 22.03.2022. godine. Uvidom u predmetni zahtjev utvrđeno je da se istim potražuje obezbjeđivanje prostora za organizaciju lica sa invaliditetom, na način što se zahtijeva ustupanje jedne od drvenih kućica koje su u vlasništu Opštine Petnjica. Međutim, riječ je o objektima koji su Opštini dodijeljeni kroz reailzaciju određenog projekta i da je njihova namjena i upotreba definisana tim projektom. Kako se iste ne mogu upotrijebiti za obezbjeđivanje prostora za djelovanje nevladinih organizacija, to je predmetni zahtjev odbijen.
NVU „Udruženje pčelara Bihor“, podnijelo je zahtjev br. 04- 056/22-356 od 23.03.2022. godine. Komisija je odbila predmetni zahtjev primjenom člana 9, stav 1 Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija kojim je definisano je da Komisija može odbiti zahtjev ako u postupku ocjene dokumentacije utvrdi da su elementi projekta međusobno protivriječni i da ne odgovaraju nazivu projekta.
NVU „Džip klub Baćo“, podnijelo je zahtjev br. 04-056/22-358 od 23.03.2022. godine. Komisija je odbila predmetni zahtjev primjenom člana 9, stav 1 Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija kojim je definisano je da Komisija može odbiti zahtjev ako u postupku ocjene dokumentacije utvrdi da su elementi projekta međusobno protivriječni i da ne odgovaraju nazivu projekta.

NVU „Lovačka organizacija Petnjica“, podnijelo je zahtjev br. 04-056/22-350 od 21.03.2022. godine. Komisija je odbila predmetni zahtjev primjenom člana 9, stav 1 Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija kojim je definisano je da Komisija može odbiti zahtjev ako u postupku ocjene dokumentacije utvrdi da su elementi projekta međusobno protivriječni i da ne odgovaraju nazivu projekta.
NVU „Udruženje boraca NOR-a i antifašista Petnjica“, podnijelo je zahtjev br. 04-056/22-360 od 24.03.2022. godine. Komisija je odbila predmetni zahtjev primjenom člana 9, stav 1 Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija kojim je definisano je da Komisija može odbiti zahtjev ako u postupku ocjene dokumentacije utvrdi da su elementi projekta međusobno protivriječni i da ne odgovaraju nazivu projekta.
NVU „Centar za seoski razvoj“, podnijelo je zahtjev br. 04-056/22-352 od 22.03.2022. godine. Uvidom u projektnu dokumentaciju dostavljenu uz zahtjev utvrđeno je da se istom planira izgradnja pozornice u Divan bašti. Kako važećim prostornim dokumentima Opštine Petnjica na predmetnoj lokaciji nije dozvoljeno izvođenje bilo kakvih radova, to Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija nalazi da je predmetni zahtjev valjalo odbiti.

NVU „Vrijedne ruke Bihor“, podnijelo je zahtjev br. 04-056/22-336 od 18.03.2022. godine. Komisija je odbila predmetni zahtjev primjenom člana 9, stav 1 Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija kojim je definisano je da Komisija može odbiti zahtjev ako u postupku ocjene dokumentacije utvrdi da su elementi projekta međusobno protivriječni i da ne odgovaraju nazivu projekta.
NVU „Mreža nevladinih organizacija“, podnijelo je zahtjev br. 04-056/22-335 od 18.03.2022. godine. Uvidom u projektnu dokumentaciju dostavljenu uz zahtjev utvrđeno je da se istom planira izvođenje građevinskih radova koji se ogledaju u iskopu pješačkih staza i uređenju parka Glavice. Kako je Opština Petnjica planirala realizaciju tih projekata u narednom periodu, kao i činjenice da bi finansiranjem ovog projekta došlo do utroška novčanih sredstava po istom osnovu, to Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija nalazi da je predmetni zahtjev valjalo odbiti.
Projekti koji će biti finansirani su: NVU „KUD Bihor“, “NVU Pozorišno društvo Divan“ Petnjica, NVU „Udruženje stočara Bihora“ i NVU „Art centar“.
NVU „Udruženje stočara Bihor“ podnijelo je zahtjev br. 04- 056/22-344 od 21.03.2022. godine. Uvidom u dostavljenu projektnu dokumentaciju Komisija je ocijenila da ovaj projekat doprinosi razvoju oblasti poljoprivrede i kulture, na način što će se realizacijom istog stvoriti uslovi za razvoj poljoprivrede i domaće radinosti u Petnjici i regionu. Članovi Komisije su ovaj projekat ocijenili sa 65 (šezdeset pet) poena i saglasili se da isti bude finansiran sa 1568,00€ (jedna hiljada pet stotina šezdeset osam eura).

NVU „KUD Bihor“ podnijelo je zahtjev br. 04- 056/22-345 od 21.03.2022. godine. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju Komisija je ocijenila da ovaj projekat doprinosi razvoju kulture i jačanja kulturnih sadržaja na očuvanju izvornog stvaralaštva. Članovi Komisije su ovaj projekat ocijenili sa 60 (šezdeset) poena i saglasili se da isti bude finansiran sa 1504,00€ (jedna hiljada pet stotina četiri eura).
NVU Pozorišno društvo „Divan“ Petnjica podnijelo je zahtjev br. 04- 056/22-323 od 17.03.2022. godine. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju Komisija je ocijenila da ovaj projekat doprinosi afirmaciji kulture-pozorišta na način što će se stvoriti bolji uslovi za rad u oblasti glume i pozorišta. Realizacijom ovog projekta poboljšaće se svijest o pozorišnoj kulturi i privući će se veći broj lica zainteresovanih za pozorišnu scenu. Članovi Komisije su ovaj projekat ocijenili sa 56 (pedeset šest) poena i saglasili se da isti bude finansiran sa 1080,00€ (jedna hiljada osamdeset eura).
NVU „Art centar“ podnijelo je zahtjev br. 04- 056/22-361 od 24.03.2022. godine. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju Komisija je ocijenila da ovaj projekat doprinosi afirmaciji i valorizaciji kulturnog potencijala, promociji tradicije i kulturnih vrijednosti koje će kroz organizovanje izložbe dobiti poseban značaj. Članovi Komisije su ovaj projekat ocijenili sa 50 (pedeset) poena i saglasili se da isti bude finansiran sa 848,00€ (osam stotina četrdeset osam eura).
Ovom odlukom raspodijeljena su novčana sredstva u iznosu od 5.000,00 (pet hiljada) eura.
Odluka o finansiranju projekata nevladinih organizacija će biti dostavljena učesnicima konkursa i objavljena na web sajtu Opštine Petnjica u roku od osam dana od dana donošenja.

Konačna odluka se objavljuje na web sajtu Opštine i na lokalnoj radio stanici.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Opštine Petnjica u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Odluke.