Javni poziv za nadoknadu štete na gazdinstvima

Opština Petnjica u skladu sa programom Podsticajnih mjera za razvoju poljoprivrede za 2022 godinu – Nadoknada štete na gazdinstvima, objavljuje Javni poziv.

Informacije u vezi sa ovim Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona: 069/497-297 u kancelariji Odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj. Trajanje Javnog poziva je od 02.09- 20.12.2022. godine.

DEFINICIJA KORISNIKA SREDSTAVA PODRŠKE:

Korisnik sredstava podrške je poljoprivredno gazdinstvo, koje je registrovano u Registru poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o obliku i načinu vođenja registra subjekata i registra poljoprivrednih gazdinstava (Sl.list CG, br. 16/14), u trenutku podnošenja zahtjeva za dodjelu podrške.

PRIHVATLJIVE INVESTICIJE:

Sektor stočarstva:

-Uginuće grla krupne stoke,

– Uginuće grla sitne stoke,

– Oštećenja na katunima i štalskim objektima.

Sektor voćarstva:

– štete na zasadima voća.

Sektor ratarstva i povrtarstva:

– Štete na ratarsko – povrtarskim zasadima.

SPECIFIČNI KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI:

• Pravo na podršku ostvaruju poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

• Podnosilac zahtjeva može, za vrijeme trajanja ovog Javnog poziva, konkurisati samo sa jednim zahtjevom;

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

– šteta čija procijenjena vrijednost ne prelazi iznos od 500.00 eura.

– veterinarske usluge,

– izvođenje radova.

VISINA PODRŠKE:

Visina podrške je do 10% od procijenjene vrijednosti nastale štete. Ukoliko ukupna visina podrške, na osnovu zahtjeva za dodjelu nadoknade, pređe budžetom planirani iznos, podrška će se proporcionalno smanjivati. Naknada se isplaćuje nakon administrativne i terenske kontrole.

NAPOMENE:

∙ Podnosilac zahtjeva odgovara za tačnost podataka i dokumentacije za ostvarivanje prava na podršku,

∙ Opština zadržava pravo provjere realnosti i osnovanosti prikazanih troškova;

Podnosilac zahtjeva, čiji zahtjev ne bude prihvaćen dobiće RJEŠENJE O ODBIJANJU sa razlozima o odbijanju.

POTREBNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE PODRŠKE:

– Popunjen Zahtjev za za nadoknada štete na gazdinstvima,

– Fotokopija lične karte,

– Fotokopija žiro-računa,

– Fotografije sa terena,

– Kopija pasoša uginulog grla stoke, ili popisna lista,

– Dokaz o upisu u Registar poljoprivrednih gazdistava,

– Posjedovni list za štete u sektoru voćarstva, ratarsva i povrtarstva,

– Dokaz o izmirenim poreskim obavezama.

Informacije u vezi sa ovim Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona: 069/497-297 u kancelariji Odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj. Trajanje Javnog poziva je od 02.09- 20.12.2022. godine