Javni poziv za dodjelu podrške za nabavku sitne mehanizacije i opreme

Opština Petnjica u skladu sa programom Podsticajnih mjera za razvoju poljoprivrede za 2022 godinu – Podrška za nabavku sitne mehanizacije i opreme objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške.

Informacije u vezi sa ovim Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona: 069/497-297 i u kancelariji Odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Trajanje Javnog poziva je od 02.09- 16.09.2022. godine.

DEFINICIJA KORISNIKA SREDSTAVA PODRŠKE:

Korisnik sredstava podrške je poljoprivredno gazdinstvo, koje je registrovano u Registru poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o obliku i načinu vođenja registra subjekata i registra poljoprivrednih gazdinstava (Sl.list CG, br. 16/14), u trenutku podnošenja zahtjeva za dodjelu podrške.

PRIHVATLJIVE INVESTICIJE:

Sektor stočarstva:

– Muzalice, agregatri i električni pastiri,

Sektor voćarstva:

– nabavka jednoosovinskih pogonskih mašina: motokopačice (samohodne rotokopačice),

– nabavka opreme: akumulatorske makaze, leđni orošivači (atomizeri), bušači rupa,

Sektor ratarstva i povrtarstva:

– nabavka jednoosovinskih pogonskih mašina: motokopačice (samohodne rotokopačice),

– nabavka priključne mehanizacije za motokultivatore: freza, plug, obrtni plug, zagrtač,

– nabavka pupe za navodnjavanje

Sektor pčelarstva:

– Nabavka opreme u pčelarstvu

SPECIFIČNI KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI:

• Pravo na podršku ostvaruju poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, koja u prethodnoj godini nijesu koristila podršku po osnovu ove mjere.

• Podnosilac zahtjeva može, za vrijeme trajanja ovog Javnog poziva, konkurisati samo sa jednim zahtjevom;

•Podržava se nabavka isključivo nove pogonske i priključne mehanizacije;

• Podnosilac zahtjeva mora, u trenutku podnošenja Zahtjeva za odobravanje podrške, u registru poljoprivrednih gazdinstava imati upisano najmanje:

– za sektor stočarstva 2 uslovna grla;

– za sektor ratarstva, povrtarstva 0,2 ha;

– za sektor voćarstva 0,3 ha (jabuka, kruška, šljiva), ili 0.10 ostalo bobičasto voće.

Minimalna vrijednost prihvatljive investicije (€): 150,00.

Maksimalna vrijednost prihvatljive investicije (€): 650,00.

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

– Nabavka polovne opreme;

– Troškovi uvoza, prevoza i slične dažbine.

VISINA PODRŠKE:

Visina podrške je do 70% od vrijednosti prihvatljive investicije, a ne više od 400,00 € po podnešenom Zahtjevu.

Ukoliko ukupna visina podrške, na osnovu zahtjeva za dodjelu podrške, pređe budžetom planirani iznos, podrška će se proporcionalno smanjivati.

Podrška se isplaćuje nakon završene investicije, nakon administrativne i terenske kontrole.

NAPOMENE:

∙ Podnosilac zahtjeva odgovara za tačnost podataka i dokumentacije za ostvarivanje prava na podršku,

∙ Opština zadržava pravo provjere realnosti i osnovanosti prikazanih troškova;

∙ Podrška se može ostvariti isključivo uz priložen dokaz da je predmetna nabavka plaćena;

∙ Fotokopija garancije za kupljenu mehanizaciju i opremu je obavezna za svaki predmet nabavke koji podliježe garanciji;

∙ Kupljena mehanizacija i oprema mora se nalaziti u ekonomskom dvorištu podnosioca zahtjeva u skladu sa pravilnim načinom skladištenja. Prilikom kontrole na licu mjesta neophodno je obezbijediti nesmetan pristup opremi radi uzimanja informacija sa pločica koje se nalaze na opremi (serijski broj, broj motora i ostale relevantne informacije);

Nabavljena mehanizacija i oprema ne smije biti otuđena 3 godina od momenta donošenja Rješenja o odobravanju podrške. U protivnom Opština će zatražiti povrat cjelokupnog iznosa isplaćene podrške uvećanog za iznos kamate;

Podnosilac zahtjeva, čiji zahtjev ne bude prihvaćen dobiće RJEŠENJE O ODBIJANJU sa razlozima o odbijanju.

POTREBNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE PODRŠKE:

– Popunjen Zahtjev za odobravanje podrške za nabavku sitne mehanizacije i opreme (freze, pumpe, atomizeri , agregati i muzalica),

– Fotokopija lične karte,

– Izvod iz veterinarske uprave o brojnom stanju na gazdinstvu (sektor stočarstva),

– Dokaz o upisu u Registar poljoprivrednih gazdistava,

– Posjedovni list

– Predračun za opremu koja je predmet nabavke,

– Dokaz o uplati sopstvenog učešća – fiskalni račun,

– Dokaz o izmirenim poreskim obavezama.

– Nezaposlena lica

Informacije u vezi sa ovim Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona:

069/497-297 i u kancelariji Odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Trajanje Javnog poziva je od 02.09. 2022. godine do 16.09. 2022. godine.