PONIŠTEN KONKURS ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA

Opština Petnjica

Sekretarijat za lokalnu upravu opštine Petnjica donio je Odluku o poništenju Konkursa za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2021/2022. godinu.

Član 1 Poništava se Konkurs za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2021/2022.godinu, br.: 04-019/21-1228 od 29.09.2021.godine, objavljen na internet stranici Opštine Petnjica, oglasnoj Opštine Petnjica i na lokalnom mediju.

Član 2 Konkurs za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2021/2022. godinu će biti ponovo objavljen nakon usvajanja Izmjena i dopuna Odluke, koje su u proceduri.

Član 3 Dokumentacija kandidata koja je potpuna i koja je blagovremeno dostavljena po prethodnom Konkursu br.: 04-019/21-1228 od 29.09.2021. godine, smatraće se validnom na narednom konkursu, tako da kandidati neće biti u obavezi da istu dostavljaju ponovo osim u smislu dopune dokumentacije predviđene pomenutim izmjenama i dopunama Odluke.

Član 4 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će biti objavljena na internet stranici Opštine Petnjica, oglasnoj tabli Opštine Petnjica i na lokalnom mediju.