Petnjica: Otvaranje jedinice za Hitnu medicinsku pomoć 1. aprila 2021.

Ćeman i Borovinić Bojović

Poslanik Demokratske Crne Gore Albin Ćeman, u Skupštini Crne Gore, postavio je pitanje ministarki zdravlja, dr Jeleni Borovinić Bojović i kazao da obzirom pet opština u Crnoj Gori, i to: Petnjica, Gusinje, Tuzi, Šavnik i Plužine, nemaju formiranu jedinicu za Hitnu medicinsku pomoć, šta ste vi, kao ministarka zdravlja, preduzeli u rješavanju ovog, građanje ovih opština važnog problema.

Poslanik Albin Ćeman u obrzloženju je kazao da sve ove, prethodno nabrojane opštine, kako novoformirane (Petnjica, Gusinje,Tuzi), tako i ranije formirane (Plužine i Šavnik) su suočene sa brojnim problemima, a jedan od glavnih u prethodnih dvanaest mjeseci je borba protiv pandemije COVID 19.
Da problem bude još veći, pojedine opštine, nemaju riješeno pitanje gradskog i međugradskog prevoza, a imaju veliki broj staračkih domaćinstava, pa bi otvaranjem Jedinica za HMP, pomogli svima a najviše ovoj najranjivijoj kategoriji stanovništva. Znamo, da se radi o pet manje razvijenih opština, sa dominantno ruralnim područjem i razuđenim terenom, formiranjem Jedinica za HMP u ovim opštinama, omogućila bi se dostupnost zdravstvene zaštite onima kojima je najpotrebnija.
Obzirom na značaj, dvadesetčetvoročasovne zdravstvene zaštite okvirima svoje opštine, rješavanje ovog problema naših građana, imalo bi multiplicirane pozitivne efekte“, zaključio je u svom obraćanju ministarski zdravlja, dr Jeleni Borovinić Bojović.

Ministarka zdravlja u Vladi Crne Gore dr Jelena Borovinić Bojović, odogovorila je na pitanje poslanika Ćemana i istakla da Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o hitnoj medicinskoj pomoći, koji je stupio na snagu 12.8.2020. godine, propisano je da će se jedinice za hitnu medicinsku pomoć u Gusinju, Petnjici, Plužinama, Tuzima i Šavniku organizovati roku od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.


„U cilju realizacije navedene zakonske obaveze, Ministarstvo zdravlje je, u saradnji sa Zavodom za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore, preduzelo niz aktivnosti, kako bi se jedinice za hitnu medicinsku pomoć organizovale u što kraćem roku, upravo iz razloga koje ste i sami naveli u obrazloženju postavljenog pitanja. Radi procjene stanja i mogućnosti obrazovanja jedinica za hitnu medicinsku pomoć u navedenim opštinama, analizirani su postojeći uslovi u pogledu prostora, opreme i kadra i u vezi s tim obavljen je razgovor sa predsjednicima ovih opština.
U razgovorima sa predsjednicima ovih opština, zaključeno je da se radi o prioritetnim potrebama, u cilju zaštite zdravlja stanovnika, i da treba preduzeti zajedničke aktivnosti za njihovu realizaciju. S tim u vezi, obavještavam Vas da je Opština Petnjica, obezbijedila odgovarajući prostor koji treba prilagoditi ovoj namjeni, te da je u toku oglas za prijem odgovarajućeg kadra i da će ova organizaciona jedinica biti otvorena 1. aprila 2021. godine, na Dan Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore. Takođe, ističem da je i Opština Gusinje obezbijedila određeni prostor, koji će uz odgovarajuću adaptaciju biti prilagođen ovoj namjeni. Što se tiče opština Plužine i Šavnik jedinice hitne medicinske pomoći mogu otvoriti u postojećim jedinicama domova zdravlja, uz određenu adaptaciju i prilagođavanje ovoj namjeni. Opština Tuzi iskazala je spremnost za realizaciju ove aktivnosti, uz dodatnu procjenu svojih mogučnosti za učešće u tome, u okvirima postojećih kapaciteta jedinice Doma zdravlja. U svakom slučaju, Ministarstvo će, u saradnji sa Zavodom za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore i ovim opštinama, nastaviti aktivnosti na realizaciji otvaranja jedinica za hitnu medicinsku pomoć u najkraćem roku, bez obzira na Zakonom utvrđeni rok, kako bi se građanima ovih opština obezbijedila dostupnost zdravstvenoj zaštiti, pa i hitnoj medicinskoj pomoći, kao dijelu cjelokupnog zdravstvenog sistema. Napopminjem i to, da dinamika realizacije navedih aktivnosti zahtijeva postupnost, u okviru raspoloživih budžetskih sredstava Države, a i jedinica lokalne samouprave“, zaključila je u svom odgovoru ministrica zdravlja, dr Jelena Borovinić Bojović.

ENKO KORAĆ