PETNJICA: JAVNI POZIV ZA IZBOR ČLANOVA KOMISIJE ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NVO

Petnjica - zgrada Opštine

Na osnovu člana 16 i 17 Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija lokalna uprava raspisala je drugi Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Komisije za finansiranje projekata nevladinih organizacija.

1. Predsjednik Opštine Petnjica raspisuje Drugi javni poziv za članove Komisije za finansiranje projekata nevladinih organizacija, koji su iz reda nevladinih organizacija.

2. Na Javni poziv br. 01-056/21-106 koji je predsjednik Opštine Petnjica objavio dana 01.02.2021.godine nije se prijavio dovoljan broj kandidata za članove Komisije, pa se iz tog razloga objavljuje Drugi javni poziv.

3. Uz predlog za člana komisije, nevladina organizacija koja predlaže kandidata dužna je da priloži:

1. dokaz o upisu u registar nevladinih organizacija;

2. osnivački akt i Statut nevladine organizacije;

3. kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi  za prethodnu fiskalnu godinu, odnosno potvrdu da nije poreski obveznik  po osnovu državnih i lokalnih javnih prihoda;

4. reference kandidata;

5. dokaz o crnogorskom državljanstvu  i prebivalištu kandidata u opštini Petnjica;

6. dokaz da kandidat ima najmanje jednu godinu iskustva na izradi i realizaciji projekata nevladinih organizacija;

7. izjavu kandidata da nije javni funkcioner, lokalni službenik i namještenik, član organa upravljanja političke partije i da prihvata kandidaturu;

8. da predloženi kandidat ima najmanje IV – 1 nivo  kvalifikacije srednjeg opšteg ili stručnog obrazovanja.

4. Kandidate predlaže nevladina organizacija koja je registrovana i obavlja djelatnost u Opštini Petnjica najmanje jednu godinu prije raspisivanja javnog poziva.

5. Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata  iz reda svojih članova.

6. Rok za predlaganje kandidata je osam dana dana objavljivanja javnog poziva.

7. Mandat Komisije traje dvije godine.

8. Prijava se podnosi svakog radnog dana od 08h  do 16h na pisarnici opštine u zatvorenoj koverti sa naznakom ,,Predlog za članove komisije za finansiranje projekata NVO, predstavanika nevladinih organizacija,,