APEL PORESKE SLUŽBE PETNJICA: IZMIRITE DUGOVANJA KAKO BI SE IZBJEGLI POSTUPCI PRINUDNE NAPLATE

Poreska služba opštine Petnjica obavijestila je poreske obveznike sa teritorije opštine Petnjca da u što kraćem roku izmire svoje poreske obaveze za porez na nepokretnosti.

“Mole se građani Opštine Petnjica da izmire svoja preostala dugovanja i zaduženje za tekuću godinu.

Svi poreski obveznici su dužni da izmire poreska dugovanja u skladu sa zakonom i ispoštuju rokove za naplatu navedene u poreskim rješenjima i ovo obavještenje shvate kao našu dobru namjeru, jer ćemo u protivnom biti prinuđeni da u skladu sa zakonom započnemo sa prinudnom naplatom u vidu zabrane na lični dohodak, penziju i druga primanja, kao i stavljanje hipoteke na nepokretnosti. Na iznos poreza koji nije uplaćen u zakonskom roku obračunavaće se i kamata po zakonu o poreskoj administraciji član 95. Službeni list RCG , br.65/01,80/04,29/05 i SI. list CG br.20/11,28/12 i 8/15 47/17 i 52/19 ).

Kako bi se izbjegli postupci prinudne naplate , stavljanje hipoteke na nepokretnostima, kao i kamata na obračun poreza, apelujemo na sve poreske obveznike da izmire svoje poreske obaveze blagovremeno. Poreska rješenja i obrazloženje u vezi istih se mogu podići u prostorijama Poreske službe broj 13, radnim danima od 9 do 14 časova. Porez možete uplatiti na žiro račun Poreza na nepokretnosti 565-6478014-92 uz obavezan poziv na broj AOP-a , kao i na blagajni opštine Petnjica, kancelarija broj 13, stoji u obavještenju Poreske službe opštine Petnjica”, stoji u saopštenju.