U PETNJICI INFO DAN O PRAVIMA OSOBA SA INVALIDITETOM: FOKUS NA ZAPOŠLJAVANJU

Petnjica

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) u saradnji s NVU Lica sa invaliditetom iz Petnjice organizuje tribinu i info dan o pravima osoba s invaliditetom, s posebnim fokusom na oblast zapošljavanja.

Tribina i info dan će se održati u Petnjici, u srijedu, 28. oktobra 2020, s početkom u 12.00 časova, u zgradi Opštine.

U uvodnom dijelu održaće se tribina o pravima osoba s invaliditetom, tako da će u okviru pomenutog događaja, između ostalog, biti i riječi o obavezi države i lokalne samouprave u kontekstu izjednačavanja mogućnosti za OSI, te poštovanja osnovnih načela ljudskih prava OSI, s posebnim naglaskom na oblast zapošljavanja i rada.


Cilj Info dana je uticaj na percepciju poslodavaca o mogućnostima i sposobnostima OSI, kao i podsticanje zapošljavaja žena i djevojaka s invaliditetom, ali i stvaranje adekvatnijih uslova njihovog rada i odsustva diskriminacije.

Ovom prilikom će svi poslodavci biti informisani o mogućnostima i prednostima zapošljavanja osoba s invaliditetom, s posebnim fokusom na podsticanje zapošljavanja žena s invaliditetom, i podstaknuti da, umjesto plaćanja posebnog doprinosa zbog nezapošljavanja osoba s

invaliditetom, zaposle OSI i tako utiču na rješavanje situacije na tržištu rada, nađu kvalitetnu radnu snagu i unaprijede svoje poslovanje. Fascilitatorke na Info danu će biti Marina Vujačić, izvršna direktorica UMHCG-a i Anđela Radovanović, programska menadžerka UMHCG-a, dok će na tribini govoriti Milenko Vojičić, predsjednik Skupštine UMHCG-a.

Sadržaj Info dana biće motivaciono – edukativnog karaktera a biće podijeljena i Brošura o pravima žena s invaliditetom na rad i zapošljavanje, i ispromovisan Informator na istu temu.

Info danom će biti obuhvaćene sljedeće teme: modeli pristupa invaliditetu, višestruka i intersekcijska diskriminacija žena s invaliditetom, garancije prava na rad i zapošljavanje u domaćem i međunarodnom zakonodavstvu, pravo na zaštitu i zdravlje na radu i sl.

Info dana se realizuje u okviru projekta OsnaŽENA, zapOSIena, uključena organizuje Info dan s poslodavcima o zapošljavanju žena s invaliditetom, finansijski podržanog od strane Mreže žena Kosova, u partnerstvu sa Centrom za ženska prava i partnerima iz Koalicije organizacija koje se bave pravima žena na Zapadnom Balkanu, preko Fonda žena Kosova. Ovi grantovi su dio inicijative ”Unaprjeđenje radnih prava žena“, koju finansira Evropska unija, a sufinansira

Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju. Organizacije, članice Koalicije angažovane u njenom sprovođenju su: Mreža žena Kosova, Fondacija Kvinna till Kvinna iz Švedske preko svog predstavništva u Srbiji, Reactor Research in Action – Istraživanje na djelu iz Sjeverne Makedonije, Centar rodnog saveza za razvoj iz Albanije, Helsinški Parlament Građana u Banja Luci iz Bosne i Hercegovine, i Centar za ženska prava iz Crne Gore.

Prijave zainteresovanih mogu se slati na [email protected] do 27. oktobra u 15.00 časova, a za sva dodatna pitanja organizacione i tehničke prirode informacije se mogu dobiti na telefon: 020/265-650 i 068/201-925.

Napomena: Tribina i info dan će se održati u skladu sa aktuelnim mjerama zaštite zdravlja propisanim od strane Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti (NKT-a).

Dragana Sokić, koordinatorka projekta.