SO PETNJICA: POZIV ZA PREDLOGE KANDIDATA ZA OPŠTINSKU NAGRADU “4. AVGUST”

Opština Petnjica

SO Petnjica je raspisala pozvala sve zainteresovane da predlože kandidata za dodjelu opštinske nagrade “4. avgust” za 2020. godinu

“Nagrada “4. Avgust”, kao poseban oblik javnog priznanja dodjeljuje se svake godine povodom praznika Opštine Petnjica – “4. Avgust” za najbolje ostvarene rezultate u tom periodu, a u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu, u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za Opštinu Petnjica.

Nagrada se dodjeljuje pravnim licima i pojedincima sa teritorije Opštine Petnjica ili van nje, ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za Opštinu Petnjica.


Kad zato postoje naročito opravdani razlozi Nagrada se može dodijeliti posthumno.

Nagrada se istom licu može dodijeliti samo jedanput.

Predlog za dodjeljivanje Nagrade može podnositi građanin, privredno društvo, ustanova, nevladin sektor, politička partija ili stranka i drugi subjekti sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Petnjici.

Predlozi za Nagradu moraju biti dostavljeni u pisanoj formi, sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata predloženih kandidata.

Predlozi se dostavljaju Skupštini opštine Petnjica – Žiriju za dodjelu nagrada ” 4 avgust”,sa naznakom “Predlog za nagradu “4. avgust” neposredno na pisarnici Opštine Petnjica  ili poštom na adresu SO-e Petnjica, 84 312 Petnjica bb, najkasnije  do  03. avgusta 2020. godine  u 11h.