OPŠTINA U PROŠLOJ GODINI NAPLATILA 62.000 EURA POREZA NA NEPOKRETNOST, NENAPLAĆENO 78.000 EURA

Ziko Alilović

Gostujući u studio Radija Petnjica Ziko Alilović, sekretar u lokalnoj upravi, istakao je da je Služba lokalnih javnih  prihoda u  toku  2019. godine radila na utvrđivanju i naplati lokalnih javnih prihoda predviđenih Zakonom o finansiranju lokalne samouprave kao i na naplati ranije utvrđenih, a nenaplaćenih lokalnih javnih  prihoda.  

Ziko Alilović u studiju Radija Petnjica

„Shodno  tome  u  okviru  ove službe, vršeni su poslovi obračuna i naplate slijedećih lokalnih javnih prihoda: Porez na nepokretnosti za fizička lica – Po osnovu poreza na nepokretnosti za fizička lica urađeno je 8887 rješenja o zaduženju, od čega se na objekte odnosi 2976 rješenja, a na poljoprivredno zemljište 5911 rješenja. Na ova rješenja nije bilo žalbi. U  bazu  poreskih  obveznika  evidentirano  je 110  novih  poreskih  obveznika  na osnovu poreskih prijava koje su uradili namještenici na terenu. Takođe su odrađene korekcije  po  osnovu 120  zapisnika  sa  terena i izvršeno je 200  promjena  vlasnika nepokretnosti/poreskih obveznika na osnovu rješenja uprave za nekretnine. Od  strane  poreskih  obveznika  imali  smo   50  zahtjeva  koji  se  odnose    na promjenu vlasnika nepokretnosti,  broja članova domaćinstva, starosti objekta, i svi ti zahtjevi su odrađeni. Takođe, svakodnevno je omogućen uvid i štampanje finansijskih kartica poreskim obveznicima. Svakodnevno su ažurirani  podaci  u  registru  poreskih  obveznika.  Ostvaruje  se dobra saradnja sa Upravom za nekretnine Crne Gore, koja  nam  dostavlja  podatke  o  svim  promjenama  vlasnika  nepokretnosti  u  njihovoj evidenciji.

Zaduženje po osnovu poreza na nepokretnosti za fizička lica za 2019.godinu iznosilo je 140.000€, i to: porez na nepokretnosti za objekte, iznos zaduženja je 42.800€ i porez  na  nepokretnosti  na  poljoprivredno  zemljište,  iznos  zaduženja  je 97.200€.


Naplaćeno je po osnovu poreza na nepokretnosti ukupno  62.190€, i to: za porez na nepokretnosti za objekte, naplaćeno 28.001€ i za porez na nepokretnosti na poljoprivredno zemljište, naplaćeno 34.189€“, istakao je Ziko Alilović i dodao da su za poreske obveznike koji nijesu izmirili poreski dug, urađena rješenja  o prinudnoj naplati, i to 120 rješenja.

„Od ukupno naplaćenih 62.189€, na pravna lica pripada Porez na nepokretnosti za pravna lica urađeno je 10 rješenja.  Na  ova  rješenja  nije bilo žalbi. Zaduženje po osnovu poreza na nepokretnosti za pravna lica za 2019.godinu iznosilo je 1.800€, a ukupno je u 2019. godini uplaćeno  1.100€“, istakao je Alilović.

Prema njegovim riječima, po osnovu naknade za korišćenje putnog zemljišta koje pripada opštinskim i nekategorisanim putevima urađeno  je 24 rješenja dok je u toku 2019. godine po ovom osnovu naplaćeno ukupno 1.330€.

            „Takođe, po osnovu naknade za postavljanje i ugradnju cjevovoda, vodovoda, električnih i telekomunikacionih vodova, u 2019.godoni naplaćeno je 4.060 €, Što ukupno po ovom osnovu iznosi 5.390€“, rekao je Ziko Alilović.

„Po  osnovu  prireza  porezu  na  dohodak fizičkih lica u 2019.godini naplaćeno je 25.421€. U cilju poboljšanja naplate po osnovu prireza porezu na dohodak fizičkih lica Služba lokalnih javnih  prihoda  preduzela  je  više  mjera  koje  se  odnose  na  poboljšanje evidencije poreskih obveznika po ovom osnovu, obavještavanje poreskih obveznika o njihovim obavezama, podnošenje poreskih prijava od strane poreske inspekcije u ime onih obveznika koji sami ne izvršavaju tu obavezu. Značajno je pojačana kontrola poreskih  obveznika  po  ovom  osnovu  i  to  i  pravnih  lica  i  preduzetnika. Po osnovu lokalnih administrativnih taksi uplaćeno je 6.247€.  Naplata lokalnih javnih prihoda i rad sa strankama se odvija   u   toku   cijelog   radnog   vremena, ostvaruje   se   zaista   dobra   saradnja   i komunikacija   sa   svim   poreskim   obveznicima   u   pogledu   informisanja   poreskih obveznika  o  poreskim  obavezama  kao i  o  propisima  na  osnovu  kojih  se  vrše utvrđivanje lokalnih javnih prihoda.U  okviru  Službi lokalnih  javnih  prihoda, vrše se  i poslovi koji  se  odnose  na  uručivanje  poreskim  obveznicima rješenja kojima  su utvrđene poreske obaveze, i to pravnim i fizičkim licima, naplatu poreskih obaveza od  poreskih   obvezniika,   na   terenu,  na  evidentiranje  novih  poreskih  obveznika  i  novih  nepokretnosti,  kao  i  na  aktivnosti utvrđivanja činjeničnog stanja na terenu po osnovu prigovora poreskih obveznika.Namještenici za naplatu  u  2019.godini obavljali su poslove dostave rješenja poreskim obveznicima, i to rješenja za porez na nepokretnosti, rješenja naknade za korišćenje opštinskih puteva, rješenja za lokalne komunalne takse, rješenja  o  prinudnoj  naplati  po  svim  lokalnim  javnim prihodima,  opomena  za  plaćanje  poreskih  obaveza,  obavještenja,  kao  i  poslove naplate lokalnih javnih prihoda, evidencije novih poslovnih i stambenih objekata u cilju donošenja  novih  rješenja  o  porezu  na  nepokretnosti,  kao  i  druge  poslove  i  radne zadatke predviđene važećim zakonskim propisima. Poseban akcenat u radu je stavljen na identifikaciji i evidenciji novih stambenih i poslovnih objekata uz popunjavanje poreskih prijava u cilju oporezivanja. Prikupljene  su  informacije  o  pojedinim  obveznicima    kojih  nije  bilo  u  poreskoj evidenciji,  evidentirani  su  obveznici  sa  nepoznatom  adresom  stanovanja,  dostavljani su  podaci  o  promjeni  vlasništva  nepokretnosti  odjeljenju  za  utvrđivanje  poreske obaveze, a vršena je i naplata putem priznanica koje su se redovnovno razduživale uplatom na odgovarajući žiro-račun. Od strane namještenika za naplatu u toku 2019.godine,  po  osnovu  lokalnih javnih prihoda i po osnovu Zakonom ustupljenih prihoda uplaćeno je:

 

o        Ukupno……………………………………384.975€, po strukturi:

 

o        -Porez na nepokretnosti  …………………………………………………62.190€

o        Poreza na poljoprivredno zemljište …………………. 28.001€

o        Porez na nepokretnost za građevinske objekte ….34.189€

 

– Prirez porezu na dohodak fizičkih lica……………………..…………25.421€                                     – Lokalne administrativne takse…………………….……………………..6.247€

–                      Naknada za održavanje lokalnih puteva………………………………5.390€

o        U k u p n o: …………………………………………………………………..99.248€

 

o        Zakonom ustupljeni prihodi:

–                      Naknada od koncesija- korišćenješuma……….……………………201.778€

–                      Naknadazakorišćenjevoda……………………………………………………..451€

–                      Naknadapriregistracijimotornihvozila………………………………….5.592€

–                      Ostalenaknade…………………………………………………………….2.262€

–                      Poreznadohodakfizičkihlica……………………………………………….71.509€

–                      Poreznaprometnepokretnosti i prava…………………………………..4.135€

o        ____________________________________________________________ Ukupno:                                                                                                   285.727€

 

SVE UKUPNO PRIHODI…………………..…………………..384.975€

 „Redovnim  obilaskom  poreskih  obveznika  na  terenu  poboljšana  je  poreska evidencija imovine i poreskih obveznika, a ostvareno je i povećanje naplate u odnosu na prethodne godine“, istakao je Ziko Alilović gostujuću u studio Radija Petnjica koji je istakao vidni napredak kada su u pitanju prihodi po osnovu poreza kao i to da je lokalna uprava donijela niz mjera za poboljšanje rada lokalne službe javnih prihoda. „U toku 2020.godine u cilju poboljšanja rezultata rada Službe lokalnih javnih prihoda, veće efikasnosti, blagovremenosti, neophodno je kadrovskiojačati (kvalitetom) Službu lokalnih javnih prihoda, unaprijediti kompjutersku opremu i softver, ,težiste inspekcijske nadzora staviti na inspekcijske kontrole poreskih obveznika koji ne izmiriju poreske obaveze, od kojih se te obaveze ne mogu naplatiti ni postupkom blockade racuna kod Centralne banke, a koji obavljaju djelatnost, primijeniti sve mjere inspekcijskog nadzora, terenskom kontrolom namještenika za naplatu evidentirati sve novoizgrađene objekte, kancelarijskim kontrolama vršiti uvid u poslovne knjige poreskih obveznika radi utvrđivanja tačne poreske osnovice, službenicima Uprave javnih prihoda omogućiti određene obuke i usavršavanja, pored stalne aktivnosti naplate duga iz tekuće godine, pojačati aktivnosti na naplatu duga iz prethodnih godina,  pojačati aktivnosti na evidentiranju poreskih obveznika koji obavljaju djelatnost bez odobrenja nadležnih organa, evidentirati one obveznike koji su prestali sa obavljanjem djelatnosti a nijesu izvršili odjavu registracije djelatnosti kod nadležnih organa, unaprijediti saradnju sa ostalim organima lokalne uprave, kao i sa državnim organima – Poreskomu pravom, Upravom za nekretnine i Tržišnom inspekcijom”, zaključio je sekretar u petnjičkoj lokalnoj upravi, Ziko Alilović.

DENIS BOŽOVIĆ