RASPISAN JAVNI POZIV: 11.000 EURA ZA SPORTSKE ORGANIZACIJE U PETNJICI


Sekretarijat za lokalnu upravu raspisao je Javni oglas za sufinansiranje progama rada sportskih organizacija za 2020.godinu

Pravo na sufinansiranje mogu ostvariti klubovi koji su registrovani na teritoriji opštine Petnjica, u skladu sa Zakonom i takmiče se u okviru zvaničnog matičnog sportskog saveza.

Sredstva planirana Budžetom Opštine Petnjica u iznosu od 11.000 € raspodjeljuju se sportskim organizacijama na osnovu dobijenih bodova za svaki klub posebno.

Sportska organizacija podnosi prijavu na Oglas na propisanom obrascu prijave koji se mogu dobiti na pisarnici Opštine, radnim danom od 09 do 15 časova i na web sajtu Opštine.

Uz prijavu, u zatvorenoj koverti, se prilaže:

– dokaz da je sportska organizacija registrovana u Crnoj Gori i da ima sjedište u opštini Petnjica (Rješenje o registraciji);

– akt o osnivanju i važeći statut;

– narativni izvještaj za prethodne dvije godine;

– finansijski izvještaj za prethodnu godinu sa dokazom da je dostavljen Poreskoj upravi (završni račun);

– potvrdu Saveza da sportska organizacija učestvuje u takmičarskoj sezoni, broj članova, postojanje škole sporta, uspjeh u prethodnoj takmičarskoj godini;

– program rada za period od godinu dana sa procjenom iznosa sredstava koji je potreban za sprovođenje programa;

– ispunjen prijavni obrazac.

Prijave na Oglas sa pratećom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti  neposredno  na pisarnici Opštine Petnjica  ili  putem pošte, na adresu: Opština Petnjica, Sekretarijat za lokalnu upravu, sa naznakom: za Oglas za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2020.godinu.

Rok za podnošenje prijava na Oglas je 20 dana, od 15. februara 2020. godine do 05. marta 2020. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

PROČITAJTE JOŠ:

SAČUVAJMO STARE BIHORSKE KUĆE