OBJAVLJEN KONKURS ZA DODJELU LINIJA ZA JAVNI PREVOZ U OPŠTINI PETNJICA

Opština Petnjica

Sekretarijat za lokalnu upravu, opštine Petnjica, objavio je  Konkurs za dodjelu linija za javni prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju na teritoriji opštine Petnjica

“Plan o minimalnom broju polazaka u javnom drumskom, linijskom, gradskom i prigradskom saobraćaju, na teritoriji opštine Petnjica, sa utvrđenim polascima na linijama može se preuzeti u Sekretarijatu za lokalnu upravu”, saopštavaju iz tog Sekretarijata.

U zavisnosti od saobraćajno tehničkih karakteristika puta kao i potreba za prevozom putnika na svim linijama prevoz bi se vršio malim autobusima. Na konkurs se mogu javiti pravna lica i preduzetnici, koji su registrovani u Centralnom registru Privrednog suda i imaju licencu za obavljanje javnog prevoza u gradskom i prigradskom saobraćaju. Prevoznik može ponuditi veći broj polazaka od minimalno utvrđenog broja Planom polazaka na linijama u gradskom i prigradskom saobraćaju na terenu opštine Petnjica.

Uslovi konkursa:

-prijava sa tačnim nazivom i adresom ponuđača;

-dokaz da je prevoznik registrovan za obavljanje djelatnosti linijskog prevoza putnika(CRPS)

– licencu za obavljanje djelatnosti prevoza putnika u gradskom i prigradskom prevozu;

-potvrdu, odnosno drugi akt nadležnog organa da prevoznik koji je registrovan za obavljanje gradskog i prigradskog prevoza u periodu od dvije godine prije  objavljivanja Konkursa, nije osuđivan za krivično djelo i da mu nije izrečena mjera zabrane  obavljanja djelatnosti javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju  (dokazi ne smiju da budu stariji od šest mjeseci)

-potvrdu da vozila ispunjavaju posebne uslove za prevoz putnika (izdate od ovlašćene institucije);

-izvod licence za svako vozilo, saobraćajne dozvole, polise osiguranja vozila, polise osiguranja putnika od posledica nesrećnog slučaja, ugovori o zakupu ili lizingu- ovjerene kopije;

-podatke za vozače (vozačke dozvole i rješenja o radnom odnosu- ovjerene kopije);

-dokaze da imaju u vlasništvu prostor, uređaje, opremu i zaposlene radnike mašinske ili   saobraćajne struke za održavanje vozila i za obavljanje dnevnih preventivnih tehničkih pregleda ili je obavljanje tih poslova putem ugovora povjerio ovlašćenom licu;

-izvod Plana linija;

-rok za prijavu na Konkurs;

-vrijeme i mjesto dostavljanja  ponuda;

-vrijeme i mjesto otvaranja ponuda;

-rok za donošenje Odluke Komisije i

-druge uslove utvređene Zakonima i podzakonskim aktima.

Vrijeme i mjesto podošenja ponude

Ponuđači dostavljaju ponude svakog radnog dana od 09h do 13 h na šalteru pisarnice opštine Petnjica.

Ponude(1 original) dostaviti u zapečaćenom kovertu sa naznakom „ne otvaraj“ prije zvanične sjednice komisije za otvaranje sa naznakom „Konkurs za dodjelu linjia za prevoz putnika“.

Vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Javno otvaranje, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači biće održano sat vremena nakon isteka krajnjeg roka za prijem ponuda u prostorijama Opštine Petnjica(kancelarija br. 20).

Za ponude dostavljene poslije navedenog roka, kao i one koje nisu zapečaćene ili su nepotpune neće se razmatrati.

Rok za donošenje izvještaja komisije

Učesnici na konkursu će biti obaviješteni o ishodu istog u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

Sekretarijat za lokalnu upravu, opštine Petnjica na osnovu predloga komisije o najpovoljnijem ponuđaču, donosi rješenje o dodjeli linija za prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju koje važi 5(pet) godina.

Uz prijavu na konkurs se prilaže red vožnje usklađen sa minimalnim brojem polazaka iz izvoda Plana linija i cjenovnik usluga.

Konkurs je otvoren 15(petnaest) dana, od dana objavljivanja na zvanicnom sajtu opstine Petnjica, u dnevnom listu „Dnevne novine“ kao i na oglasnoj tabli.

Sve potrebne i bliže informacije možete dobiti u Sekretarijatu za lokalnu upravu.

PROČITAJTE JOŠ:

NAŠI MLADI TALENTI: KERIM BABIĆ, BORAC SA BIHORSKIM PEČATOM