PETNJICA: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODVOJENOG SAKUPLJANJA OTPADA

Opština Petnjica

Sertetarijat za loklanu upravu opštine Petnjica donio je PROGRAM JAVNE RASPRAVE na temu Nacrt odluke o načinu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine Petnjica.

 

Iz Sekretarijata su pozivali zainteresovane predstavnike političkih partija, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, građani, privredna društva  da uzmu učešća u razmatranju  nacrta ove  odluke i to:

 08.01.2019.god. za mjesne zajednice i građane u 12.30h

09.01.2019.god. za  privredna društva i  nevladine organizacije  u 12.30h

10.01.2019.god. za političke stranke u 12.30h

Sa predlozima navedenih odluka  zainteresovani  učesnici mogu se upoznati u prostorijama Sekretarijata za lokalanu upravu opštine Petnjica, radnim danima  u vremenu od  10 do 15 časova.

Predlozi, primjedbe, sugestije i  mišljenja na NACRT ODLUKE O O NAČINU ODVOJENOG SAKUPLJANJA I SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA RADI OBRADE NA TERITORIJI OPŠTINE PETNJICA, mogu se saopštiti usmeno ili predati u pisanoj formi u  prostorijama Sekretarijata za lokalnu upravu opštine  Petnjica.

Nacrt odluke:

NACRT

Član 1

Ovom odlukom utvrđuje se način odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine Petnjica (u daljem tekstu: „opština“).

Odvojeno sakupljanje otpada podrazumijeva sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema vrsti i svojstvima, odnosno odvojeno sakupljaju pojedine frakcije komunalnog otpada.

Primjena

Član 2

Ova odluka odnosi se na komunalni otpad koji je u Katalogu otpada naveden u grupi 20 i na podgrupu 15 01 koja se odnosi na komunalnu otpadnu ambalažu.

Izuzeci od primjene

Član 3

Ova odluka ne odnosi se na otpad nastao u poljoprivredi, šumarstvu i drvopreradi.

Značenje izraza

Član 4

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovoj odluci imaju sljedeće značenje:

 • biorazgradivi kuhinjski i otpad iz restorana nastaje od hrane u domaćinstvima, ugostiteljskim i maloprodajnim objektima i sl. u Katalogu otpada označen sa šifrom 20 01 08;
 • biorazgradivi otpad iz vrtova i parkova, uključujući i grobljanski otpad (tzv. zeleni otpad) u Katalogu otpada označen sa šifrom 20 02 01;
 • suva frakcija komunalnog otpada je otpad koji može da sadrži sljedeće vrste otpada: papir i karton u Katalogu otpada označen sa šifrom 20 01 01, plastiku u Katalogu otpada označena sa šifrom 20 01 39, metale u Katalogu otpada označeni sa šifrom 20 01 40 i/ili staklo u Katalogu otpada označeno sa šifrom 20 01 02;
 • mokra frakcija komunalnog otpada su sve vrste komunalnog otpada koje nijesu sadržane u suvoj frakciji komunalnog otpada, ne uključujući kabasti otpad u Katalogu otpada označen sa šifrom 20 03 07 i jestiva ulja i masti u Katalogu otpada označen sa šifrom 20 01 25;
 • kabasti otpad je otpad iz domaćinstava koji se zbog svoje zapremine i/ili mase ne može sakupljati na mjestima predviđenim za sakupljanja komunalnog otpada;
 • miješani komunalni otpad je otpad koji preostaje nakon odvajanja reciklabilnih frakcija, a u Katalogu otpada označen sa šifrom 20 03 01;
 • komunalna otpadna ambalaža je otpad od primarne i sekundarne ambalaže koji nastaje u domaćinstvima, industriji, zanatskim i uslužnim djelatnostima, kao i drugim djelatnostima i javnom sektoru, a sličan je otpadu iz domaćinstava u pogledu prirode, mjesta nastanka i sastava, a u Katalogu otpada označene sa sljedećim šiframa: 15 01 01 – papirna i kartonska ambalaža, 15 01 02 – plastična ambalaža, 15 01 03 – drvena ambalaža, 15 01 04 – metalna ambalaža, 15 01 05 – kompozitna ambalaža, 15 01 06 – miješana ambalaža, 15 01 07 – staklena ambalaža i 15 01 09 – tekstilna ambalaža;
 • primarna selekcija je način odvojenog sakupljanja komunalnog otpada na izvoru nastanka;
 • sekundarna selekcija je odvajanje pojedinih vrsta komunalnog otpada iz već sakupljenog miješanog komunalnog otpada ili iz već sakupljene suve frakcije komunalnog otpada;
 • sistem sakupljanje otpada u „dvije kante“ je sakupljanje komunalnog otpada na način da se otpad razdvaja u dvije posude, i to: u jednoj posudi sakuplja se suva frakcija, dok se u drugoj posudi sakuplja mokra frakcija;
 • sistem sakupljanja „od vrata do vrata“ je sistem sakupljanja komunalnog otpada koji se uspostavlja kod individualnog tipa stanovanja na način što vršilac komunalne djelatnosti sakupljanja komunalnog otpada (u daljem tekstu: „sakupljač“) vrši pražnjenje posuda za sakupljanje otpada pojedinačno za svako domaćinstvo koje je uključeno u taj sistem;

Obaveze sakupljača

Član 5

Sakupljač obezbjeđuje sljedeće:

 1. kontinuirano pražnjenje pomenutih posuda, i;
 2. odvoz otpada do mjesta njegove dalje obrade.

Sakupljač obezbjeđuje odvojeno sakupljanje komunalnog otpada, shodno tehničkim uslovima, na sljedeći način:

 1. u urbanizovanom dijelu Petnjice sakupljanje „suve“ i „mokre“ frakcije vrši se u odvojenim posudama;
 2. u selima u kojima su postavljene posude za sakupljanje komunalnog otpada, sakupljanje „suve“ i „mokre“ frakcije vrši se u odvojenim posudama;
 3. sakupljanje tzv. zelenog otpada vrši se u posebnim posudama na kojima su postavljene naljepnice na kojima je jasno vidljiv naziv i ilustrovani prikaz vrste komunalnog otpada koja se odlaže u odnosnu posudu;
 4. sakupljanje kabasatog otpada vrši se u reciklažnom dvorištu po pozivu korisnika usluge

Sakupljač otpada je dužan da izvještaje o evidenciji otpada dostavlja nadležnom organu lokalne uprave po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Učestalost sakupljanja komunalnog otpada iz stava 2 ovog člana utvrđuje sakupljač, u zavisnosti od broja i strukture korisnika usluga, sezone i drugih faktora koji mogu uticati na količinu proizvedenog otpada.

Obaveza korisnika usluge

Član 6

Korisnici usluge su dužni da:

 • vrše primarnu selekciju komunalnog otpada na način što vrste/frakcije komunalog otpada ostavljaju u posudama ili na lokacijama namjenjenim za tu vrstu/frakciju;
 • komunalni otpad ostavljaju u posude ili na lokacije u vremenu od 00:00 časova do 24:00 časova;
 • nabave komunalne posude za tzv. „suvu“ i „ mokru“ frakciju, osim ako se iste ne obezbijede na neki drugi način;
 • komunalne posude za odvajanje suve i mokre frakcije postave u svom dvorištu na vidnom mjestu, što bliže kapiji i ulci.

Zabrane

Član 7

Zabranjeno je:

 • ostavljanje otpada u posudu ili na lokaciji koja nije namjenjena za tu vrstu/frakciju komunalnog otpada;
 • miješanje različitih frakcija komunalnog otpada u prevoznom sredstvu sakupljača;
 • uništavanje i oštećivanje komunalnih posuda;
 • odlagati žar, vruć pepeo, kiseline, boje, otpad životinjskog porijekla u posudama za suvu i mokru frakciju

Nadzor

Član 8

Nadzor nad sprovođenje ove odluke vrši organ lokalne uprave nadležan za poslove komunalnih djelatnosti.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ove odluke vrši Komunalni inspektor.

Obezbjeđenje komunalnog reda i komunalni nadzor nad sprovođenjem ove odluke vrši komunalni policajac.

Kaznene odredbe

Član 9

Novčanom kaznom od  500,00eura do 15.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice:

 • ako ne obezbjedi odvojeno sakupljanje komunalnog otpada u skladu sa odredbama člana 5 ove odluke;
 • ostavi otpad u posudu i/ili na lokaciju koja nije namjenjena za tu vrstu/frakciju komunalnog otpada (član 7 alineja 1);
 • ostavi otpad u posudi za komunalni otpad i/ili na lokaciji namjenjenoj za tu vrstu/frakciju komunalnog otpada izvan vremena utvrđenog u članu 6 alineja 2 ove odluke (član 7 alineja 2).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 250eura do 2000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 300 eura do 1.200 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 30 eura do 500.

Odložena primjena odredbi

Član 10

Odredbe člana 5 stav 2 tač. 1  ove odluke primjenjivaće se od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke;

Odredbe člana 5 stav 2 tač. 2  ove odluke primjenjivaće se od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke.

Do početka primjene odredbe iz stava 1 ove odluke, sakupljanje otpada vršiće se na dosadašnji način.

Stupanje na snagu

Član 11

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore – Opštinski propisi”.

SKUPŠTINA OPŠTINE PETNJICA

Predsjednik, Mehmed Adrović, s.r.