PETNJICA: BUDŽET ZA 2019. – 1.798.000.00 EURA, POGLEDAJTE PLAN POTROŠNJE I PRIHODA

Opština Petnjica

I OPŠTI DIO

 Član 1.

 Budžet opštine Petnjica za 2019. godinu (u daljem tekstu Budžet) sadrži primitke i izdatke u iznosu od 1.797.000,00 €

Primici se raspoređuju na :

 • Tekuće izdatke u iznosu od:            1.047.997,00 €
 • Kapitalne izdatke u iznosu od :          641.603,00 €
 • Otplata obaveza iz preth. Perioda        82.400,00 €
 • Stalnu Budžetsku rezervu :                   10.000,00 €
 • Tekuću Budžetsku rezervu:                  15.000,00 €

Član 2.

Primici Budžeta po vrstama i izvorima planirani su u sledećim iznosima:


 OPERATIVNI BUDŽET

POSEBNI DIO

P R I M I C I

 

  Prihodi Godišnji plan budžeta – 2019.  %
71 Tekući prihodi 376.160 20,93
711 Porezi 173.500              46,12  
7111 Porez na dohodak fizičkih lica 55.000              31,70
71131 Porez na nepokretnosti 85.000              48,99
71132 Porez na promet nepokretnosti 8.500                4,90
71175 Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 25.000              14,41
713 Takse 8.500                2,26  
71312 Lokalne administrativne takse 6.000              70,59
71351 Lokalne komunalne takse 2.500              29,41
7136 Ostale takse 0                     –
714 Naknade 190.160              50,55  
7141 Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa 0  –
71411 Naknada za korišćenje voda
71412 Naknada za izvađeni materijal iz vodotoka
71413 Naknada za zaštitu voda od zagađivanja
71414 Naknada za korišćenje rezultata geoloških istraživanja
7142 Naknade za korišćenje prirodnih dobara 145.660              76,60  
71421 Naknada za korišćenje šuma 139.660              95,88
71422 Naknada za korišćenje prirodnih dobara – kamen 6.000                4,12
71423 Naknada za korišćenje rudnog bogatstva
71424 Naknada za korišćenje mineralnih sirovina
7143 Ekološke naknade (koje se plaćaju prilikom registracije vozila)
7146 Naknada za uredjivanje i izgradnju gradjevinskog zemljista 31.000,00              16,30  
71461 Naknada za komunalno opremanje gradjevinskog zemljista 9.000,00              29,03
71463 Naknada za komunalno opremanje – legalizacija 20.000,00              64,52
71464 Naknada za korišćenje prostora za neformalne objekte 2.000,00                6,45
7147 Naknada za izgradnju i odrzavanje lokalnih puteva 8.000                4,21  
71471 Naknade za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i dr.javnih objekata od opšt.značaja za pravna lica 2.000              25,00
71472 Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, elek. i telef. i drugih vodova na i pored opštinskih i nekategorisanih puteva 6.000 75,00
7148 Naknada za puteve 2.500                1,31  
71484 Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila, traktora i priključnih vozila 2.500           100,00
7149 Ostale naknade 3.000                1,58  
71491 Ostale naknade (brenta, cirkulari…) 1.000              33,33
71492 Ostale naknade – zakup prostorija 2.000              66,67
715 Ostali prihodi 4.000                1,06  
7151 Prihodi od kapitala (od kamata, akcija i udjela u dobiti i rente) 0  –
7152 Novcane kazne i oduzete imovinske koristi 2.000              50,00  
71523 Novčane kazne izrecene u prekrsajnom i drugom postupku 1.500              75,00
71525 Kamate zbog neblagovremenog plaćanja lokalnih poreza 500              25,00
7153 Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti 0
7155 Ostali prihodi 2.000,00              50,00  
71551 Ostali prihodi 2.000,00           100,00
72 Primici od prodaje imovine 0                    –    
721 Primici od prodaje nefinansijske imovine
7211 Prodaja nepokretnosti
722 Primici od prodaje finansijske imovine
7221 Prodaja akcija
7222 Prodaja ostalih hartija od vrijednosti
73 Primici od otplate kredita i sredstva prenesena iz prethodne godine 60.000                3,34  
731 Primici od otplate kredita 0
7321 Sredstva prenesena iz prethodne godine 60.000           100,00
74 Donacije i transferi 1.360.840              75,73  
741 Donacije 121.500               8,93  
7411 Tekuće donacije 121.500           100,00
7412 Kapitalne donacije 0
742 Transferi 1.239.340             91,07  
7421 Transferi od budžeta Države 179.340              14,47
7426 Transferi od Egalizacionog fonda 1.060.000              85,53
75 Pozajmice i krediti 0                    –    
751 Pozajmice i krediti
7511 Pozajmice i krediti od domaćih izvora
7512 Pozajmice i krediti od inostranih izvora
UKUPNI PRIHODI (71+72+73+74+75) 1.797.000           100,00  

 

IZVRŠENJE BUDŽETA

Član 3.

Za izvršenje Budžeta u cjelini odgovoran je predsjednik Opštine, koji istovremeno vrši i nadzor i naredbodavac je za izvršenje Budžeta.

Član 4.

Za zakonito i namjensko korišćenje sredstava koja se raspoređuju Budžetom odgovoran je starješina organa nadležan za poslove Budžeta.

Korisnici Budžeta dužni su dostaviti nadležnom organu mjesečni-tromjesečni plan potrošnje Budžetom odobrenih sredstava, najkasnije 10 dana od usvajanja Budžeta.

Član 5.

Po donošenju Budžeta organ uprave nadležan za poslove finansija obavještava korisnike budžetskih sredstava o odobrenim sredstvima (aproprijacijama).

Budžetska sredstva se koriste za namjene utvrđene ovim Budžetom, vodeći računa o štednji i u skladu sa propisom o korišćenju, odnosno raspolaganju tim sredstvima.

Član 6.

Budžetska sredstva tokom godine po pravilu stavljaju se na raspolaganje svim nosiocima i korisnicima sredstava u okviru ostvarenih primitaka i u zavisnosti od dospjelosti obaveza, ukoliko zakonom ili propisom opštine ili sa korisnikom budžetskih sredstava nije drugačije određeno.

Potrošačka jedinica odobrena sredstva koristi po dinamici koju odobri predsjednik opštine.

Član 7.

 Ukoliko se usljed neravnomjernog priliva primitaka Budžeta ne može obezbijediti izvršenje planiranih izdataka, za pokriće tih izdataka mogu se koristiti sredstva rezerve i kratkoročni zajam u granicama propisanim Zakonom o finansiranju lokalne samouprave (član 61).

Član 8.

Korisnici Budžeta mogu preusmjeriti odobrena sredstva po pojedinim namjenama (kroz povećanje ili smanjenje) uz odobrenje predsjednika opštine, u visini do 10% iznosa predviđenih za namjenu čiji se iznos mijenja.

Član 9.

Za hitne i nepredviđene izdatke tokom fiskalne godine koristiće se sredstva tekuće i stalne budžetske rezerve.

Sredstva tekuće budžetske rezerve koriste se za nepredviđene ili nedovoljno predviđene izdatke koji se finansiraju iz Budžeta.

O korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve odlučuje predsjednik opštine. Predsjednik opštine može ovlastiti sekretara sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj da odluči o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve do određenog iznosa.

U stalnu budžetsku rezervu izdvaja se najviše 2% od ukupno ostvarenih primitaka Budžeta u 2018. god.

Stalna budžetska rezerva koristi se za finansiranje izdataka na ime učešća opštine u otklanjanju posledica vanrednih okolnosti kao što su poplave, suše, požar i druge elementarne nepogode, odnosno drugih vanrednih događaja koji mogu ugroziti život i zdravlje ljudi ili prouzrokuju štetu većih razmjera.

Stalna budžetska rezerva može se koristiti i za izvršavanje obaveza Budžeta usled smanjenog obima primitaka i pokriće budžetskog deficita.

Član 10.

 Sredstva odobrena korisnicima Budžeta mogu se koristiti do 31.12. fiskalne godine.

Član 11.

 Budžet se tokom godine može mijenjati i dopunjavati u postupku koji je propisan za njegovo donošenje.

II  POSEBNI DIO

 Član 12.

 Sredstva Budžeta u iznosu od 1.797.000,00 € iskazana po organizacionoj i ekonomskoj klasifikaciji rasporediće se po potrošačkim jedinicama i namjenama, na sledeći način:

IZDACI  UKUPNO

OPERATIVNI BUDŽET

OPŠTI DIO

 

Vrsta rashoda Godišnji plan budžeta za 2019. %
I Izdaci 1.047.997              58,32  
41 Tekući izdaci 713.500              68,08  
411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 420.000              58,86  
411-1 Neto zarade 249.670              59,45
411-2 Porez na zarade 40.249                9,58
411-3 Doprinosi na teret zaposlenog 87.810              20,91
411-4 Doprinosi na teret poslodavca 38.214                9,10
411-5 Opštinski prirez 4.057                0,97
412 Ostala lična primanja 17.000                2,38  
412-6 Naknada skupštinskim odbornicima 16.000              94,12
412-7 Ostale naknade – komisije, 8.mart 1.000                5,88
413 Rashodi za materijal 146.500              20,53  
413-1 Administrativni materijal 5.500                3,75
413-3 Materijal za posebne namjene(Sl.l, časopisi, publikacije…) 3.000                2,05
413-4 Rashodi za energiju 10.000                6,83
413-5 Rashodi za gorivo – gorivo i mazut 30.000              20,48
413-7 Posebne namjene -kancelarija za mlade i rodnu ravnopravnost 4.000                2,73
413-8 Posebne namjene – Projekti EU 90.500              61,77
413-9 Ostali rashodi za materijal 3.500                2,39
414 Rashodi za usluge 45.500                6,38  
414-1 Službena putovanja 7.500              16,48
414-2 Reprezentacija 5.000              10,99
414-3 Komunikacione usluge (telef, poštanske….) 6.500              14,29
414-4 Bankarske usluge i negativne kursne razlike 1.500                3,30
414-5 Usluge prevoza 2.000                4,40
414-6 Advokatske, notarske i pravne usluge 2.000                4,40
414-7 Konsultantske usluge,rev.završ.rac, projekti i studije 10.000              21,98
414-8 Usluge stručnog usavršavanja 2.000                4,40
414-9 Ostale usluge (org.sport.i zab.manifestac…) 6.000              13,19
414-9-5 Ostale usluge – dezinsekcija – deretizacija 3.000                6,59
415 Rashodi za tekuće održavanje 13.000                1,82  
415-1 Tekuće održavanje javne infrastrukture 5.000              38,46
415-2 Tekuće održavanje građevinskih objekata 3.000              23,08
415-3 Tekuće održavanje opreme 5.000              38,46
416 Kamate 0   –
416-1 Kamate rezidentima
416-2 Kamate nerezidentima
417 Renta 0   –
417-1 Zakup objekata
417-2 Zakup opreme
417-3 Zakup zemljišta
418 Subvencije 27.000                3,78  
4181 Subvencije za proizvodnju8 i pruzanje usluga 27.000            100,00
419 Ostali izdaci 44.500                6,24  
419-1 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu 15.000              33,71
419-2 Izdaci po osnovu troskovA sudskih postupaka 2.000                4,49
419-3 Izrada i održavanje softvera 2.000                4,49
419-4 Osiguranje-zaposlenih 3.500                7,87
419-6 Komunalne usluge 15.000              33,71
419-9 Ostalo (oglasi,reklame,tenderi, član, sud.postupci, registr…) 5.000              11,24
41995 Registracija motornih vozila 2.000                4,49
42 Transferi za socijalnu zaštitu 8.000                0,76  
43 Transferi instituc, pojedinc, nevlad. i javnom sektoru i ostalima 326.497              31,15  
431 Transferi instituc, pojedinc, nevlad. i javnom sektoru 291.497              89,28  
431-3 Transferi institucijama kulture i sporta 17.000                5,83
431-4 Transferi nevladinim organizacijama 6.000                2,06
431-5 Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima 11.497                3,94
431-6 Transferi za jednokratne socijalne pomoći 6.000                2,06
431-8 Ost.transf.pojed(stud,učen,sport,istakn.pojed,polj.opštinske nagr) 8.000                2,74
431-9 Ostali transferi institucijama (obrazovanja, zdravstva…) 10.000                3,43
4319-4 Transfer preduzeć.čiji je osniv.opšt.(DOO Komunalne djelat) 135.000              46,31
4319-3 Transferi Centru za kulturu 68.000              23,33
4319-2 Transfer Tur.Org.-Petnjica 30.000              10,29
432 Ostali transferi 35.000              10,72  
432-4 Transferi MZ 35.000            100,00
432-5 Transferi budžetu Države                   –
432-6 Transferi javnim preduzećima                   –
II Kapitalni izdaci-ukupno 641.603              35,70  
441 Kapitalni izdaci 641.603            100,00  
441-1 Izdaci za razvoj infrastrukture 135.000             21,04  
441-2 Izdaci za lokalnu infrastrukturu 146.603              22,85  
441-3 Izdaci za građevinske objekte 50.000               7,79  
441-3-2 Adaptac.objekata za potrebe komunalnog preduzeca i vatrogasne sluzbe 50.000            100,00
441-5 Izdaci za opremu 43.000               6,70  
441-5-1 Izdaci za kancelarijsku opremu 3.000                6,98
441-5-2 Nabavka opreme (terensko vozilo…) 5.000              11,63
441-5-3 Izdaci za opremu za skladištenje komunalnog otpada 25.000              58,14
441-5-4 Izdaci za opremu za sl. zastite 10.000              23,26
441-6 Investiciono održavanje 160.000             24,94  
441-6-1 Lokalni putevi-održavanje 30.000              18,75
441-6-2 Lokalni putevi-održavanje u zimskom periodu 20.000              12,50
441-6-3 Izdaci za uređenje zemljišta, sanacija oštećenog asfalta) 100.000              62,50
441-6-4 Ciscenje i produbljavanje korita rijeka 5.000                3,13
441-4-6 Invest.za probijanje  puteva 5.000                3,13
441-9 Ostali kapitalni izdaci(vodovod..) 107.000             16,68  
441-9-1 Vodovod Murovsko vrelo 100.000              93,46
441-9-3 Nabavka cjevovodnih propusta 7.000                6,54
III Pozajmice i krediti 0                   –
451 Pozajmice i krediti 0   –
451-1 Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama  
451-2 Pozajmice i krediti finansijskim institucijama  
451-3 Pozajmice i krediti pojedincima  
IV Otplata dugova 82.400                4,59  
461 Otplata duga 82.400            100,00  
461-1 otplata obaveza prema opštiniBberane po Sporazumu 23.500              28,52
461-2 Otplata obaveza iz prethodnog perioda 58.900              71,48
462 Otplata garancija 0                   –
462-1 Otplata garancija u zemlji
462-2 Otplata garancija u inostranstvu
463 Otplata obaveza iz prethodnog perioda 0                   –
463-1 Otplata obaveza iz prethodnog perioda 0
V Rezerve 25.000                1,39  
471-1 Tekuća budžetska rezerva 15.000              60,00
471-2 Stalna budžetska rezerva 10.000              40,00
  Ostale Rezerve 0   –     
472 Stalna budžetska rezerva
471-3 Ostale rezerve
UKUPNI RASHODI (I+II+III+IV+V) 1.797.000            100,00  

 

 OBRAZLOŽENJE

Pravni osnov za donošenje Odluke o Budžetu sadržan je u Zakonu o Budžetu (Sl. list RCG br. 40/01, 71/05 i Sl. list CG br. 12/07 i 53/09) i Zakonu o finansiranju lokalne samouprave (Sl. list RCG br. 42/03, 44/03 i Sl. list CG br. 5/08 i 74/10).

Članom 5 Zakona o Budžetu propisano je da Odluku o Budžetu opštine za fiskalnu godinu donosi Skupština opštine, a članom 40 Zakona o finansiranju lokalne samouprave je propisano da:

 • 1) Budžet opštine se donosi za fiskalnu godinu koja traje od 1. januara do 31. decembra kalendarske godine.
 • 2) Budžetom opštine se iskazuju sva primanja koja pripadaju opštini i svi izdaci iz djelokruga njene nadležnosti.
 • 3) Budžetom opštine iskazuju se primanja po izvorima i izdaci po organizacionoj, funkcionalnoj i ekonomskoj klasifikaciji.

Prilikom planiranja Budžet za 2019.godinu imalo se u vidu da se Budžet donosi na osnovu podataka iz prethodne 4.godine, tako da smo se kod plana mogli rukovoditi tim parametrima.

U Predlogu Odluke o Planu Budžeta za 2019. godinu tekući rashodi Opštine  finansirat će se iz tekućih prihoda, iz Donacija i iz Egalizacionog fonda, shodno Zakonu.

Prihodi Budžeta za 2019. godinu planirani su u iznosu od 1.797.000 €. Prihodi su raspodijeljeni na Operativni Budžet u iznosu od 1.047.937 €, Kapitalni Budžet u iznosu od 641.603 €, otplatu duga opštini Berane od 23.500 €, Obaveze iz prethodnog perioda 58.900 €, Stalnu budžetsku rezervu -10.000 € i Tekuću budžetsku rezervu u iznosu od 15.000 €

Planirani prihodi imaju sledeću strukturu:

Porezi:

U planiranim prihodima za 2019. godinu porezi su planirani u iznosu od 173.500 € i njihovo učešće u ukupnim prihodima je 46,12%. U strukturi poreza najveće učešće ima porez na nepokretnost 48,99%, zatim porez na dohodak fizičkih lica učestvuje sa 31,70%, dok prirez porezu učestvuje sa 14.41% .

Takse:

Takse u iznosu od 8.500 € u ukupnim prihodima učestvuju sa 2,26%.

Naknade:

Naknade u ukupnim prihodima sa 190.160 € učestvuju sa 50.55%. Najveće učešće u naknadama ima naknada za korišćenje prirodnih dobara od 145.660 € (76,60%), a u njima Naknade za korišćenje šuma od 139.660 € učestvuju sa  95,88%.

Naknada za uređenje i izgradnju građevinskog zemljišta sa 31.000 €, učestvuje sa 16,30% u ukupnim naknadama.

Ostale naknade od 3,000 €, učestvuju sa 1,58%.

Ostali prihodi koji su planirani u iznosu od 4.000€, učestvuju u ukupnim primicima sa 1,06%.

Prenijeta sredstva iz prethodne godine iznose 60.000 €, ili 3,34%, čije detaljno obrazloženje stoji u u prilogu ovog Nacrta.

Donacije i transferi su planirani u iznosu od 1.360.840 €, što iznosi 75,73% ukupnih prihoda:

Transferi od Budžeta države iznose 179.340 €, ili 14, 47 % u prihodima od donacija i transfera.

Prihodi po osnovu projekata EU iznose 121.500 €, ili 8,93%.

Transferi od Egalizacionog fonda u iznosu od 1.060.000 € participiraju u ukupnim primicima sa 85,53% u prihodima od donacija i transfera.

Planirani prihodi za 2019.godinu opredjeljuju budžetsku potrošnju  koja se odnosi na Operativni i Kapitalni Budžet.

Operativni Budžet – izdaci

Operativni Budžet iznosi 1.155.397 €, a sadrži sljedeće stavke:

 • Izdatke u iznosu od:                        1.047.997 €
 • Otplata duga:                                       82.400 €
 • Stalnu Budžetsku rezervu:                  10.000 €
 • Tekuću Budžetsku rezervu:                 15.000 €

 Planirani izdaci po namjenama i strukturi prikazani su u sledecoj tabeli:

 

Redni broj OPIS Plan za 2019. Struktura u %
1 Bruto zarade i doprinosi 420.000 36,35
2 Ostala lična primanja 17.000 1,47
3 Rashodi za material 146.500 12,68
4 Rashodi za usluge 45.500 3,94
5 Rashodi za tekuće održavanje 13.000 1,13
9 Subvencije 27.000 2,34
   10 Ostali izdaci 44.500 3,85
      11 Transferi za socijalnu zaštitu 8.000 0,69
      12 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 291.497 25,23
13 Ostali transferi 35.000 3,03
13 Otplata dugova opštini Berane i obaveze iz prethodnog  perioda 82.400 7,13
   14 Rezerve 25.000 2,16
  Ukupno 1.036.547 100,00

 

 Bruto zarade i doprinosi: 420.000 €, što čini 36.35% ukupno planiranih izdataka  Operativnog Budžeta za 2019. godinu.

 Ostala lična primanja:

Sredstva za ostala lična primanja planirana su u iznosu od 17.000 € i sa 1,47% učestvuju u ukupno planiranim  izdacima Operativnog Budžeta za 2019. godinu. Ova sredstva odnose se na ostale naknade, naknade odbornicima i druge naknade za rad komisija i savjeta koje imenuje Skupština opštine.

 Rashodi za materijal:

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 146.500 € i sa 12.68 sredstava opredijeljen je za finansiranje rashoda za gorivo, mazut i električnu energiju.

 Rashodi za usluge:

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 45.500 € i sa 3,94% učestvuju u ukupno planiranim tekućim izdacima za 2019. godinu.

Rashodi za tekuće održavanje iznose 13.000 €, što predstavlja 1,13% ukupnih troškova Operativnog Budžeta.

Subvencije su planirane sa 27.000 €, ili 2,34% tekućih izdataka.

Ostali izdaci iznose 35.000 €, što čini 3,03%  Operativnog Budžeta.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom sektoru i mjesnim zjednicama :

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 291.497 € i sa 25,23% učestvuju u ukupno planiranim izdacima Operativnog Budžeta za 2019. godinu. U strukturi ovih transfera najveće učešće imaju ostali transferi DOO Komunalna djelatnost od 135.000 €, zatim transferi Centru za kulturu od 68.000 € i sredstva za Turističku organizaciju Petnjica od 30.000 €, ka i 17.000 € – transfer institucijama kulture i sporta.

Ostali transferi koji su opredijeljeni za rad i aktivnosti mjesnim zajednicama od 25.000 €, što predstavlja 2,16% Operativnog Budžeta.

Otplata dugova od 82.400 €, ili 7,13% planiranih izdataka u 2019.godini, gdje dug Opštini Berane od 23.500 € prema sporazumu, a obaveze iz prethodnog perioda 58.900 €.

Rezerve su planirane u iznosu od 25.000 €, a odnose se na tekuću budžetsku rezervu u iznosu od 15.000 € i stalnu budžetsku rezervu u iznosu od 10.000,00 €.

                                                            KAPITALNI BUDŽET

 

Organizaciona klasifikacija Ekonomska klasifikacija Ekonomska klasifikacija OPIS Plan za 2019.
      Iznos %
II  

441

 

Kapitalni izdaci

 

641.603

 

100

441-1-1 Izdaci za razvoj infrastrukture 135.000 21,04
441-1-2 Izdaci za lokalnu infrastrukturu 146.603 22,85
441-1-3 Izdaci za građevinske objekte 50.000 7,79
441-1-5-1 Izdaci za kancelarijsku opremu 3.000 0,47
441-5-2 Nabavka terenskih vozila…) 5.000 0,78
441-5-3 Izdaci za opremu za skladištenje komunalnog otpada 25.000 3,90
441-5-4 Izdaci za opremu Službe zaštite 10.000 1,56
441-6-1 Lokalni putevi-održavanje 30.000 4,68
441-6-2 Lokalni putevi-održavanje u zimskom periodu 20.000 3,12
441-6-3 Izdaci za uređenje zemljišta, sanacija oštećenog asfalta) 100.000 15,59
441-6-4 Ciscenje i produbljavanje korita rijeka 5.000 0,78
441-6-5 Invest.za probijanje  puteva 5.000 0,78
441-9-1 Ostali kapitalni izdaci (vodovod Murovsko vrelo..) 100.000 15,59
441-9-2 Nabavka cjevovodnih propusta 7,000 1,09

 

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 641.603 € i čine 35,70% ukupnih izdataka planiranih za 2019. godinu. Najveći dio je opredijeljen  za izdatke za lokalnu infrastrukturu od 146.603 €, kao i  za razvoj infrastrukture u iznosu od135.000,  zatim za vodosnabdijevanje i Izdaci za uređenje zemljišta i sanaciju oštećenog asfalta po 100.000 €. Zatim, 50.000 € za građevinske  objekte, 30.000 za održavanje puteva i  25.000 € i 20.000 € za održavanje puteva u zimskom periodu, kao i za Izdatke za opremu za skladištenje komunalnog otpada i 10.000 € za opremanje Službe zaštite 10.000 €.

Predloženi iznos budžetskih sredstava predstavlja bilansni okvir Budžeta za 2019. godinu.