OPŠTINA PETNJICA RASPISALA KONKURS ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA

Opština Petnjica

Sekretarijat za lokalnu upravu Opštine Petnjica raspisao je konkurs za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2018/19 godinu.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti primijenjenih osnovnih i akademskih studija, koji:

–          imaju crnogorsko državljanstvo;

–          imaju prebivalište u Opštini Petnjica;

–          su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju, položili ispite iz prethodne godine studija sa najnižim indexom uspjeha 9,00 i najmanje 90% ECTS kredita;

–          su prvi put upisali semestar studijske godine;

–          koji nisu obnovili ni jednu godinu tokom studija;

–          nisu u radnom odnosu;

–          nisu stariji od 25 godina;

Kandidat koji konkuriše za dodjelu stipendije uz prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta:

– potvrdu o prebivalištu,

– potvrdu o upisugodinestudija,

– potvrdu o položenimispitimaizprethodnegodine,

– potvrdu o visiniostvarenih ECTS kredita;

– potvrdu o ostvarenojprosječnojocjeni;

– dokaz (izjavu) da nije u radnomodnosu;

– dokaz (izjavu) da student ne prima drugustipendiju;

“Prijavu sa kratkom biografijom i kompletnom dokumentacijom- sve dokaze o ispunjenju posebnih i opštih uslova, dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa, u zatvorenoj koverti, na pisarnici Opštine Petnjica – zgrada Opštine, sa naznakom: „Za konkurs za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2018/19.godinu”, stoji u dopisu iz Opštine Petnjica.