SO PETNJICA: USVOJEN ZAVRŠNI RAČUN ZA 2017.

Sjednica SO Petnjica

Odbornici loklanog parlamenta u Petnjici usvojili su “Predlog o usvajanju Završnog računa Opštine Petnjica za 2017. godinu”. Za je glasalo 18 odbornika, četiri je bilo protiv i jedan je bio uzdržan.

U uvodnim napomenama o Predlogu Završnog računa rečeno je da je rijetkost da jedna opština nema pozajmica i kredita, a ni primitaka od prodaje imovine, što je slučaj sa Petnjicom.

Odbornik Rifat Agović (BS) se nije složio sa rečenim a ni sa brojkama iz izvještaja, jer, kako je rekao, neprihvatljivo je da u izvještaju prihodi od humanih taksi iznose 0 eura, kao u slučaju za vađenje kamena.

“Lokalni prihodi iznose 100.000 eura, a za bruto zarade se izdvaja 270.000. Socijalne i jednokratne pomoći iznose 6.000 eura, a takođe izvršen je premještaj mjesnim zajednicama, gdje fali izvještaj”, zaključio je Agović.

Odbornica Zumreta Skenderović (DPS) je zatim pitala koliko je Rifat Agović, kao sekretar Komunalnog preduzeća naplatio sredstava, jer je rekao da sredstva iz Završnog izvještaja nijesu opravdana.

Predsjednik Opštine Samir Agović, je rekao da Opština radi transparentno u skladu sa Zakonom, te da prihvata neke sugestije  Rifata Agovića.

Odbornici su sa 23 glasa usvojili i “Predlog Odluke o komunalnom opremanju bespravnih objekata”. Protiv nije bio nijedan odbornik dok je jedan bio uzdržan.

Almir Muratović (SPP) je postavio pitanje šta je sa legalizacijom objekata koji su na opštinskoj zemlji.

Šabo Ćeman (DPS) se nio složio sa cijenama, po kojoj je prva zona 18 eura za kvadratni metar, druga zona 16 eura, treća zona osam eura i četri zona šest eura. Njegova sugestija je da se pravi razlika između stambenih i poslovnih objekata prilikom plaćanja, jer treba praviti razliku između objekata u kojima privređujemo i u kojima živimo i da o tome treba voditi računa kod obračunavanja kamate, na šta je dobio odgovor da kamata za stambene objekte iznosi 2,5%, a 5% kamate za sve ostale objekte.

Usvojen je i “Predlog Odluke o novčanoj naknadi za novorođeno dijete”.

Odbornik Albin Ćeman (DCG) je bio zadovoljan što je predlog Demokratske Crne Gore na dnevnom redu.

“Predložili smo da naknada za novorođenu djecu iznosi po 100 eura za šest mjeseci”, rekao je Ćeman.

Almir Muratović (SPP) je podržao predlog, jer se roditelji moraju nekako stimulisati.

“Mogla bi to da budu primanja od 50 eura po mjesecu dok dijete ne napuni jednu godinu, jer ste svakako prošle godine uštedjeli 300.000 eura pa ove godine ne štedite. Iznos od 100 eura jeste mali stimulans, ali da se ne brukamo, to je ono što se nosi na babine”, rekao je Muratović.

Nermina Muratović, u ime predlagača dodala je da je jučerašnja skupština bila promocija partija, a manje zastupanje javnih interesa.

“Negiram tvrdnje odbornika Ćemana da je ova Odluka urađena na njihovu inicijativu, već je inicijativu i predlog odluke pokrenula isključivo Kancelarija za mlade u Sekretarijatu za lokalnu upravu, Opštine Petnjica. Inače mislim da je stimulans od 100 eura najprihvatljiviji za našu opštinu, jer je ovaj iznos utvrđen u odnosu na rađene analize budžeta Opštine”, kazala je u svom izlaganju Nermina Muratović.

“Predlog Odluke o određivanju žirija za nagradu 4. avgust”, je usvojen jednoglasno i bez rasprave.

Osma tačka dnevnog reda bila je “Izbori i imenovanja”. Za ovaj predlog glasalo je 20 odbornika, tri su bila uzdržana, a protv nije bilo.

ALDIJANA NOVALIĆ