MONSTAT: SAMO PETNJICA NEMA KORISNIKA MATERIJALNOG OBEZBJEĐENJA, INVALIDNINE, NJEGE I POMOĆI, DJEČIJEG DODATKA…

Petnjica
Podaci Monstata pokazuju da je najčešće korišćen oblik materijalnih davanja bilo materijalno obezbjeđenje, pa je tako ovu pomoć u prosjeku mjesečno koristilo 7.987 porodica i 24.586 članova porodica. Pravo na ličnu invalidninu imalo je 2.343 lica, pravo na njegu i pomoć ostvarilo je 14.539 lica, dodatak za djecu koristilo je 6.200 nosilaca prava na dodatak za djecu i 11.715 djece koja su koristila ovo pravo.
Najveći broj korisnika materijalnog obezbjeđenja po opštinama u 2017. godini bio je u Podgorici, gdje je ovu pomoć koristilo 1.882 porodice i 5.996 članova porodica, zatim u Nikšiću (1.228 porodica i 3.777 članova), Beranama (947 porodica i 3.051 članova) i Rožajama (806 porodica i 2.901 član).
Materijalno obezbjeđenje se najmanje koristilo u Budvi (40 porodica i 80 članova), Šavniku (36 porodica i 64 članova) i Plužinama (33 porodica i 59 članova), dok u Petnjici nije bilo nijednog korisinka ovog materijalnog davanja.
Interesantno je da u ovoj opštini nije bilo korisnika ni lične invalidnine, njege i pomoći, kao ni dodatka za djecu.
Ličnu invalidninu su koristili najviše građani Podgorice (649), Bijelog Polja (251) i Nikšića (247), a najmanje građani Šavnika (9), Plužina (13) i Žabljaka (16).
Najviše korisnika njege i pomoći bilo je u Podgorici (4.117), Nikšiću (1.568) i Bijelom Polju (1.306), a najmanje u Šavniku (55), Gusinju (90) i Plužinama (91).
Dječji dodatak se najmanje koristi u Šavniku
Podgorica prednjači i po broju korisnika dječjeg dodatka, pa je tako prošle godine u ovom gradu bilo u prosjeku mjesečno 1.669 nosilaca prava na dodatak za djecu i 3.203 djece korisnika. Veliki broj korisnika ove pomoći bio je i u Nikšiću (985 nosilaca prava na dodatak za djecu i 1.801 djece), Beranama (676 nosilaca prava na dodatak za djecu i 1.333 djece), Rožajama (589 nosilaca prava na dodatak za djecu i 1.212 djece). Mali broj korisnika ove pomoći bio je u Šavniku (11 nosilaca prava na dodatak i 22 djece), Žabljaku (12 nosilaca prava na dodatak i 16 djece) i Plužinama (13 nosilaca prava na dodatak i 21 dijete).
“Podaci u ovom saopštenju dobijeni su od Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore i odnose se na prosječan mjesečni broj nosilaca prava na materijalno obezbjeđenje, ličnu
invalidninu, pomoć i njegu i dodatak na djecu u toku 2017. godine”, saopštili su iz Monstata.
Kako podsjećaju, pravo na materijalno obezbjeđenje, kao osnovno materijalno davanje iz socijalne zaštite ostvaruje porodica, odnosno pojedinac ako je nesposoban za rad ili sposoban za rad pod uslovima propisanim Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti.
Za ličnu invalidninu po 180,42 eura mjesečno
Visina materijalnog obezbjeđenja za porodicu koja nema prihoda u 2017. godini iznosila je mjesečno od 66,68 eura za pojedinca, do 126,77 eura za porodicu sa pet i više članova.
Pravo na ličnu invalidninu imaju lica sa teškim invaliditetom. Visina lične invalidnine iznosi
180,42 eura mjesečno.
Pravo na dodatak za njegu i pomoć ima lice kome je zbog tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili senzornih oštećenja ili promjena u zdravstvenom stanju neophodna njega i pomoć da bi imalo obezbijeđen pristup zadovoljavanju potreba. Visina dodatka za njegu i pomoć iznosi 66,17 eura mjesečno.