PETNJICA: DEMOKRATE PONOVO BROJALE GLASOVE, CENZUS IPAK NEDOHVATLJIV

Demokrate

Odbornici Demokratske Crne Gore juče su u Petnjici ponovo brojali glasove zbog, kako su naveli, ne­re­gu­lar­no­sti na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma.
Predsjednik Opštinske izborne komisije Petnjica Mersad Latić kazao je da su Demokrate juče ponovo brojale glasove, ali da je stanje isto.
“Demokrate su ponovo prebrojale glasove, ali i dalje imaju 84 glasa. Dakle, nisu prešli cenzus”, kazao je Latić.
Na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Pet­nji­ci, pre­ma zva­nič­nim re­zul­ta­ti­ma, od ukup­no upi­sa­nih 6.202 bi­ra­ča, glasalo je 48,66 odsto, ili 3.018 ili 48,66 od­sto.
Podršku Demokratskoj partiji socijalista dao je 1.721 građanin Petnjice, čime je ova partija dobila 20 mandata. Bošnjačka stranka dobila je, sa osvojenih 452 glasa, pet mandata, dok su Socijaldemokrate dobile povjerenje 356 građana i time dobila četiri predstavnika u lokalnom parlamentu. Po jed­no od­bor­nič­ko mje­sto u par­la­men­tu pri­pa­lo je SDP-u, za koju je glasalo 157 birača i Bo­šnjač­koj de­mo­krat­skoj za­jed­ni­ci sa osvo­je­nih 103 gla­sa.
Bez odbornika u Petnjici ostali su De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra sa osvo­je­nih 84 gla­sa, za­tim SNP sa 58 gla­so­va i Po­zi­tiv­na Cr­na Go­ra, ko­ja je do­bi­la po­vje­re­nje 69 bi­ra­ča.