OPŠTINA POZVALA NA PLAĆANJE POREZA NA NEPOKRETNOST

Opštinska zastava na novoj zgradi petnjičke administracije

Služba lokalnih prihoda Opštine Petnjica upozorila je poreske obveznike sa teritorije opštine da u što kraćem roku izmire svoje poreske obaveze  za porez na nepokretnosti .

“Kako se u narednom periodu očekuje ulazak Crne Gore u Evropsku uniju svi  poreski obveznici  su  dužni da  izmire poreska dugovanja  u skladu sa zakonom i  ispoštuju rokove za naplatu navedene u poreskim rješenjima  i ovo obavještenje  shvate  kao našu dobru namjeru,  jer ćemo u protivnom biti prinuđeni da u skladu sa zakonom započnemo sa prinudnom  naplatom u vidu   zabrane na lični dohodak, penziju i druga primanja, kao i stavljanje hipoteke na nepokretnosti. Kako bi se izbjegli  postupci prinudne naplate, stavljanje hipoteke na nepokretnostima, kao i  kamata na obračun  poreza, apelujemo na sve poreske obveznike da izmire svoje poreske obaveze blagovremeno”, stoji u saopštenju opštinske službe lokalnih prihoda.

Oni dodaju da se poreska rješenja i obrazloženje u vezi istih se mogu podići u prostorijama Sluzbe lokalnih javnih prihoda br 13  radnim danima od  8 do 15 časova. Porez se može uplatiti na žiro račun  Poreza na nepokretnosti 505-6478014-76   uz obavezan poziv na broj AOP-a , kao i na blagajni opštine Petnjica .