USVOJENA ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE

 

Odbornici lokalnog parlamenta su na samom početku zasijedanja izabrali Erola Muratovića za predsjednika Skupštine. Nakon što je odbornica Nermina Muratović upoznala prisutne sa njegovom biografijom, predlog je dat na glasanje i uz jedan uzdržani glas, većinskim glasovima je usvojen.

Nakon što je novi predsjednik položio zakletvu, Skupština je otpočela sa radom.

O Izvještaju iz oblasti primarne zdravstvene zaštite u Opštini Petnjica za 2016.godine, odbornici nijesu raspravljali jer je direktorica Doma zdravlja, dr Zuhra Hadrović bila opravdano odsutna.

U okviru odborničkih pitanja Zumretu Skenderović je zanimalo da li je raspisan tender za popravku i asfaltiranje puteva,  na šta je predsjednik opštine dao pozitivan odgovor.

Predsjednik opštine Samir Agović je, odgovarajući Muharemu Adroviću rekao da je planirana modernizacija lokalnih putnih pravaca i da je za tu svrhu dodijeljeno 1.500m asfalta što za naše potrebe nije dovoljno pa se sada radi na tenderskoj procedure povećanja.

Mihrija Škrijelj je dobila odgovor da će se u Petnjici u kratkom vremenskom roku otvoriti i ostale institucije.

U okviru treće tačke dnevnog reda, Predlog Odluke o završnom računu Budžeta opštine Petnjica za 2016.godinu, izvjestilac Ziko Alilović je elaborirao budžet za 2016. stavku po stavku. Odbornici nisu diskutovali o ovoj tački dnevnog reda osim što je predsjednik Agović apostrofirao da je lokalna uprava imala obzira kada je u pitanju trošenje novca, da je odgovorno radila čemu je najbolji pokazatelj izvještaj.

O tački dnevnog reda koja se tiče predloga Izvještaja o radu predsjednika opštine Petnjica i službi za 2016.godinu, govorio je Ismet Latić koji je detaljno obrazložio rad predsjednika opštine uključujući aktivnosti, posjete Petnjici, gostovanja, saradnja sa nevladinim i drugim organizacijama, međunarodnu i međuopštinsku saradnju, saradnju sa državnim institucijama…

Učešće po ovoj tački dnevnog reda uzeo je Selvudin Šabotić kao i sam predsjednik opštine koji je upotpunio izvještaj.

Predlog je sa jednoglasno usvojen.

Direktor TO Rešad Muratović je najavio aktivnosti za naredni period ali se osvrnuo i na nastavljenje započetih aktivnosti. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i Program rada TO Petnjica i finansijski plan za 2017.god je takođe jednoglasno usvojen.P

Predlog Odluke o dopuni odluke o nekategorisanim putevima na području Opštine Petnjica, čiji je izvjestilac bila Anita Muhović je, nakon kratkog obrazloženja, jednoglasno usvojen.

Izvjestilac po sedmoj tački dnevnog reda je Nermina Muratović je odbornike upoznala sa predloženim žirijem za dodjelu nagrade „4 Avgust“ za 2017.godinu. Za predsjednika je predložen Rifat Ramčilović, a za članove, Elmaza Muratović, Sadat Adrović, Adem Rastoder i Hakija Muratović. Pitanje o kriterijumu za predlog žirija u ovakvom sastavu je postavio Senad Rastoder, a obrazloženje dao sekretar Skupštine Enes Hadžajlić.

Nakon diskusije, predlog je dat na glasanje i usvojen sa 12 glasova za, 3 uzdržana i 1 protiv.

Osma i deveta  tačka dnevnog reda- Predlog programa javnih radova u opštini Petnjica za 2017.godinu i predlog lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost za period (2017-2021) , izvjestioca Zika Alilovića i Nermine Muratović su usvojeni  jednoglasno, kao i deseta tačka koja se tiče odluke o kućnom redu u stambenim zgradama.

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izboru direktora d.o.o. Komunalne djelatnosti-Petnjica je usvojen sa 17 glasova, a Mithad Cikotić je imnovan za direktora Izvršnog odbora d.o.o. Komunalnog preduzeća Petnjica.

Izvjestilac dvanaeste tačke dnevnog reda- Predlog Odluke o oslobađanju od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, je bio Haris Adrović. I ova odluka je jednoglasno usvojena.

Izvjestilac o trinaestoj tački dnevnog reda, Nermina Muratović, upoznala je odbornike sa razriješenim i novoimenovanim članovima.

Na početku zasijedanja sjednicom je predsjedavao Šaban Šabotić, kao najstariji odbornik, a odbornici dvije opozicione stranke SDP-a i BS-a nisu prisustvovali sjednici.

SELMA ADROVIĆ