SPISAK ŠTA JE SVE UNIŠTENO U NEDAVNIM POPLAVAMA U PETNJICI

Juče je u Petnjici održana sjednica na kojoj je prva tačka dnevnog reda bila Izvještaj o poplavnom talasu u opštini Petnjica. Tom prilikom je potpredsjenik Opštine Petnjica Muslija Kalić upoznao odbornike i javnost sa onim što se dogodilo prilikom poplavnog talasa.

Izvještaj je sačinio operativni tim za upravljanje vanrednim situacijama, kojim je presjedavao predsjednik Opštine Petnjica Samir Agović. Izvještaj vam prenosimo integralno.

Tokom noći između ponedeljka i utorka (7 i 8 Novembra 2016.godine) na teritoriji naše Opštine desile su se poplave koje su bile do sada najačeg intenziteta.

Izlile su se svih 5 rijeka: Popča, Radmančica, Trpeška rijeka, Vrbička i Lješnica. Vodena stihija napravila je ogromnu štetu na infrastrukturi, objektima kao i na poljoprivrednom zemljištu. Iako teška situacija zahvaljujući brzoj intervenciji od strane Operativnog tima za vanredne situacije koji je formirao predsjdnik Opštine izbjegnute su mnogo veće posljedice . Operativni stab tokom kritičnih dana imao je danonoćno dežurstvo s ciljem pravovremene reakcije na sama dešavanja. Sama situacija je okarakterisana kao stanje  u kojoj su ugroženi životi i imovina ljudi pa se operativni tim za upravljanje vanrednim situacijama ponašao i ocijenio da je situacija takva.

Na osnovu Statuta opština Petnjica, predsjednik Samir Agović formirao je Operativni tim u sastavu:

 1. Samir Agović (rukovodioc tima),
 2. Muslija Kalić – član
 3. Mithad Cikotić – član
 4. Ziko Alilović – član
 5. Sinan Tiganj – član
 6. Adis Ličina – član
 7. Irfan Agović – član
 8. Anita Muhović – član
 9. Rifat Agović – član
 10. Zuhra Hadrović – direktorica Doma zdravlja,
 11. Denisa Nurković – Direktorat za vanredne situacije područna jedinica Berane
 12. Marijan Račić – predstavnik MUP- a
 13. Srđan Škrkić – ljekar Zdravstvene stanice Petnjica

Borba sa vodenom stihijom počela je u utorak u ranim jutarnjim satima. Svim aktivnostima na terenu rukovodili su potpredsjednik Muslija Kalić i V.D  Komunalnog preduzeća Mithad Cikotić. Angažovano je raspoloživo ljudstvo i mehanizacija. Intervensalo se je na potezu Petnjica – Plandište gdje su bila ugrožena domaćinstva : Muratović Mehmeda, Muratović Samira,  Muratović Avdulaha, Muratović Bahtijara, Muratović Seada, Muratović Sabrije i Muratović Senada, kao i gasulhana u centru Petnjice.

U takvoj situaciji pozvali smo naše privatnike koji su sopstvenom mehanizacijom pomogli da se spašavaju domaćinstva i infrastrukture.

Nesebični doprinos i podršku u tako teškoj situaciji dali su i pripadnici MUP- a područna jedinica Petnjica koji su danonoćno bili sa nama i činili sve što je u njihovoj moći da se pomogne ugroženim domaćinstvima.

Bez obzira što je neprestano padala kiša, što je vodena stihija bila sve jača i jača, vodili smo računa da spašavamo ugrožena domaćinstva ali i da sačuvamo ljude i mehanizaciju koja je bila na terenu.

Pored naših privatnih preduzetnika ( Muratović Isada, Hama Koraća, Eska Latića, Mika Rujovića i Eldara Tiganja) angažovana je mehanizacija Bemaksa i Vojske Crne Gore.

Na čitavm terenu bio je veliki broj ljudi koji su se samoinicijativno angažovali i pomogli da se ublaže posljedice. U stalnom kontaktu bili smo sa Direktoratom za vanredne situacije. Situacija u kojoj smo se nalazili nalagala je da budemo u stalnom zasijedanju kao tim i da permanentno pratimo stanje koje nas je zadesilo.

Značajnu podršku imali smo od strane Mjesnih zajednica koje su takođe preduzimale sve mjere kako bi i one dale doprinos za otklanjanje posljedica od ovako nezapamćenog nevrmena. Posebna njihova ulga bila je zapažena na međusobnoj razjeni informacija o oštećenju putnih pravaca kao i odrugim problemima koji su se dešavali  tokom te noći. O svemu tome blagovremeno i na vrijeme smo obavještavali i informisali Direktorat i naš lokalni radio.

Bili smo u kontaktu sa svim školama i davali uputstva i informacije..

Predstavnici Instituta  za javno zdravlje su boravili u našoj Opštini, zatim ministar zdravlja Budimir Šegrt, ministar poljoprivrede Budimir Mugoša, direktor Direkcija za saobraćaj Savo Parača.

Obilne kišne padavine izazvala su brojna klizišta i odrone pa se intervenisalo na više putnih pravaca. Najveće klizište proradilo je na tzv Tetkinom putu u MZ Dašča Rijeka kao i klizište u Jahovoj vodi od kojeg je ugroženo domaćinstvo Aćifa Muratovića.

Komunalno preduzeće je intervenisalo na ovom pomenutom putnom pravcu i osposobilo ga  za bezbjedno odvijanje saobraćaja. Mehanizacija komunalnog preduzeća bila je i na sanaciji puta u Javorovi i Kruščici gdje su veoma brzo i uspješno osposobili oba putna pravca.

Komunalno preuzeće je te noći  intervenisalo još  na nakoliko putnih pravaca gdje izdvajamo putni pravac Lagatore – Bor, kao i  na putnom pravcu Savin Bor – Javorova na kojem je bio ugrožen most.

Klizišta su i  u Trpezima na putnom pravcu Kutnje brdo – Škola  , u Vrbici – Podvade i u mjestu  Karača na putnom pravcu Ćemani – Cikotići.

Put Bioča-Lješnica je na nekoliko mjesta bio ugrožen pa je angažovano privatno preduzeće „Montenrgroput“ sa ciljem da put zaštiti kamenim nasipom i time omogući normalno saobraćanje ovim putem.

Takođe mehanizacija ovog preduzeća bila je angažovana na „Dobrodolskom potoku“koji se izlio i prijetio da u potpunosti preseče putni pravac Bioča – Lješnica.

Drugi poplavni talas koji se desio između petka i subote  11 i 12 Novembra na svu sreću bio je manjeg intenziteta  ali su rijeke bile nabujale i izlile su se iz korita pri čemu su poplavile znatam dio poljoprivrednog zemljišta.

Formirana je komisija za procjenu šteta na infrastruktur, objektima kao i u oblasti poljoprivrede.

Obzirom da je dužina poplavljenog područja više od 15km komisija će imati pune ruka posla  i trebaće joj dosta vremena da se sve to sagleda i napravi realna procjena šteta koja je inače na prvi pogled  veoma velika za čiju sanaciju je potrebno mnogo sredstava i vremena.

Kako se domaćinstva koja se nalaze duž rijeke Popče bave isključivo poljoprivredom i to ratarstom – povrtarstvom najveće štete su pričinjene na njihovim imanjima. Komisija za Elementane nepogode svakodnevno obilazi ova domaćinstva praveći zapisnike o procjeni šteta. Trenutno je  teško dati precizne i tačne informacije ali se može reći da se radi o velikim štetama. Do sada je ovoj komisiji predato oko 40 zahtjeva.

Prema dosadašnjem obavljenom poslu može se konstatovati da je najveću štetu pretrpjelo imanje Isada i Seada Huremvića gdje je unošteno skoro 2h zasada kupusa. Osim štete na zasadu kupusa velika je šteta pričinjena na zemljištu u površini od preko 2ha gdje se prvobitno nalazio krompir. Rijeka je nanijela velike količine pijeska koje je potrebno očistiti i dezinfikovati.

 

Na osnovu dosadašnjih podataka sa kojima raspolaže komisija za elementarne nepogode velike štete nanijete su i putnoj infrastrukturi gdje je oštećeno preko 120 km lokalnih putnih pravaca. Velika oštećenja pretrpjeli su i nekategorisani putni pravci. Oštećenja koja su konstatovana na nekategorisanim putevima u opštini Petnjica su: zatrpani kanali, začepljeni propusti usled čega se voda izlivala i pravila oštećenja na putevima odnoseći nasip.

Radi preglednijeg stanja dajemo detaljan opis štete na  lokalnim putnim pravcima u našoj Opštini.

 

 

 1. Gusare – Tucanje u dužini od 5km oštećeni su kanali, propusti začepljeni, asfalt oštećen na više mjesta, potkopan, bankine odnešene. Most na rijeci Tucančici je oštećen.
 2. Stenice – Petnjica u dužini od 3km oštećeni su kanali, propusti začepljeni, asfalt oštećen na više mjesta, potkopan, bankine odnešene. Most na rijeci Popči u mjestu Gusare oštećen. Klizište u Petnjici iza motela koje je potkopalo put i prijeti prekidu saobraćaja.
 3. Petnjica – Savin Bor u dužini od 15km oštećeni su kanali, propusti začepljeni, asfalt oštećen na više mjesta, potkopan, bankine odnešene, odroni na više mjesta.
 4. Kraka – Osnovna škola – Palačak – Guvnište – Sečine – Sestrince – Ćemani u dužini od 6,2 km došlo je do oštećenja dva mosta , propusti začepljeni, kanali oštećeni cijelom dužinom puta, asfalt i bankine oštećene, došlo je do odrona i klizišta. Klizište u na mjestima Karač i Kraci.
 5. Kutnje brdo – Murovac – Poroče – Javorova – Savin Bor u dužini od 18km oštećeni su kanali, propusti začepljeni, asfalt oštećen na više mjesta, potkopan, bankine odnešene.
 6. Kutnje brdo – osnovna škola – ambulanta – Tpeško brdo u dužini od 4,4km oštećeni su kanali, propusti začepljeni, asfalt oštećen na više mjesta, potkopan, bankine odnešene. Na putu kod groblja došlo je do klizišta ,put je potkopan. Oštećen most u zaseoku Skederovići.
 7. Petnjica – Azane u dužini od 10,5 oštećeni su kanali, propusti začepljeni, asfalt oštećen na više mjesta, potkopan, bankine odnešene.
 8. Vodeničišta – Bare – Orahovo – spomenik Gnjilica u dužini od 5km oštećeni su kanali, propusti začepljeni, asfalt oštećen na više mjesta, potkopan, bankine odnešene. Nasip ponešen na makadamski dio puta.
 9. Most na vrbičkoj rijeci – Prisoja – Laze u dužini od 2km oštećeni su kanali, propusti začepljeni, asfalt oštećen na više mjesta, potkopan, bankine odnešene.
 10. Savin Bor – Kruščica u dužini od 4,5km  oštećeni su kanali, propusti začepljeni, potkopan, bankine odnešene. U mjestu Trnavice odron.
 11. Greben – Rosulje u dužini od 1,7km oštećeni su kanali, propusti, oštećen makadamski put.
 12. Petnjica – Pecko u dužini od 3,5km oštećeni su kanali, propusti, oštećen 1km asfalta i 1km makadamskog puta.
 13. Lagatore – Kutnje brdo u dužini od 1,5km oštećen je makadamski dio puta, propust, kanali.
 14. Bor – Dobrodole u dužini od 5km oštećeni su kanali, propusti, i makadamski dio puta.
 15. Petnjica – brod – Ponor škola – Brezojevice – Bor  u dužini od 10km oštećeni su kanali, propusti, makadamski dio puta.
 16. Petnjica – Laze u dužini od 2,2km oštećeni su kanali, propusti, makadamski dio puta.
 17. Jelaše – Padež – Crveni put u dužini od 2,5km oštećeni su kanali, propusti, makadamski dio puta.
 18. Rosulje –škola Godočelje u dužini od 0,8km oštećeni su kanali, propusti i odnešen je nasip.
 19. Kuća Mika Koraća – Koraćki krš u dužini od 1,5km oštećeni su kanali, propusti, makadamski dio puta.
 20. Tiganjska krivina – Trpeško brdo u dužini od 2,6km oštećeni su kanali, propusti, makadamski dio puta.

 

 1. Podvade – Letine u dužini od 4km oštećeni su kanali, propusti i most na rijeci.
 2. Vrševo – Pecko u dužini od 1,2km oštećeni su kanali, propusti.
 3. Savin Bor – Dašča rijeka u dužini od 4km oštećeni su kanali, propusti, makadamski dio puta i most. Klizište na tetkinom putu širine 30m i dužine 150m
 4. Plandište – Kutnje brdo u dužini od 2,7km oštećeni su kanali, propusti, makadamski dio puta

 

 

DINO RAČIĆ