JAVNI POZIV IZ OPŠTINE PETNJICA

Predsjednik opštine Samir Agović je objavio Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Komisije za finansiranje projekata nevladinih organizacija, koji su predstavnici nevladinih organizacija

Na osnovu člana 16 Odluke o finansiranju projekata nevladinih orgnizacja Predsjednik opštine raspisuje javni poziv za članove komisije koji su predstavnici Nevladinih organizacija.
Nevladina organizacija koja predlaže kandidata uz predlog za člana komisije dužna je da priloži:
1. dokaz o upisu u registar nevladinih organizacija
2. osnivački akt i Statut nevladine organizacije,
3. kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu, odnosno potvrdu da nije poreski obveznik po osnovu državnih i lokalnih javnih prihoda,
4. reference kandidata
5. dokaz o crnogorskom državljanstvu i prebivalistu kandidata u opštini Petnjica
6. dokaz da kandidat ima najmanje jednu godinu iskustva na izradi i realizaciji projekata nevladinih organizacija,
7. izjavu kandidata da nije javni funkcioner , lokalni službenik i namještenik , član organa upravljanja političke partije i da prihvata kandidaturu.
8. da predloženi kandidat ima najmanje IV – 1 nivo kvalifikacije srednjeg opšteg ili stručnog obrazovanja .

Kandidatate predlaže nevladina organizacija koja je registrovana i obavlja djelatnost u Opštini Petnjica najmanje jednu godinu prije raspisivanja javnog poziva.
Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata iz reda svojih članova.

Rok za predlaganje kandidata je osam dana dana objavljivanja javnog poziva.

Prijava se podnosi svakog radnog dana od 08 do 16 h na pisarnici opštine u zatvorenoj koverti sa naznakom ,,Predlog za članove komisije za finansiranje projekata NVO, predstavanika nevladinih organizacija,,