OPŠTINA RASPISALA KONKURS ZA PREVOZ PUTNIKA

Sekretarijat za lokalnu samoupravu raspisao je danas Konkurs za dodjelu linija za javni prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju na teritoriji opštine Petnjica

Objavljujemo konkurs u cjelini

Plan o minimalnom broju polazaka u javnom drumskom, linijskom, gradskom i prigradskom saobraćaju, na teritoriji opštine Petnjica, sa utvrđenim polascima na linijama može se preuzeti u Sekretarijatu za lokalnu upravu.
U zavisnosti od saobraćajno tehničkih karakteristika puta kao i potreba za prevozom putnika na svim linijama prevoz bi se vršio prigradskim autobusima. Na konkurs se mogu javiti pravna lica i preduzetnici, koji su registrovani u Centralnom registru Privrednog suda i imaju licencu za obavljanje javnog prevoza u gradskom i prigradskom saobraćaju. Prevoznik može ponuditi veći broj polazaka od minimalno utvrđenog broja Planom polazaka na linijama u gradskom i prigradskom saobraćaju na terenu opštine Petnjica.
Uslovi konkursa:
-Prijava sa tačnim nazivom i adresom ponuđača;
-Dokaz o registraciji za obvaljanje prevozničke djelatnosti kod Centralnog registra Privrednog suda;
-Licenca za prevoz putnika i izvod licence za svako vozilo kojim se namjerava obavljati prevoz
– Dokaz o stručnoj osposobljenosti;
-Saobraćajna dozvola za svako vozilo;
-Dokaz o izmirenim poreskim obavezama i doprinosima za penziono i zdravstveno osiguranje poslednja tri mjeseca;
-Dokaz sa Mašinskog fakulteta o ispunjavanju posebnih uslova za svako vozilo kojim obavlja prevoz;
-Karton o periodičnom pregledu vozila;
-Ugovor o obaveznom osiguranju putnika od posledica nesrećnog slučaja za svako vozilo kojim obavlja prevoz;
-Prijedlog reda vožnje mora biti uskalđen sa izvodom iz Plana linija;
-Pijedlog cijena usluga prevoza na linijama za koje se podnose ponude(cjenovnik usluga prevoza u dva primjerka potpisan i ovjeren od strane prevoznika sa naznakom iznosa za pojedinačne i mjesečne karte i prijedlogom popusta za pojedine kategorije putnika: đaci, studenti, penzioneri, invalidi)
Vrijeme i mjesto podošenja ponude
Ponuđači dostavljaju ponude svakog radnog dana od 08 do 16 h na šalteru pisarnice opštine Petnjica.
Ponude(1 original) dostaviti u zapečaćenom kovertu sa naznakom „ne otvaraj“ prije zvanične sjednice komisije za otvaranje sa naznakom „Konkurs za dodjelu linjia za prevoz putnika“.
Vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Javno otvaranje, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači biće održano sat vremena nakon isteka krajnjeg roka za prijem ponuda(27.07.2016) u prostorijama Opštine Petnjica(kancelarija br.1).
Za ponude dostavljene poslije navedenog roka, kao i one koje nisu zapečaćene ili su nepotpune neće se razmatrati.
Rok za donošenje izvještaja komisije
Učesnicina konkursu će biti obaviješteni o ishodu istog u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.
Sekretarijat za lokalnu upravu, opštine Petnjica na osnovu predloga komisije o najpovoljnijem ponuđaču, donosi rješenje o dodjeli linija za prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju koje važi 5(pet) godina.
Prevoznik je dužan da u roku od 7(sedam) dana od dana prijema rješenja o dodjeli linija dostavi red vožnje i cjenovnik na ovjeru Sekretarijatu za lokalnu upravu. Ovjeren red vožnje važi godinu dana.
Konkurs je otvoren 15(petnaest) dana, od dana objavljivanja na zvanicnom sajtu nase opstine, kao i na oglasnoj tabli.
Sve potrebne i bliže informacije možete dobiti u Sekretarijatu za lokalnu upravu.

Predsjednik komisije
Anita Muhović