JAVNA RASPRAVA O JAVNIM RADOVIMA I KORIŠĆENJU PUTNOG ZEMLJIŠTA

Opština

Sekretarijat za lokalnu  upravu Opštine Petnjica organizuje  Javnu raspravu na teme:

1:PROGRAM JAVNIH RADOVA U OPŠTINI PETNJICA ZA 2016.god.

2.ODLUKA O KORIŠĆENJU I NAKNADI ZA KORIŠĆENJE PUTNOG ZEMLJIŠTA.

Sekreterijat poziva sve zainteresovane predstavnike političkih partija, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, građani,privredna društva,  posebno subjekata kojima se ovim odlukama utvrđuju prava i obaveze, da uzmu učešća u razmatranju  Predlog javnih radova u opštini Petnjica za 2016.god.i nacrt ove  odluke i to:

23.06.2016.god. za političke stranke u 11.30h

24.06.2016.god. za mjesne zajednice i građane u 11.30h

24.06.2016.god. za  privredna društva i  nevladine organizacije  u 11.30h

Sa Programom javnih radova  zainteresovani  učesnici mogu se upoznati u prostorijama Sekretarijata za loklanu upravu opštine Petnjica, radnim danima  u vremenu od  10 do 16 časova.

Predlozi, primjedbe, sugestije i  mišljenja na tekst Predloga javnih radova u opštini Petnjica za 2016.godinu, mogu se saopštiti usmeno ili predati u pisanoj formi u  prostorijama Sekretarijata za lokalnu upravu opštine  Petnjica.

Program javnih radova i Nacrt odluke možete preuzeti sa sajta opštine Petnjica:      www.petnjica.co.me