OPŠTINA POMAŽE POLJOPRIVREDNIKE

Predsjednik opštine Petnjica, Samir Agović, na osnovu Zakona o poljoprivredi i ruralnog razvoja kao i na osnovu Statuta Opštine Petnjica, donio je Program podsticajnih mjera razvoju poljoprivrede na području opštine Petnjica za 2016 godinu. Cilj programa je da se uz modernizaciju proizvodnje, povećanje kvaliteta i konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda, usmjeravanjem proizvodjača tržišnim uslovima i standardima EU, poveća broj zaposlenih u poljoprivredi, poveća iskorišćenost poljoprivrednih resursa i da poljoprivredu učini  porodičnim preduzetništvom.

Podsticajna sredstva mogu koristiti isključivo  fizička lica sa poljoprivrednom proizvodnjom na teritoriji opštine Petnjica. Za sprovodjenje ovog Programa, Budžetom opštine Petnjica, planirana su sredstva u visini 15.000,00 eura i to: Sufinansiranje kolektora za solarnu energiju prediđeno je 5. 000,00 eura; Sredstva za posjete sajmovima – 200,00 eura; Podsticajna sredstva za razvoj pčelarstva – 1. 470,00 eura; Podsticajna sredstva za razvoj malinarstva – 7. 000,00 eura; Sredstva za poljoprivredna predavanja – 530,00 eura i Sredstva za nabavku tunela – 800,00 eura

 Finansiranje kolektora za solarnu energiju

 Korisnici ove podrške mogu biti poljoprivredni proizvodjači koji nemaju nikakve mogućnosti dovodjenja električne energije na svojim katunima i koji na katune izvode pet ili više uslovnih grla za koje su registrovani kod službe za selekciju stoke, kao i poljoprivredni proizvođači koji se bave voćarskom proizvodnjom čiji su zasadi ne manji od 1ha sa razmakom sadnje 4×3 ili 4×4  za koje su neophodne pumpe za navodnjavanje. Za ovu podsticajnu mjeru Opština će učestvovati sa 70% sredstava, dok će ostalih 30% biti učešće poljoprivrednig proizvođača koji je aplicirao za ovu mjeru.

Podrška se odnosi za nabavku osnovnog solarnog panela čija cijena iznosi oko 400 eura ( 4 sijelična mjesta, punjač za telefon, radio i LCD/TV).

Bodovanje će se vršiti po broju uslovnih grala, udaljenosti katuna od izvora električne energije kao i površine pod zasadom.

 1. Sredstva namijenjena posjeti sajmovima

Ova sredstva namijenjena su za posjetu sajmovima poljoprivrede u Crnoj Gori i okruženju, kao i posjeta oglednim imanjima malina u Srbiji. Posjeta će biti organizovana za veće poljoprivredne proizvođače sa teritorije opštine Petnjca kao i za dio učenika Srednje poljoprivredne škole  iz Petnjice. Učešće Opštine za posjete sajmu bice 50 % od ukupnih troškova prevoza.

 1. Podsticajna sredstva za razvoj pčelarstva

Opština Petnjica će u ovoj godini izdvojiti određena finansijska sredstva za razvoj pčelarstva u našem kraju. Ovim sredstvima će se pomoći nabavka po 3  pčelinja društava za 7 mladih pčelara početnika.

Za ovu podsticajnu mjeru Opština će učestvovati  sa 70% dok će 30% biti učešće aplikanta. Prednost za ovu mjeru imaju  mladi pčelari početnici starosti ispod 30 god , inženjeri poljoprivrede i socijalno ugrožena domaćinstva.                                                        

 1. Podsticajna sredstva za razvoj malinarstva

Poseban akcenat Opština će u ovoj godini staviti na razvoj i podizanje sitno jagodičastog voća u ovom slučaju malina. Opština će ovim sredstvima pomoći podizanje novih zasada maline površine po 20 ari za 5 poljoprivrednih proizvođača. Za ovu podsticajnu mjeru Opština će učestvovati sa 70% dok će učešće biti 30%.  Opredijeljena sredstva za ovu podršku iznose 7000 eura. Prednost imaju nezaposlena lica, mladi poljoprivredni proizvođači starosti ispod 35 god i poljoprivredni inženjer.

U koliko se javi veći broj poljoprivrednih proizvođača za ovu podršku, iznos podrške će se smanjivati srazmjerno broju zahtjeva.

 1. Sredstva za nabavku tunela

Plastenička proizvodnja zadnjih godina sve više dobija na značaju. Svjedoci smo sve veće prodaje sadnog materijala koji dolazi iz različitih krajeva. Kako bi postakla razvoj povrtarske proizvodnje u našem kraju, Opština je za ovu godinu izdvojila sredstva za nabavku tunela ( plastenika dimenzija 5x10m). Za ovu mjeru izdvojena su sredstva u iznosu od 800 eura. Kao i u predhodnim mjerama Opština će učestvovati sa 70% dok će podnosilac zahtjeva učestvovati sa 30%. Planom je predviđena podrška za 8 poljoprivrednih proizvođača.

Prednost imaju mladi poljoprivredni proizvođači starosti ispod 35 god, poljoprivredni inženjeri i socijalna domaćinstva.

Iz lokalne samouprave ističu da se obrati pažnja na sledeće: Jedan poljoprivredni proizvođač može konkurisati samo za jednu oblast bez obzira što ispunjava uslove za više. U slučaju da se javi veći broj Zahtjeva za određenu podsticajnu mjeru u odnosu na planirane, iznos sredstava  će se srazmjerno smanjivati.

Zahtjevi sa traženom dokumentacijom se predaju na pisarnicu sa naznakom Komisiji za praćenje i realizaciju programa podsticajnih mjera u opštini Petnjica za 2016 godinu.

 Zahtjevi za dodjelu podsticajnih sredstava iz ovog Programa podnose se na propisanim obrascima nadležnoj komisija za praćenje i realizaciju programa:

 1. za sufinansiranje kolektora za solarnu energiju od 06.06 do 24.06.2016.god,
 2. za podsticajna sredstva za razvoj pčelarstva 06.06 do 24 .06. 2016.god
 3. za podsticajna sredstva za razvoj malinarstva od 06.06. do 24.06. 2016.god.

Da bi ostvario pravo na podsticajna sredstva poljoprivredni proizvodjač uz zahtjev mora

priložiti i sledeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za podršku
 • fotokopiju lične karte
 • dokaz o vlasništvu ili korišćenju zemljišta (posjedovni list ne stariji od 6 mjeseci, ugovor o zakupu, ugovor o poklonu, sudsko rješenje o nasledstvu i dr.)
 • fotokopiju računa za solarne kolektore, za kupovinu sadnog materijala i deklaraciju.
 • Broj žiro računa

Podsticajna sredstva isplaćuju se po nalogu Komisije za praćenje i realizaciju programa  nakon što se utvrdi da podnosilac zahtjeva ispunjava propisane kriterijume

Ukoliko ukupan broj odobrenih zahtjeva za odredjena podsticajna sredstva prelazi planirani iznos sredstava, proporcionalno se smanjuje jediniči podsticajni iznos,  ukoliko za odredjena podsticajna sredstva nema dovoljno zahtjeva Komisija preostala planirana sredstva može preusmjeriti za drugu podsticajnu mjeru.

Komisiju formira predjednik Opštine  iz reda zaposlenih u opštini Petnjica.

Komisija sačinjava zapisnike o svom radu i  vodi evidenciju o korisnicima podsticajnih sredstava kao i o visini i vrsti podsticajnih sredstava za svakog korisnika.

Osnovni zadatak lokalne samouprave je da zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog ravoja preduzme sve mjere i da svu podršku razvoju poljoprivrede i ublaži negativne efekte procesa prestruktuiranja poljoprivrede u skladu sa propisima EU.