JAVNI POZIV OPŠTINE ZA NVO

UEHARA U PETNJICI

Skupštine  opštine Petnjica objavila je javni poziv za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija za članove Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija. U pravilima predlaganja stoji:

1.Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta imaju nevladine organizacije koje djeluju  na teritoriji  Opštine Petnjica : koje su  doprinijele   razvoju  lokalne demokratije, lokalnom ekonomskom razvoju, uređenju prostora i zaštiti životne sredine, socijalnoj i dječijoj zaštitu i drugim oblicima zaštite, ostvarivanju, zaštiti i promociju ljudskih prava,obrazovanju, kulturi i sportu.

 1. 2. Ovlašćeni predlagači iz tačke 1 poziva imaju pravo predložiti najviše po jednog

kandidata.

 1. 3. Za članove Savjeta biraju se 2 predstavnika iz reda nevladinih organizacija
 2. 4. Za člana Savjeta ne može biti izabrano lice koje :
 • nema prebavilšte na teritoriji Opštine Petnjica
 • ne posjeduje iskustvo iz oblasti djelovanja iz tačke 1 poziva za koje se kandiduje
 • je član organa političke partije ili javni funkcioner
 • je zaposleno u organima lokalne uprave i javnim službama
 1. 5. Ovlašćeni predlagač dostavlja sljedeće dokaze:
 • ovjerenu kopiju rješenja upisa u registar organa državne uprave nadležnog za

registarciju i vođenje evidencije o nevladinim organizacijama,

 • ovjeren Statut organizacije
 • dokaz o realizovanim projektima ili aktivnostima u prethodnoj godini: ugovor o

finansiranju, brošure,flajeri, lifleti,novinski članci i slično,

 • izjavu lica ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije

da u organu upravljanja nevladine organizacije nema članova organa političkih

partija, javnih funkcionera, u smislu propisa o sprječavanju sukoba interesa i

lokalnih službenika i namještenika, i

 • ovjerenu kopiju završnog računa ( bilans stanja i bilans uspjeha) za prethodnu

godinu.

 1. 6. Ovlaščeni predlagač je dužan da, pored navedene dokumentacije iz tačke 5

poziva, za kandidata dostavi i sljedeću dokumentaciju:

 • ovjerenu fotokopiju lične karte
 • biografiju kandidata sa podacima o posjedovanju iskustva u nevladinim

organizacijama u oblastima za područje djelovanja za koje se kandiduje

 • izjavu kandidata da nije član organa političke partije ili javni funkcioner
 • izjavu da kandidat nije zaposlen u organu lokalne uprave ili javnoj službi čiji je

osnivač  Opština  i

 • izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Savjeta
 • 7. Prijedlozi se dostavljaju Odboru za izbor i imenovanja Skupštine opštine

 Petnjica, neposredno ili poštom na adresu Ul.  Petnjica b.b. 84312 Petnjica, u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

8. Ako nevladina organizacija, ili predloženi kandidat ne ispunjavaju uslove predviđene

ovim pozivom, ili prijedlog kandidata nije podnesen u predviđenom roku, nadležno

radno tijelo takve prijedloge neće razmatrati.

Javni poziv će se objaviti preko Lokalnog javnog emitera,  na web sajtu Opštine i u jednim dnevnim novinama.

Odbor za izbor i imenovanja će u roku od 8 dana od dana isteka roka za dostavljanje prijedloga utvrditi prijedlog kandidata za članove Savjeta. Skupština  Opštine Petnjica u roku od 60 dana od dana dostavljanja prijedloga donosi Odluku o izboru članova Savjeta.