NACRT BUDŽETA ZA 2016 – OPŠTINSKA KASA ĆE BITI “TEŠKA” 1.142.373 EURA

Ziko Alilović sekretar lokalne samouprave

Sekretarijat za lokalnu samoupravu opštine Penjica je zaključio Javnu raspravu povodom Nacrta budžeta za 2016 godinu. Nacrtom budžeta za tekuću godinu, predviđeno je 1.142.373 eura. Sam nacrt budžeta sadrži primice i izdatke, a izdaci su raspoređeni na tekuće u iznosu od 559.912€, kapitalne izdatke u iznosu od 538.273€, obaveze iz prethodne godine u iznosu 19.118€, stalnu budžetsku rezervu u iznosu od 10.000€ i tekuću budžetsku rezervu u iznosu od 15.000€. Nacrtom je predviđeno da primici u budžetu po osnovu poreza budu 91.077€, naknade za korišćenje šuma u iznosu od 85.136€, prenešena sredstva iz prethodne godine u iznosu od 305.197€, kao i od donacija i transfera u iznosu od 645.663€. Prenijeta sredstva iz prethodne godine su sačuvana i nepotrošena zbog toga što nijesu prenijeta na Centar za kulturu, jer nije došlo do podjele imovine i zaposlenih između opština Petnjica i Berane, kao i zbog toga što nije došlo do realizacije sredstava za kupovinu građevinskih objekata, kao ni kupovine mehanizacije.
U javnoj raspravi su učestvovali predstavnici mjesnih zajednica i građani, privredna društva i nevladin sektor kao i predstavnici političkih partija. Odaziv predstavnika mjesnih zajednica je bio na zadovoljavajućem nivou i oni su uzeli aktivno učešće u predlogu Nacrta budžeta za tekuću godinu, dok se od predstavnika privrednih subjekata niko nije pojavio na javnoj raspravi u terminu predviđenom za njih. Predstavnici mjesnih zajednica su bili saglasni da budžet obuhvata gotovo sve oblasti i da je zadovoljavajući, složili su se takodje da je projekcija budzeta više razvojna nego potrošačka. Takođe bio je predlog predstavnika mjesne zajednice Trpezi koji se odnosio na uvećanje kapitalnih izdataka za vodotok, koji je usvojen i u skladu sa finansijskim mogućnostima, uvecanjem.
Drugog dana javne rasprave, predstavnici nevladinih organizacija nije bio na zadovoljavajućem nivou, dok se od predsjednika privrednih društava niko nije odazvao. Svi prisutni članovi NVO sektora su bili aktivni u davanju predloga i sugestija, a primjedbe su se uglavnom odnosile na sredstva za finansiranje nevladinih organizacija, održavanje lokalnih puteva, troškova električne energije, tako da su iznešeni predlozi da treba izdvojiti određena sredstva za stipendiranje talentovanih studenata u opstini Petnjica. Na sve te predloge iz NVO sektora, sekretar lokalne samouprave Ziko Alilović je dao pojašnjenje i odgovorio “da će u narednom periodu lokalna uprava učiniti sve da pomogne dobrim studentima naročito kadrovima koji nedostaju. Podsjetiću takođe da smo tokom prošle godine pomogli i pomagali studentima u skladu sa našim mogućnostima, takođe razmišljamo o donošenju odluke o stipendiranju studenata ali prije svega studenata koji bi mogli biti budući kadar u našoj Opštini i njihovo angažovanje bilo od velike važnosti za sveukupne aktivnosti za našu sredinu” kazao je sekretar Alilović.
Trećeg dana javne rasprave bili su predstavnici skoro svih političkih partija. Za predstavnike DPS-a, koji smatraju da Nacrtom budžeta je prikazana realna slika, nije bilo ništa sporno i smatraju da su sredstva iz budžeta više usmjerena na razvoj nego na potrošaki dio. Oni su posebno apostrofirali da je dobro što se budžet Opštine iz godine u godinu uvećava i što itekako vođeno računa da se budžetska sredstva troše za brojne projekte i različite oblasti u opštini. Po riječima predstavnika DPS-a, izuzetno je važno što je dat akcenat za izradu planova, studija i drugih dokumenata koji su od vitalne važnosti za razvoj opštine. “Naravno da je i pored budžeta naše Opštine prisutan i budžet Crne Gore i to prvi put u višemilionskom iznosu”. Takodje su istakli predstavnici DPS-a da će uz objedinjavanje izdataka iz kapitalnog budžeta Opštine i države, ova godina označiti suštinsku prekretnicu u razvoj opštine. Za predstavnike Bošnjačke stranke budžet nije bio dovoljno jasan u dijelu koji se odnosio na rashode za materijal ( 39.000e ) na šta je odgovorio sekretar Ziko Alilović i pojasnio da su troškovi goriva dati u tom iznosu zbog povećane potrebe za formiranjem novih preduzeća, naročito preduzeća komunalne djelatnosti, a takođe buduće službe zaštite, centra za kulturu, turističke organizacije kao i za angažovanje mašinskog prstena koji bi tekuće godine radio na teroitoriji naše opštine. Pored ove primjedbe, predstavnici Bošnjačke stranke su izrazili neslaganje u dijelu budžeta koji se odnosi na sredstva za transferi instutucijama kao što su zdravstvu i obrazovanju ( 10.000e ). Pojašnjenje je dao doktor Erol Muratović, sekretar Ziko Alilović i podpedsjednik Muslija Kalić koji su argumentima približili na šta će biti uložena planirana sredstva. Tu se prije svega misli na nabavku defibrilatora, rekonstrukcija područnih odjeljenja u Godočelju i na Boru, u zdravstvu za nabavku uređaja i za oblast obrazovanja. Za predstavnike Bošnjačke stranke prikazani troškovi u segmentu publikacija su takođe bili nejasni, na šta je Alilović dao odgovor da je stavka potpuno adekvatna ponudjenom iznosu, i da je taj iznos određen na osnovu podataka prethodne godine i potreba koje će biti uvrštene u ovu godinu.
Sugestije SDP-a su bile te da sredstva treba da budu usmjerena na izgradnju državnih i lokalnih puteva i tako bi se time pojačali kapitalni u odnosu na operativni dio budžeta. Rešad Rastoder kao učesnik u javnoj raspravi istakao da je budžet više potrošački nego kapitalni, zato što je predviđeno da se svuda po malo troši, a ništa kapitalno. Budžetom nije predviđen ni jedan projekat kojim bi opština konkurisala prema Vladi, niti se predviđa budžetom, kao i to da nisu predviđena sredstva za projektovanje putnog pravca Petnjica – Bioča.
Predlog Nacrta budžeta će početkom sedmice biti upućen ministarstvu finansija, od kojih se očekuje saglasnost. Nacrt je dostavljen skupštinskoj službi na razmatranje i očekuje se da predsjednik skupštine zakaže sjednicu skupštine gdje će se voditi debata i rasprava o predloženom budžetu. Kada se donese i kada skupština izglasa budžet, predlog postaje u smislu odluke koja će se nakon 8 dana sjednice skupštine proglasiti u službenom listu Crne Gore.