Emil Ličina najbolji sportski novinar u 2015.

Udru­že­nje sport­skih no­vi­na­ra Cr­ne Go­re je na ga­la sve­ča­no­sti 61. put pro­gla­si­lo naj­bo­ljeg sportskog novinara u go­di­ni na iz­ma­ku. Ove godine najbolji je bio Emil Li­či­na iz agen­ci­je MI­NA, ko­jem je pri­zna­nje uru­čio pro­šlo­go­di­šnji la­u­re­at Igor Ću­la­fić, ured­nik sport­ske re­dak­ci­je Te­le­vi­zi­je Pink M.
– Ovo pri­zna­nje mi pu­no zna­či i pred­sta­vlja na ne­ki na­čin sa­tis­fak­ci­ju za mo­jih 15 go­di­na ra­da u sport­skom no­vi­nar­stvu. Po­seb­no mi je dra­go i do­bi­ja na zna­ča­ju i ima po­seb­nu te­ži­nu jer do­la­zi od ko­le­ga i pred­sta­vlja po­tvr­du, da slo­bod­no ka­žem ne­kog mog uspje­šnog ra­da. Ovo pri­zna­nje ne do­ži­vlja­vam kao sa­mo svo­je, već je ovo pri­zna­nje i za moj ko­lek­tiv, agen­ci­ju MI­NA. Za­hva­lju­jem se Udru­že­nju, ali i svo­jim ko­le­ga­ma bez ko­jih si­gur­no ne bih mo­gao do­ći do ove na­gra­de, re­kao je Emil Li­či­na, zva­nič­no naj­bo­lji cr­no­gor­ski sport­ski no­vi­nar u go­di­ni na iz­ma­ku.