Mlađan Dinkić posjetio opštinu Petnjica

Bivši član Vlade Srbije Mlađan Dinkić, je u svojstvu međunarodnog konsultanta Ministarstva ekonomije Vlade Crne Gore i programa UN-a za jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u upravljanju i promociji biznis zona boravio je juče u Petnjici. Domaćin sastanka je bio predsjednik Opštine Samir Agović, koji je u sadržajnom razgovoru upoznao gosta sa brojnim potencijalima sa kojima raspolaže petnjička opština ali i sa nedostatcima i izazovima koje je neophodno prevazići.


Predsjednik Opštine je istakao i potrebu da se tokom izrade strategije razvojnih podsticajnih mjera uzmu u obzir i parametri opština na sjeveru koje su nerazvijene i potencijali privrednika nisu isti kao u ostatku CG. Tako da je potrebno da se i uslovi koji su postavljeni u strategiji adaptiraju i usklade sa mogućnostima privrednika i privrede uopšte na sjeveru a sve u cilju oživljavanja privrednih aktivnosti i zapošljavanja. Bez otvaranja novih radnih mjesta nema ni prosperiteta ni zaustavljanja iseljavanja koje je posebno intenzivirano u zadnjem periodu. Istakao je i potencijal koji ima naša dijaspora te da se zainteresovani investitori iz dijaspore trebaju uključiti u ovaj investicijski ciklus ali i da im se treba obezbijediti podrška i poseban tretman, jer se njihovo iskustvo i entuzijazam do sada nedovoljno koristilo.
Nakon sastanka u opštini, na poziv predsjednika Opštine delegacija je posjetila fabriku košulja “La vista” koja zapošljava najveći broj radnika u našoj Opštini. Rešad Adrović vlasnik kompanije je upoznao goste sa proizvodnim aktivnostima i mogućnostima proširenja proizvodnje i zapošljavanja novih radnika, kao i eventualnog korištenja posticajnih mjera koje je vlada opredijelila ovim programom.
Da podsjetimo, Vlada Crne Gore je usvojila ’Plan razvoja biznis zona’, kojim želi podstaći razvoj mikro i malih preduzeća na infrastrukturno opremljenom zemljištu, povećanje zaposlenosti u manje razvijenim opštinama, kao i aktiviranje kapitala domaćih i inostranih investitora koji bi prepoznali interes za sprovođenje i unapređenje ovog projekta. Trenutno se radi na proširenju plana gdje je planirano da biznis zona obuhvati biznis inkubatore, tehnološke parkove i industrijske zone, čime bi se omogućilo povezivanje kompatibilnih djelatnosti i olakšalo poslovanje novoosnovanih mikro i malih preduzeća. U međuvremenu je Ministarstvo ekonomije u saradnji sa lokalnim samoupravama, definisalo lokacije za razvoj biznis zona i trenutno su u procesu razrade. U saradnji sa Investiciono razvojnim fondom Crne Gore, radi se na analizi svih predloženih biznis zona i odabiru najkonkurentnijih, kao i definisanju kreditne linije koja bi predstavljala podršku razvoju biznis zona na tim područijima. Korisnici zone biće mikro, mala i srednja preduzeća koja se bave lakom industrijom koja ne zagađuje životnu okolinu, inovativni preduzetnici sa naglaskom na ICT, mikro i mala preduzeća koja se bave naučno-istraživačkom djelatnošću. Osnovni uslovi koje preduzeće treba da ispunjava su da ima predstavništvo u Crnoj Gori i da je u privatnom vlasništvu.

Prednosti osnivanja proizvodnih kapaciteta u Crnoj Gori

Strani investitori u Crnoj Gori imaju nacionalni tretman. Pod stranim investitorima se smatraju: strana pravna ili fizička lica, privredna društva sa učešćem od najmanje 10% stranog kapitala u okviru društva, privredno društvo koje je strano lice osnovalo u Crnoj Gori i crnogorski državljanin sa prebivalištem u inostranstvu. Stranim licem se smatra i lice koje je na osnovu izvršenih ulaganja steklo crnogorsko državljanstvo u skladu sa Zakonom.