Tender za adaptaciju zgrade policijske stanice u Petnjici

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je tender za adaptaciju policijske stanice u Petnjici. MUP je na Portalu javnih nabavki objavilo konkurs za izvođača  za građevinsko zanatske i elektro radove na adaptaciji objekta u Petnjici. Ponuda važi 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda a rok izvršenja ugovora je 90 dana od dana uvođenja u posao. Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda. Ponude se predaju  radnim danima od 10.00 do 11.00 sati, zaključno sa danom 31.08.2015. godine do 11 sati.

Kako se radi o nabavci koju treba sprovesti u što kraćem roku kako bi se obezbijedio kontinuitet u radu službi Ministarstva i iskoristili povoljni vremenski uslovi, a pošto Naručilac nije postavio zahtjeve koji bi učesnicima iziskivali dodatno vrijeme za pripremu dokumentacije ili pribavljanje posebnih informacija vezanih za postupak, smatra se da su se stekli uslovi da se navedena nabavka sprovede u otvorenom postupku sa skraćenim rokom.