Prije nekoliko dana započela je sanacija udarnih rupa na putnom pravcu Trpeško brdo-Johova voda.

Asfalt je isječen i nema posavljenih znakova da je sanacija u toku, ali su radovi prekinuti. Tako isječeni asfalt predsatvlja veliki problem vozačima na tom putnom pravcu.

“Oštećenje puta kao i uspo­n pred­sta­vlja kon­stan­tan pro­blem za vozače za­to nas pla­ši na­do­la­ze­ća zi­ma i sni­jeg ukoliko se u kratkom peridou ne saniraju rupe, jer ono što možemo primijetiti da mašina vise niđe nema”, kaže jedan od mještana tog kraja.

Mještani tvrde da tokom kišnih dana voda odnese pola puta i razrovi asfalt, pa je tada automobilima posebno teško prolaziti, po ovakom putu lako se može guma da rascijepati.

Sko­ro da ne­ma vo­za­ča koji prolazi ovim putem, a da nije imao poteškoća prlikom uspona, jer je nemoguće sa­vla­da­ti uspon i na­sta­vi­ti put pre­ma Poroču.

ENKO KORAĆ

 

PODIJELI