Sekretarijat za lokalnu upravu, donio je odluku o ponovnom raspisivanju Konkursa za finansiranje projekata nevladinih organizacija za 2020.godinu, a sredstva za realizaciju projekta su obezbijeđena iz budžeta opštine Petnjica u iznosu od 4.000,00 eura.

Kako stoji u obrazloženju sekretarijata, predviđeno je da se konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija raspisuje do 28.februara tekuće godine. Ukoliko sredstva za finansiranje projekata NVO predviđena Budžetom opštine ne budu raspodijeljena ili ne budu u cjelosti raspodijeljena po konkursu, isti se ponovo raspisuje. Sredstva za realizaciju projekata bila su obezbijeđena iz Budžeta opštine u iznosu od 7.000,00 eura. Međutim, imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju izazvanu pandemijom COVID-19, koja se značajno odrazila na ekonomske aktivnosti, a time i na cjelokupne javne finansije, kao i smjernice Ministarstva finansija, opština Petnjica je bila u obavezi da izvrši racionalizaciju svih tekućih izdataka sa posebnim akcentom na transfere intitucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru. Imajući u vidu izvjesno smanjenje sopstvenih prihoda, kao i ustupljenih prihoda, sredstva opredijeljena nevladinim organizacijama u iznosu od 7.000,00 eura, po Konkursu br.04-312 objavljenom 26.02.2020.godine, smanjuju se i sada iznose 4.000,00 eura.

Zahtjev za finansiranje projekata po raspisanom konkursu nevladine organizacije dostavljaju u roku od 30 dana od dana objavljivanja. Ukoliko sredstva za finansiranje projekata nevladinih organizacija predviđena budžetom opštine ne budu raspodijeljena ili ne budu u cjelosti raspodijeljena po ovom konkursu, isti se ponovo raspisuje u roku od 30 dana od dana okončanja postupka po prethodnom konkursu.

Uz zahtev za finansiranje projekata po raspisanom konkursu, nevladina organizacija u zapečaćenoj koverti dostavlja:

–          Rješenje o upisu u registar nevladinih organizacija,

–          Izvod iz Statuta osnivačkog akta,

–          Kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za poslednju fiskalnu godinu, odnosno potvrdu da nije poreski obveznik po osnovu državnih i lokalnih javnih prihoda,

–          Projekat sačinjen u skladu sa članom 7.ove odluke,

–          Podatke o iskustvu zaposlenih, odnosno volontera u nevladinoj organizaciji na sličnim poslovima (reference),

–          Izvještaj o realizovanim projektima u prethodnoj godini, zaključno sa danom objavljivanja konkursa,

–          Ovjerenu izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije da nevladina organizacija nije dobila sredstva ili dio sredstava za finansiranje kandidovanog projekta ili kandidovanih segmenata projekta iz drugih izvora.

Prijave na Konkurs sa projektom i pratećom dokumentacijom, podnose se u zatvorenoj koverti neposredno na pisarnici ili putem pošte, na adresu: opština Petnjica, Sekretarijat za lokalnu upravu, na koverti se stavlja naznaka: “zahtjev za finansiranje projekata nevladine organizacije po konkursu – ne otvaraj” i adresira se na Komisiju za dodjelu sredstava NVO sektora. Na poleđini koverte navodi se naziv i sjedište (adresa) nevladine organizacije.

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinim organizacijama donosi zaključak o utvrđivanju rang liste projekata prema njihovoj konačnoj ocjeni. Komisija je dužna da donese odluku o finansiranju projekata nevladinih organizacija u roku od osam (8), dana od dana utvrđivanja rang liste. Konačna odluka objavljuje se na web sajtu opštine i na lokalnoj radio stanici.

PODIJELI