NVU „Sjeverna zemlja“ iz Berana i NVO „Centar za seoski razvoj“ iz Petnjice su završili realizaciju šestomjesečnog projekta „Jača ruralna zajednica – razvijenije društvo“.

Opšti cilj ovog projekta je bio ojačati kapacitete NVO u cilju efikasnijeg djelovanja u domenu politika ruralnog razvoja i javnog zagovaranja, te dati doprinos snažnijem dijalogu između ruralnih NVO i lokalnih vlasti u oblasti ruralnog razvoja. Sa namjerom ispunjenja tog cilja, planirano je i realizovano sljedeće: ojačano znanje i kapaciteta organizacija civilnog društva u oblasti ruralnog razvoja, kako bi iste bile u mogućnosti da u procesima donošenja odluka na lokalnom i nacionalnom nivou imaju konstruktivnu ulogu, unaprijeđeno znanje i svijest poljoprivrednih gazdinstava sa sjevera Crne Gore o značaju učešća u politikama ruralnog razvoja, te ojačano znanje i svijest donosioca odluka u Opštini Berane kako bi prepoznali važnost integracije mjera ruralnog razvoja u razvojne i upravljačke planove.

U cilju pripreme za punu implementaciju projekta i postizanja zadatih ciljeva, urađena je Analiza kapaciteta ruralnih organizacija sa područja opština Petnjica, Berane, Andrijevica, Gusinje, Rožaje i Plav. Osim njihovih kapaciteta, predstavljeni su i problemi sa kojima se iste susreću u svom radu, te predložena rješenja za iste.

Jedna od aktivnosti na kojoj se radilo jeste i izrada Strateškog plana ruralnog razvoja opštine Berane 2019-2023, pa je u cilju izrade istog, izabran konsultant i formiran Stručni tim, koji je radio uz konsultanta. Nacrt dokumenta je pripremljen, te se očekuje njegova stavljanje na javnu raspravu.

Tokom realizacije projekta, predstavnici NVU „Sjeverna zemlja“ su obišli seoska, poljoprivredna domaćinstva iz opština sjeveroistoka Crne Gore, koja su već godinama prepoznata kao lideri ruralnog razvoja ovog područja. U pitanju su Agrokooperativa „Vrbica“ iz Petnjice, Kuća Kljajića iz Lubnica, Berane i Domaćinstvo Vučka Pešića, iz Tomaševa, Bijelo Polje. Cilj posjete je bila priprema za izradu Priručnika dobre prakse, koji je osim predstavljanja najboljih primjera u ovom sektoru, dao i pregled lokalnih, državnih i međunarodnih fondova koji su relevatni za ruralni razvoj. Tokom ove tri posjete, o svojim počecima, radu i rezultatima, te o fondovima koji su im pomogli u dostizanju postavljenih ciljeva, govorili su Avdul Adrović, Maja i Milan Kljajić, te Vučko Pešić.

U cilju informisanja poljoprivrednih proizvođača o aktuelnim pozivima i dostupnim fondovima, tokom svih šest mjeseci trajanja projekta su išle objave na Radiju Petnjica.

Kako bi se ojačali kapaciteti ruranih organizacija i poljoprivrednih proizovođača, održan je dvodnevni trening pod nazivom „Ruralne organizacije i poljoprivrednici – uloga u ruralnom razvoju“, sa 20 učesnika. Kvalitetu treninga je doprinio i sam trener, gosp. Ratko Bataković, koji je, primjenjujući interaktivne metode rada animirao učesnike i izazvao kvalitetne diskusije, kao i izradu konkretnih ideja za kampanje zagovaranja u oblasti ruralnog razvoja, koje bi u narednom periodu i mogla da zažive u opštinama iz kojih su polaznici došli.

Organizacijom panela u Petnjici, „Poljoprivreda i ruralni razvoj“ kom su prisustvovali predstavnici lokalnog Sekretarijata nadležnog za poljoprivredu i ruralni razvoj, Agro-biznis centra iz Petnjice, predstavnici ruralnih NVO, kao i poljoprivredni proizvođači, dat je osvrt na obaveze koje proističu iz Poglavlja 11, kao i na stanje u ovom resoru, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou. Smatramo da smo tako osnažili dijalog između svih aktera ruralnog razvoja.

Projekat se realizovao u Beranama, Petnjici, Plavu, Andrijevici, Gusinju i Rožajama, partnerstvom NVU „Sjeverna zemlja“ iz Berana i NVO „Centar za seoski razvoj“ iz Petnjice, a sredstvima projekta CNVP organizacije „Ruralni razvoj vođen ruralnim organizacija civilnog društva“, koji je finansiran od strane Evropske unije, a kofinansiran od strane Ministarstva javne uprave.