Sekretarijat za lokalnu upravu Opštine Petnjica raspisao je Konkurs za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2019/20. godinu

Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti primijenjenih osnovnih i akademskih osnovnih studija, koji:

  • imaju crnogorsko državljanstvo;
  • imaju prebivalište u Opštini Petnjica;
  • su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju, položili ispite iz prethodne godine studija sa najnižim indexom uspjeha 9,00 i najmanje 90% ECTS kredita;
  • su prvi put upisali semestar studijske godine;
  • koji nisu obnovili ni jednu godinu tokom studija;
  • nisu u radnom odnosu;
  • nisu stariji od 25 godina;

Kandidat koji konkuriše za dodjelu stipendije uz prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta:

– potvrdu o prebivalištu,

– potvrdu o upisu godine studija,

– potvrdu o položenim ispitima iz prethodne godine,

– potvrdu o visini ostvarenih ECTS kredita;

– potvrdu o ostvarenoj prosječnoj ocjeni;

– dokaz (izjavu) da nije u radnom odnosu;

– dokaz (izjavu) da student ne prima drugu stipendiju;

Prijavu sa kratkom biografijom i kompletnom dokumentacijom- sve dokaze o ispunjenju posebnih i opštih uslova, dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa, u zatvorenoj koverti, na pisarnici Opštine Petnjica – zgrada Opštine, sa naznakom: „Za konkurs za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2019/20. godinu.

 

 

PODIJELI