Sertetarijat za loklanu upravu opštine Petnjica donio je PROGRAM JAVNE RASPRAVE na temu NACRT ODLUKE O AUTO-TAXI PREVOZU NA TERITORIJI OPŠTINE PETNJICA.

Program Javne rasprave objavljujemo u cjelosti

1. OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom uređuju se bliži uslovi, organizacija i način obavljanja auto-taksi prevoza na teritoriji Opštine Petnjica(u daljem tekstu: taksi prevoz).

Auto taksi prevoz obavlja se isključivo unutar jedinice lokalne samouprave.

Auto-taksi prevoz može se povremeno obavljati i sa teritorije jedinice lokalne samouprave koja je prevozniku izdala licencu. U tom slučaju povratna vožnja se mora obaviti praznim vozilom.

Stranom prevozniku zabranjeno je obavljanje auto-taksi prevoza na teritoriji opštine Petnjica.

Član 2

Izrazi koji se u ovoj odluci koriste za fizička lica u muškom rodu, podrazumijevaju iste izraze za fizička lica u ženskom rodu.

Član 3

Taksi prevoz je djelatnost javnog prevoza putnika koji se obavlja u komercijalne svrhe, putničkim automobilom koji je serijski proizveden sa najviše pet sjedišta, računajući i sjedište vozača i sa najmanje četvoro vrata.

Član 4

Auto-taksi prevoznik je privredno društvo ili preduzetnik koji ima licencu za obavljanje auto-taksi prevoza (u daljem tekstu: taksi preovznik).

Član 5

Sekretarijat lokalne uprave opštine Petnjica donosi rješenje o izdavanju licence za auto-taksi prevoz i izdaje izvod iz licence za svako vozilo kojim se obavlja auto-taksi prevoz i taksi legitimaciju, u skladu sa Zakonom.

2. BLIŽI USLOVI I ORGANIZACIJA OBAVLjANjA TAKSI PREVOZA

Član 6

Pravno lice ili preduzetnik je obavezno da ima dobar ugled u skladu sa članom 20 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju.

Član 7

Pravno lice ili preduzetnik ispunjava uslov stručne osposobljenosti ako ima zaposleno osposobljeno stručno lice odgovorno za prevoz. Stručno osposobljavanje i polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti sprovodi se u skladu sa Programom o stručnoj osposobljenosti za obavljanje prevoza u drumskom saobraćaju.

Član 8

Za obavljanje djelatnosti taksi prevoza pravno lice ili preduzetnik mora imati u vlasništvu, zakupu ili lizingu najmanje jedno vozilo.

Ugovor o zakupu mora biti zaključen na period od najmanje šest mjeseci i ovjeren od suda ili notara i poreskog organa. Prevoznik može povjeriti upravljanje vozilom u vlasništvu, zakupu ili lizingu samo vozaču koji je kod njega zaposlen no osnovu ugovora o radu.

U vozilu kojim se obavlja taksi prevoz mora se nalaziti ugovor o radu za lice koja obavlja prevoz.

Vozila uzeta u zakup kojima se obavlja taksi prevoz ne smiju se davati u podzakup.

Ne smije se obavljati javni prevoz putnika putničkim automobilom osim auto-taksi prevoza.

Član 9

2.1. Uslovi za preduzetnika – prevoznika odnosno taksi vozača

Vozač taksi vozila je fizičko lice koje obavlja taksi prevoz kao preduzetnik ili kao zaposleni u pravnom licu ili kod preduzetnika, koji ispunjava uslove za vozača propisane Zakonom, podzakonskim aktima i ovom Odlukom i to:

– da ima prebivalište ili prijavljen boravak na teritoriji opštine Petnjica;

– da ima srednju školsku spremu;

– da ima položen vozački ispit za upravljanje motornim vozilom B kategorije;

– da je zdravstveno sposoban za vozača koji obavlja javni prevoz;

– auto-taksi vozilom ne može upravljati vozač stariji od 67 godina, ni mlađi od 21 godinu;

– auto-taksi prevoznik i vozač moraju imati dobar ugled u smislu Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, odnosno da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti;

– taksi prevoz se može obavljati vozilima koja su registrovana na teritoriji Opštine Petnjica, osim vozila koja su obezbijeđena putem lizinga ili zakupa;

– taksi prevoznik – vozač je obavezan da za vrijeme stajanja vozila bude u svom vozilu ili pored njega.

Taksi prevoznik – vozač je obavezan da za vrijeme prevoza putnika bude urednog izgleda i da je uredno odjeven.

Taksi prevoznik – vozač je obavezan da se za vrijeme obavljanja taksi prevoza prema putnicima ophodi kulturno i predusretljivo.

Član 10

2.2. Taksi vozilo i oznake

Vozilo kojim se obavlja taksi prevoz, mora ispunjavati tehničko-eksploatacione i estetske uslove utvrđene Zakonom, podzakonskim aktima i ovom Odlukom i to:

1. Da je registrovano u Petnjici, sa posebnim registarskim oznakama “PT-TX sa brojem”;

2. Da je vozilo čisto, jednoobrazno obojeno i bez oštećenja;

3. Da vozilo ima na sredini krova oznaku “TAXI” sa grbom I imenom “Petnjica” I evidencionim brojem vozila, koja je sihronizovana sa taksimetrom, tako da se svijetlo na oznaci gasi kd se taksimetar isključi ;

4. Da posjeduje važeći šestomjesečni tehnički karton;

5. Da je mehanizam upravljanja na lijevoj strani vozila;

6. Najmanje četvoro vrata;

7. Da su sjedišta u vozilu ispravna, a tapacirane površine zdrave;

8. Da ima taksimetar koji mora biti tehnički ispravan, baždaren, plombiran i postavljen tako da iznos koji otkucava bude vidan putniku;

9. Da je vozilo proizvedeno fabrički ne starije od 15 godina sa najviše pet sjedišta računajući i sjedište vozača;

10. Ovjeren cjenovnik usluga i istaknut na vidnom mjestu u vozilu;

11. Da ima ispravan protivpožarni aparat kome nije istekao rok upotrebe;

12. Da na prednjim vratima vozila mora biti ispisan naziv privrednog društva, odnosno preduzetnika sa evidencionim brojem vozila;

13. Da posjeduje polisu osiguranja putnika od nesrećnog slučaja;

14. Da ima na vidnom mjestu istaknutu taksi legitimaciju;

Osim uslova iz stava 1 ovog člana, na vozilu pored naziva taksi prevoznika, na zadnjim-bočnim i petim (prtljažnim vratima) može biti istaknut broj telefona i e-mail adresa prevoznika.

Ispunjenost uslova iz člana 10 ove odluke, utvrđuje organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja I određuje evidencioni broj za svako vozilo kojim se obavlja taksi prevoz u opštini Petnjica.

Član 11

2.3. Licenca i izvod iz licence

Pravno ili fizičko lice može dobiti licencu za obavljanje auto-taksi prevoza ako ispunjava sljedeće uslove:

1. Ima stvarno sjedište na teritoriji Crne Gore;.

2. Da ima dobar ugled;

3. Ima potrebnu stručnu osposobljenost;

4. Da ima vozilo u vlasništvu, zakupu ili lizingu;

5. Da ima zaključen ugovor o obaveznom osiguranju putnika od posledica nesrećnog slučaja za svako vozilo kojim obavlja prevoz.

Pravno lice ili preduzetnik su obavezni obavijestiti Sekretarijat lokalne uprave od kojeg je dobio licencu o promjeni stvarnog sjedišta i drugih podataka na osnovu kojih mu je izdata licenca najkasnije u roku od 8 dana od dana promjene istog.

Prilikom preuzimanja nove licence, sa promijenjenim podacima, auto-taksi prevoznik je dužan vratiti prethodnu licencu i izvod licence.

Član 12

Taksi prevoznik, odnosno vozač zaposlen kod prevoznika dužan je u vozilu kojim se obavlja taksi prevoz imati original izvoda licence koja se odnosi na to vozilo.

Taksi prevoznik je dužan original licence držati u prostorijama svog stvarnog sjedišta.

Član 13

Pravno ili fizičko lice podnosi zahtjev za dobijanje licence Sekretarijatu lokalne uprave.

Uz zahtjev za dobijanje licence prilažu se isprave o ispunjavanju uslova iz člana 10 ove Odluke i potvrda o registraciji iz centralnog registra Privrednog suda.

Član 14

Na osnovu uslova predviđenih Zakonom i drugim propisima i člana 6, 7, 8, 9, 10 i 11 ove Odluke, Sekretarijat donosi rješenje o izdavanju licence i ispunjavanju uslova za obavljanje auto-taksi prevoza i podnosiocu zahtjeva izdaje licencu i izvod licence.

Taksi prevoznik ne može obavljati taksi prevoz, prije nego što organ lokalne uprave utvrdi ispunjenost propisanih uslova Zakonom i člana 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 14 ove Odluke, odnosno izda licencu.

Taksi prevoznik je dužan obavljati taksi prevoz u skladu sa licencom.

Nadležni organ lokalne samouprave vodi evidenciju licenci i izvoda licenci.

Licenca i izvod licence nijesu prenosivi na drugo lice.

Član 15

Nadležni organ koji je izdao licencu istu privremeno ukida rješenjem ako je prevoznik u zadnje dvije godine više od dva puta pravosnažnom odlukom prekršajnog suda bio kažnjen za teži prekršaj u smislu člana 10 ove Odluke.

Licenca se privremeno ukida u trajanju najviše do šest mjeseci.

Taksi prevoznik mora u roku od 8 dana od dana prijema rješenja vratiti licencu organu koji je licencu izdao zajedno sa izvodima licenci. Rok počinje teći danom vraćanja licenci.

Član 16

Licenca se trajno ukida rješenjem od strane organa koji je izdao licencu u sljedećim slučajevima:

1. Ako auto-taksi prevoznik prestane ispunjavati uslove za izdavanje licence;

2. Ako se utvrdi da je licenca izdata na osnovu netačnih podataka;

3. Auto-taksi prevoznik obavlja prevoz u suprotnosti sa izdatom licencom;

4. Ako auto-taksi prevoznik sam prestane da obavlja prevoz.

Član 17

Nije dozvoljeno stavljanje taksi oznake na vozilu i upravljanje takvim vozilom, koje nema licencu i izvod licence.

3. TAKSI LEGITIMACIJA

Član 18

Vozač taksi vozila je dužan imati taksi legitimaciju koja sadrži:

– Ime i prezime vozača;

– Adresu;

– Fotografiju, dimenzija 3 x 3,50 cm;

– Broj i datum rješenja o izdavanju licence;

– Evidencioni broj vozila;

– Naziv udruženja ako je njegov član;

– Broj i datum zaključenja ugovora o radu (odgovarajući dokaz o zaposlenju);

– Rok važenja licence.

Član 19

Taksi legitimaciju izdaje organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja i važi do isteka licence.

Taksi legitimacijaje žute boje, dimenzija 10 x 12 cm.

Nadležni organ iz stava 1 ovog člana utvrđuje obrazac taksi legitimacije. Taksi legitimacija mora bikti istaknuta na vidnom mjestu u vozilu.

Član 20

Prevoznik je dužan da svaku promjenu podataka koje se unose u taksi legitimaciju prijavi organu lokalne uprave nadležnom za izdavanje legitimacije.

U slučaju prestanka obavljanja taksi prevoza, prevoznik je dužan da organu iz stava 1 ovog člana u roku od 8 dana od dana prestanka, vrati taksi legitimaciju.

4. TAKSI STAJALIŠTE

Član 21

Taksi stajalište je javna površina namijenjena za stajanje taksi vozila, na kojoj taksi prevoznik prima putnike i sa koje otpočinje vožnju.

Taksi stajališta mogu biti stalna i privremena i dostupna taksi prevoznicima pod jednakim uslovima.

Organ lokalne uprave, Odjeljenje za urbanizam, uređenje prostora, saobraćaj i zaštitu životne sredine određuje mjesta za auto-taksi stajališta.

Taksi stajalište se obilježava odgovarajućom horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.

O označavanju i održavanju taksi stajališta i broja mjesta stara se Sekretarijat lokalne uprave.

5. NAČIN OBAVLjANjA TAKSI PREVOZA

Član 22

Taksi prevoz obavljaju taksi prevoznici pod jednakim uslovima.

Taksi vozila se na stajalištu popunjavaju prema redu dolaska.

Putnike prihvata prvo vozilo u redu osim ako putnik izričito traži drugačije. Vozilo na stajalištu ne smije biti ostavljeno niti zaključano.

Prilikom obavljanja taksi prevoza, zabranjeno je korišćenje autobuskih stanica i stajališta.

Član 23

Taksi prevoznik – vozač može preuzimati putnika na njihov zahtjev i izvan taksi stajališta ako mu to uslovi saobraćaja i saobraćajni propisi dozvoljavaju.

O prijemu drugih putnika u toku taksi prevoza do mjesta opredjeljenja odlučuje putnik koji je započeo korišćenje taksi prevoza.

Ako jedan od putnika napusti vozilo ranije dužan je da plati ugovorenu naknadu ili iznos koji je taksimetar pokazao. Nastavak vožnje se smatra novom vožnjom i taksimetar se uključuje ponovo.

Putnik koji nastavlja vožnju plaća ugovorenu naknadu ili iznos koji taksimetar pokazuje u nastavku vožnje do mjesta opredjeljenja.

Član 24

Taksi prevoznik – vozač ne može vršiti prevoz priključnim vozilom.

Taksi prevoznik – vozač je obavezan da primi u vozilo svakog putnika u granicama raspoloživog broja sjedišta kao i lični prtljag putnika u granicama veličine i nosivosti prtljažnog prostora.

Član 25 

Auto-taksi prevoznik predlaže cjenovnik usluga prevoza, i cijena mora biti usaglašena sa važećim cjenovnikom usluga prevoza.

Obrazac cjenovnika usluga iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Cjenovnik iz stava 1 ovog člana mora biti ovjeren od strane auto-taksi prevoznika i nadležnog organa lokalne uprave. Promijenjeni cjenovnik usluga auto taksi prevoza mora biti ovjeren od strane auto-taksi prevoznika i nadležnog organ jedinice lokalne uprave.

Na početku vožnje putnika auto-taksi prevoznik uključuje taksimetar i po završenoj vožnji naplaćuje iznos koji pokaže taksimetar.

U slučaju da putnik telefonskim pozivom naruči auto-taksi vozilo prevoznik – vozač uključuje taksimetar u trenutku preuzimanja korisnika od koga je primio telefonski poziv.

Na zahtjev putnika prevoznik – vozač je dužan da izda račun o iznosu naplaćenog prevoza sa naznačenom relacijom prevoza, oznakom imena, datumom i vremenom izdavanja računa.

Na računu mora biti potpis i pečat auto-taksi prevoznika.

Član 26

Započetu vožnju auto-taksi prevoznik – vozač mora dovršiti.

Ukoliko prevoznik – vozač nije u mogućnosti da dovrši vožnju, dužan je u najkraćem roku da obezbijedi drugo vozilo za prevoz.

U slučaju da ne dovrši započetu vožnju, a nije u mogućnosti da odmah obezbijedi vozilo za prevoz putnika, prevozniku – vozaču ne pripada naknada za pređeni dio puta.

Član 27

Taksi vozilom se ne mogu prevoziti:

– veći broj lica od broja putnih mjesta upisanih u saobraćajnoj dozvoli taksi vozila;

– djeca do 14 godina starosti bez saglasnosti ili pratnje odraslih;

– lica pod dejstvom alkohola i opojnih droga koja svojim ponašanjem remete mir ili ugrožavaju bezbjednost drugih putnika i prevoznika;

– eksplozivne, lako zapaljive, otrovne, zarazne i druge materije koje zbog svojih osobina mogu biti opasne po bezbjednost i zdravlje ljudi ili mogu nanijeti drugu štetu;

– lica koja svojom odjećom mogu uprljati ili oštetiti unutrašnjost vozila;

-životinje, osim pasa vodiča za slijepa lica.

Zabranjeno je pušenje u taksi vozilu za vrijeme obavljanja taksi prevoza.

Taksi prevoznici sa područja druge opštine ne mogu primati putnike na teritoriji opštine Petnjica.

6. NAKNADA ZA OBAVLjANjE TAKSI PREVOZA

Član 28

Za obavljenu vožnju putnik plaća novčanu naknadu u iznosu koju pokaže taksimetar.

Vozač taksi prevoznika je obavezan da po izvršenoj usluzi izda račun koji mora da sadrži sljedeće podatke:

– Ime i prezime, odnosno naziv taksi prevoznika;

– Registarski broj vozila;

– Datum, vrijeme vožnje, relaciju i dužinu u km;

– Iznos naknade za izvršenu uslugu, sa oznakom “plaćeno”;

– Pečat taksi prevoznika i potpis vozača.

U slučaju da taksi vozač ne uključi taksimetar na početku vožnje, putnik nije u obavezi da plati cijenu usluge taksi prevoza.

Član 29

Taksi prevoznik je obavezan da na vidnom mjestu u vozilu istakne cjenovnik, tako da ga putnici mogu bez teškoće pročitati.

7. NADZOR

Član 30

Nadzor nad primjenom ove Odluke vrši Sekretarijat lokalne uprave.

Poslove inspekcijskog nadzora vrši Komunalni inspektor.

Član 31

Komunalni nadzor na obezbjeđivanju komunalnog reda nad primjenom odredbi ove Odluke vrši Komunalna policija. Taksi prevoznik je dužan da na znak (stop inspekcija) inspektora drumskog saobraćaja – komunalnog policajca zaustavi vozilo i pokaže traženu dokumentaciju (licencu, izvod licence, ugovor o radu, o zakupu, lizingu i td.).

Član 32

Inspektor drumskog saobraćaja – komunalni policajac može isključiti iz saobraćaja taksi vozilo kojim se vrši taksi prevoz putnika, odnosno vozilo na kojem je istaknuta oznaka taksi kada auto taksi prevoznik, odnosno vozač taksi vozila postupa suprotno odredbama iz ove odluke.

Mjere iz stava 1 ovog člana će biti određene u trajanju od 48 časova, a u slučaju ponovnog isključenja vozila u trajanju od 7 dana, odnosno od 30 dana, pri čemu sve posledice i troškove nastale u vezi isključenja snosi prevoznik.

Član 33

Za slučaju ponovljenog prekršajnog postupka, saobraćajni inspektor – komunalni inspektor može pokrenuti postupak za ukidanje i oduzimanje licence kod nadležnog organa Opštine Petnjica, koji organ će donijeti odgovarajuće rješenje.

8. KAZNENE ODREDBE

Član 34

Novčanom kaznom u iznosu od 1.500 do 10.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1. Auto-taksi prevoz ne obavlja isključivo unutar teritorije jedinice lokalne samouprave koja je izdala licencu za auto-taksi prevoz (član 1 stav 2 Odluke);

2. U slučaju povratne vožnje ne obavlja vožnju praznim vozilom (član 1 stav 3 Odluke);

3. Kao strani auto-taksi prevoznik obavlja auto-taksi prevoz na teritoriji opštine Petnjica ili prima putnike sa teritorije opštine Petnjica(član 1 stav 4 Odluke);

4. Povjeri upravljanje vozilom vozaču koji ne ispunjava uslove,

5. Obavlja taksi-prevoz putnika vozilom koje nije registrovano na teritoriji opštine Petnjica;

6. U putničkom vozilu kojim se obavlja auto-taksi prevoz nema na vidnom mjestu ugrađen ispravan, plombiran i baždaren taksimetar i istaknut cjenovnik usluga prevoza;

7. Auto-taksista prevoz ne obavlja putničkim automobilom koji je serijski proizveden sa najviše pet sjedišta, računajući i sjedište vozača odnosno sa najmanje četvoro vrata;

8. Obavlja taksi-prevoz putnika bez licence,

9. Obavlja linijski prevoz putnika auto-taksi vozilom;

10. Koristi autobusku stanicu ili autobusko stajalište prilikom obavljanja auto-taksi prevoza,

11. Cjenovnik usluga nije ovjeren od strane auto-taksi prevoznika i nadležnog organa uprave koji je izdao licencu za auto-taksi prevoz;

12. Promijenjeni cjenovnik usluga auto-taksi prevoza nije ovjeren od strane auto-taksi prevoznika i nadležnog organa jedinice lokalne uprave, kojim se stavlja van snage prethodni cjenovnik usluga auto prevoza,

13. Prilikom otpočinjanja prevoza ne uključi taksimetar odnosno ne naplati cijenu usluga prevoza u iznosu koji pokazuje taksimetar,

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 800 do 2.000 €.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 1.500 do 6.000 €.

Član 35

Novčanom kaznom u iznosu od 1.200 do 7.000 € kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1. Vozilo kojim se obavlja auto-taksi prevoz uzeto u zakup da u podzakup;

2. Obavlja javni prevoz putnika automobilom, osim taksi prevoza;

3. Povjeri upravljanje vozilom vozaču kome nijesu prestale pravne posledice osude zajedno od krivičnih djela protiv: života i tijela, zdravlja ljudi, polne slobode, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja;

4. Se u vozilu koje se u auto-taksi prevozu putnika koristi na osnovu zakupa ili lizinga ne nalazi ugovor o zakupu odnosno lizingu kao i izvod iz licence koji glasi na zakupca, odnosno korisnika lizinga;

5. Pismeno ne obavijesti nadležni organ uprave o promjeni podataka, u roku od osam dana na osnovu kojih je izdata licenca taksi-prevoznika;

6. U vozilu kojim se obavlja auto-taksi prevoz nema original izvod iz licence koji se odnosi na to vozilo;

7. Original licence ne čuva u prostorijama u kojima se nalazi njegovo stvarno sjedište;

8. Prenese na drugo lice izdati izvod iz licence ili licencu koja mu je izdata na period od pet godina);

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500 do 1.200 €.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 4.000 €.

Član 36

Novčanom kaznom u iznosu od 700 do 3.000 € kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1. povjeri upravljanje auto-taksi vozila u vlasništvu, uzetom u zakup ili lizing vozaču koji kod njega nije zaposlen na osnovu ugovora o radu,

2. vozilo kojim se obavlja auto-taksi prevoz ne ispunjava uslove utvrđene zakonom o bezbjednosti saobraćaja odnosno posebne tehničke i tehničko-eksploatacione uslove koje propisuje Ministarstrvo,

3. Na krovu automobila kojim se vrši auto-taksi prevoz nema istaknutu oznaku “TAXI” sa grbom I imenom “Petnjica” I evidencionim brojem vozila, koja je sihronizovana sa taksimetrom, tako da se svijetlo na oznaci gasi kd se taksimetar isključi,

4. Na prednjim vratima vozila nema ispisan naziv privrednog društva, odnosno preduzetnika,

5. Prilikom uzimanja nove licence ne vrati licencu i izvode iz licenci organu koji ih je izdao,

6. Prilikom privremenog ukidanja licence ne vrati nadležnom organu licencu i izvode iz licence u roku od osam dana od dana prijema rješenja,

7. Korisniku usluge auto-taksi prevoza ne izda račun za obavljanje prevoza sa datumom, relacijom, kilometražom, cijenom prevoza ovjeren pečatom prevoznika,

8. U vozilu kojim se vrši auto-taksi prevoz prevozi više lica od broja naznačenog u saobraćajnoj dozvoli za odnosno vozilo.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 300 do 800 €.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 600 do 2.000 €.

9. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 37

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o auto taksi prevozu na teritoriji opštine Petnjica (“Službeni list CG” – opštinski propisi, broj 02/16).

Član 38

Taksi prevoznici, koji imaju licencu za obavljanje auto-taksi prevoza dužni su da obavljanje djelatnosti auto-taksi prevoza usklade sa odredbama ove Odluke u roku od šest mjeseci, od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Taksi prevoznici iz stava 1 ovog člana koji u propisanom roku ne usklade poslovanje sa ovom Odlukom prestaju sa obavljanjem djelatnosti.

Član 39

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu CG opštinski propisi”.

Broj:

Petnjica,——–2019.godine

SKUPŠTINA OPŠTINE PETNJICA

Predsjednik

Mehmed Adrović, s.r

OBRAZLOŽENJE

Pravni osnov za donošenje Odluke o auto- taksi prevozu , sadržan je u članu 87 stav 14 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni list CG“, br. 71/2017) kojima je propisano da bliže uslove, organizaciju i način obavljanja auto taksi prevoza utvđuje jedinica lokalne saomouprave. Članom 38 stav 2 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list CG“, br. 2/18) propisano je da se odlukom odlučuje o pravima i obavezama građana i članu 32 Statuta Opštine Petnjica (“Sl.list CG – opštinski propisi” br. 3/14, 2/15 i 41/15), kojim su propisano da Skupština donosi propise I druge opšte akte.

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Razlozi za donošenje ove Odluke, proizilaze iz zakonske obaveze usklađivanja sa odredbama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju koje je stupio na snagu 08.11.2017.godine, usklađivanja sa njegovim odredbama.

Skupština opštine Petnjica, je 2015. godine, donijela je Odluku o auto taksi prevoza (“Sl. list RCG – opštinski propisi”, br. 2/16).

Implementacijom Odluke utvrđeno je da određena pitanja iz ove oblasti nijesu uređena na način, kojim se stvaraju uslovi za kvalitetno obavljanje ovog prevoza. Ocijenjeno je da su se stekli uslovi za donošenje odluke kojom će se bliže precizirati obavljanje auto taksi prevoza.

PODIJELI